Skoči do osrednje vsebine

Merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi, morajo izpolnjevati meroslovne zahteve. Izpolnjevanje zahtev se preverja s postopki ugotavljanja skladnosti meril.

Zakonska merila, overitveni roki in overitvene oznake

Merila, ki jih uvrščamo med zakonska, to je za katera so izdani predpisi z meroslovnimi in tehničnimi zahtevami, so: tehtnice, merila dolžine, taksimetri, merilniki hitrosti v cestnem prometu, vodomeri, merilniki toplotne energije, gostinska posoda, nepremični rezervoarji, pretočna merila, plinomeri in korektorji, merilniki tlaka v pnevmatikah, merilniki krvnega tlaka, naprave z valji za preverjanje zaviralne sile pri motornih vozilih, števci električne energije, merila za merjenje izpušnih plinov vozil in druga.

Postopki ugotavljanja skladnosti meril

Preden se merilo začne uporabljati v zakonske namene, mora imeti ugotovljeno skladnost. Predpisane postopke ugotavljanja skladnosti pred dajanjem v promet mora zagotoviti proizvajalec zakonskega merila ali njegov zastopnik.

Dajanje meril na trg in v uporabo

Postopke ugotavljanja skladnosti pred dajanjem meril na trg izvaja priglašeni organ (na harmoniziranih področjih) oziroma Urad za meroslovje (na neharmoniziranih področjih), nekatere postopke pa lahko izvajajo tudi imenovane osebe (prve overitve).

Postopki ugotavljanja skladnosti za neharmonizirane skupine meril so določeni v Pravilniku o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti.

Postopki za harmonizirane vrste meril so določeni v Pravilniku o merilnih inštrumentih in Pravilniku o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice.

 • Večina zakonskih meril mora imeti odobritev tipa merila. Pri odobritvi tipa merila se tip merila pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo. Na  podlagi uspešno opravljenega preskusa oziroma pregleda tipa merila se izda certifikat o odobritvi tipa merila.
 • Neposredna posamična overitev merila je postopek, s katerim pooblaščeni organ ugotavlja skladnost posamičnega merila z meroslovnimi predpisi. Postopek združuje odobritev tipa in prvo overitev, a ne zahteva izdaje certifikata o odobritvi tipa.
 • Z odobrenim sistemom kakovosti proizvajalec meril izpolni svoje obveznosti, ki jih predpisuje zakonodaja, označi merila ter zagotovi in izjavi, da so merila v skladu s tipom merila.
 • Prva overitev se opravi za vsako posamično merilo, preden gre v promet ali se začne uporabljati. Pri prvi overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in odobrenim tipom.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad Republike Slovenije za meroslovje

Priglašeni organ

Smo priglašeni organ za več vrst harmoniziranih skupin meril po Pravilniku o merilnih instrumentih in Pravilniku o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice. Priglašeni smo predvsem za tiste module ugotavljanja skladnosti, ki so pomembni za zaščito potrošnikov in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. To je na področju:

 • neavtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) ter F in F1 (overjanje proizvodov),
 • avtomatskih tehtnic za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka), G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
 • gostinske posodeza modula D1 (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F1 (overjanje proizvodov),
 • števcev delovne električne energije za module B (pregled tipa), D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka) in F (overjanje proizvodov),
 • merilnih sistemov za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode za modula G (neposredna overitev posamičnega merila) in F (overjanje proizvodov),
 • dolžinskih meril za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka),
 • strojev za merjenje dolžine žice in kabla za modula B (pregled tipa) in D (zagotavljanje kakovosti proizvodnega postopka).

V internetni bazi organov za ugotavljanje skladnosti, ki so priglašeni pri Evropski komisiji (angleško New Approach Notified and Designated Organisations - NANDO v angleščini) je dosegljiv iskalnik s podatki o vseh priglašenih organih v EU.

Merila v uporabi

Ko so merila dana v uporabo, mora njihov imetnik zagotoviti, da se redno pregledujejo z rednimi oziroma v izjemnih primerih (na primer po posegu v zaščitene dele merila) z izrednimi overitvami. Za vsako skupino meril je treba v določenem času preveriti ali je merilni rezultat merila še znotraj največjih dopustnih napak, ki jih določajo meroslovni predpisi.

 • Redna overitev je obvezna za merila, ki so v uporabi, in za merila, ki se hranijo za uporabo. Opravi se v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.
 • Izredna overitev se opravi po popravilu ali predelavi merila.

Izvajanje overitev meril

Overitve meril v Republiki Sloveniji izvaja Urad za meroslovje in pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jim Urad izda odločbo o imenovanju za izvajanje prvih, rednih ali izrednih overitev.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za meroslovje

Imenovane osebe za izvajanje overitev meril

Za opravljanje strokovno tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev, na Uradu lahko na podlagi Zakona o meroslovju, imenujemo tudi pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika (imenovano osebo). Podrobneje sistem delovanja imenovanih oseb in zahteve za imenovanje ureja Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja.

Imenovanje se lahko pridobi za izvajanje prvih overitev, rednih overitev in izrednih overitev.

Seznam imenovanih oseb je dostopen na strani MIRS informacijskem sistemu, ki je namenjena potrošnikom, uporabnikom meril in izvajalcem overitev. Ta stran se uporablja tudi, kot orodje podpore sistemu imenovanih oseb in izvajanju nadzora s strani urada nad njihovim delom.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za meroslovje