Skoči do osrednje vsebine

Področje plemenitih kovin in skrb za registracijo znakov dobaviteljev ter vodenje registra ureja Urad za meroslovje. Poleg tega izvaja preskušanje izdelkov in označevanje z oznako skladnosti. Čiste plemenite kovine, kot so platina, zlato, paladij, srebro, so premehke za izdelavo nakita ali drugih predmetov, saj se izrabijo, zato jih mešamo z drugimi kovinami v zlitine. Čistina zlitine pomeni masni delež določene plemenite kovine v skupni masi zlitine. Za zlat izdelek z oznako 585 pomeni, da je v 1000 g zlitine 585 g čistega zlata.

Preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin

Preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin na najvišji strokovni ravni v državi izvajamo v Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na Uradu za meroslovje. Dobavitelj izdelkov iz plemenitih kovin je dolžan zagotoviti skladnost izdelka s predpisanimi tehničnimi zahtevami, preden da izdelek v promet. Dobavitelj lahko skladnost svojih izdelkov zagotavlja na dva načina, in sicer:

  1. s predložitvijo izdelkov v preskus in označitev z oznako skladnosti v naš sektor ali
  2. samostojno z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije.

Nad delom dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, ki sami zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi, izvajamo tudi nadzor. Sodelujemo tudi pri pripravi in usklajevanju zakonov, ki regulirajo področje plemenitih kovin, kot tudi ostalih predpisov s področja kemijskega meroslovja.

Za določitev deleža plemenitih kovin v zlitini v laboratoriju uporabljamo naslednje kvalitativne in kvantitativne kemijske analizne metode:

  • platina: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije,
  • zlato: kupelacija SIST EN ISO 11426 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije,
  • paladij: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije,
  • srebro: potenciometrična titracija ISO 13756 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije.

Naš laboratorij redno sodeluje v mednarodnih primerjavah, ki jih organizira Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (angleško Hallmarking Convention, vsebina v angleščini), katere polnopravna članica je Republika Slovenija od leta 2009.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za meroslovje

Oznake na izdelkih iz plemenitih kovin

Izdelki iz plemenitih kovin v prometu morajo biti označeni s tremi oznakami (znak dobavitelja, znak čistine in oznaka skladnosti). Vse tri oznake na izdelkih iz plemenitih kovin kupcu zagotavljajo kakovost izdelka.  

Na leseni podlagi sta prekrižana dva zlata poročna prstana. Na prstanih se zabrisano vidijo trije državni žigi.

Izdelki iz plemenitih kovin so označeni z oznakami čistine in dobavitelja ter državnim žigom.

Znak dobavitelja (imenski žig)

Vsak dobavitelj je dolžan izdelke iz plemenitih kovin označiti s svojim znakom dobavitelja (znak izdelovalca, izdelovalčevega zastopnika oziroma uvoznika). Na podlagi vložene zahteve na Uradu dobavitelju izdamo odločbo o njegovem znaku dobavitelja, na osnovi katere si naredi imenski žig. Postopek in oblika znaka dobavitelja je predpisana v Pravilniku o znaku dobavitelja. Vsak dobavitelj ima unikatno oznako, po kateri ga kupci izdelka lahko prepoznajo.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad Republike Slovenije za meroslovje

Znak čistine

Znak čistine mora biti na izdelku iz plemenite kovine vtisnjen poleg znaka dobavitelja in je sestavljen iz kombinacije treh številk. Z znakom za označevanje čistine se potrjuje, da ima izdelek iz plemenite kovine eno od standardnih stopenj čistine, navedenih v tabeli standardnih stopenj čistine izdelkov iz plemenitih kovin.

Oznake skladnosti

Po označitvi z znakom dobavitelja in znakom čistine mora dobavitelj predložiti vse svoje izdelke iz plemenitih kovin v preskus in označitev z oznako skladnosti. Oznake skladnosti (državni žigi) imajo obliko ščita, na katerem so kemijska oznaka za plemenito kovino, oznaka SI in številka lokacije Urada za meroslovje, kjer je bil izdelek iz plemenite kovine preskušen in označen. Z oznako skladnosti se potrjuje skladnost izdelka iz plemenite kovine s predpisanimi tehničnimi zahtevami.

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost svojih izdelkov z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije, potrdi skladnost izdelkov iz plemenitih kovin z odtisom oznake skladnosti v obliki črke »S«. 

Oznaka skladnosti se na izdelke vtisne poleg znaka dobavitelja in znaka čistine.

Skupna oznaka preskusa

Na željo dobavitelja lahko urad preskušene izdelke dodatno (poleg oznake z državnim žigom) označi še s Skupno oznako preskusa (angleško Common Control Mark - CCM - vsebina v angleščini). Ta oznaka zagotavlja najvišjo stopnjo zagotavljanja kakovosti preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin in omogoča neovirano prodajo slovenskih izdelkov na mednarodnem trgu.

Spletni nakup izdelkov iz plemenitih kovin

Pri spletnem nakupovanju izdelkov iz plemenitih kovin morajo biti izdelki ustrezno označeni s tremi oznakami (znak dobavitelja, znak čistine in oznaka skladnosti). Pri nakupu je potrebno biti pozoren na slikovne podobe oznak skladnosti, to je na državne žige in tabelo standardnih stopenj čistine, ki morajo biti na vidnem mestu spletne strani oziroma prodajnega mesta (drugi odstavek 23. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin).

Enako velja tudi v primeru, če so bili izdelki preskušeni in označeni v skladu z nacionalno zakonodajo druge države Evropske Unije ali Konvencijo o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ko je prav tako potrebno imeti na vidnem mestu spletne strani oziroma prodajnega prostora slike odgovarjajočih oznak skladnosti to je državnih žigov ali Skupne oznake preskusa (v angleščini Common Control Mark - CCM).