Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni meroslovni sistem zagotavlja sledljivost merjenj za uporabnike v Sloveniji. Dejavnosti potekajo pod okriljem Urada za meroslovje, ki skrbi tudi za pravilno uporabo merskih enot mednarodnega sistema SI in za ustreznost zakonskih meril. Poleg urada so v sistem vključene tudi druge inštitucije, ki s svojimi akreditiranimi kalibracijskimi in preskuševalnimi zmogljivostmi izvajajo naloge in storitve na posameznih področjih merjenj.

Sistem nacionalnih etalonov

Nacionalni meroslovni sistem je osnovnega primarnega pomena za vsako državo in pogoj za uspešen razvoj gospodarstva, novih tehnologij, znanosti in razvoja družbe v celoti. Temeljne naloge na tem področju so vzdrževanje merilne sledljivosti nacionalnih etalonov za posamezne veličine mednarodnega sistema merskih enot (SI) na mednarodno raven ter prenos merilne sledljivosti do uporabnikov za potrebe merjenj posameznih sektorjev, kot so znanost, okolje, zdravstvo, prehrana, kmetijstvo, promet, telekomunikacije, industrija in storitve, trgovina, davčna dejavnost, pravosodni organi, policija. Osnovna rezultata tega dela sta predvsem zagotavljanje sledljivih meritev v Republiki Sloveniji in prenos znanja oziroma strokovna pomoč pri izvajanju najzahtevnejših merjenj za široko področje uporabnikov.

Zaradi velikega pomena za države je nacionalni meroslovni sistem (NMS) povsod po svetu poverjen državnemu organu. V Sloveniji je za NMS pristojen Urad za meroslovje (Urad) kot nacionalni meroslovni institut (NMI), ki v Republiki Sloveniji zagotavlja sledljivost meritev za izbrane enote mednarodnega merskega sistema enot SI. To so masa, množina snovi/plemenite kovine, prostornina in druge posebne enote, merjenja. Za nekatere enote SI Urad prizna nacionalne etalone, ki so zaupani drugim pravnim osebam. Vzpostavitev distribuiranega sistema nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji določa Zakon o meroslovju.

Pravilnik o nacionalnih etalonih določa izhodišča za vzpostavitev distribuiranega sistema nosilcev nacionalnih etalonov (NNE), pogoje za priznanje pravne osebe za NNE, naloge NNE, spremljanje, izpolnjevanja pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti NNE ter način in obseg letnega sofinanciranja NNE.

Masa

Nacionalni meroslovni laboratorij za maso deluje v okviru Urada za meroslovje. Prednostna naloga laboratorija je, da zagotavljamo merilno sledljivost na mednarodno raven na področju fizikalne veličine masa. Smo vezni člen med primarno realizacijo enote za maso, ki jo preko Mednarodnega urada za uteži in mere (v francoščini Bureau International des poids et Mesures - BIPM) v Sevresu pri Parizu (v angleščini) prenesemo do slovenskih uporabnikov za najrazličnejše namene določanja mase.

Primerljivost merjenj mase po celem svetu je ključna za mednarodno izmenjavo. Zato se udeležujemo medlaboratorijskih primerjav v okviru Evropskega združenja nacionalnih meroslovnih institucij (angleško European Association of National Metrology Institutes - EURAMET v angleščini), s katerimi zagotavljamo, da so merjenja mase v Sloveniji enakovredna merjenjem v Evropi in svetu.

Nacionalni etalon za maso predstavljajo tri kilogramske uteži iz nerjavnega jekla. Merilna negotovost kalibracije je največ 0,020 mg. Obvladovanje postopka diseminacije mase 1 kg omogoča kalibracijo uteži točnostnega razreda E1. Na tej ravni imamo na uradu v območju od 1 mg do 10 kg tudi objavljene Kalibracijske in merilne zmogljivost (angleško Calibration and measurement Capability - CMC) v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Prenos vrednosti poteka skladno z akreditiranimi postopki na lastne delovne etalone, ki se uporabljajo pri umerjanju ali kalibraciji etalonov slovenskih uporabnikov. Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji že od leta 1998. Merilni princip temelji na primerjalnem merjenju uteži. Kalibracija se izvaja na komparatorskih tehtnicah, kjer se masa kalibriranega etalona primerja z maso referenčnega etalona.

Prostornina

Za področje prostornine imamo v Celju lasten laboratorij, s pomočjo katerega skrbimo za zagotovitev sledljivosti pri merjenju prostornine od etalonov najvišjega reda pa vse do končnega uporabnika. Še posebej veliko vlogo ima merjenje prostornine v zakonskem meroslovju, kjer pokrivamo merjenja s področja prometa blaga in storitev, zdravstvene oskrbe in zaščite okolja.

Kalibriranje prostorninskih meril izvajamo:

  • z gravimetrično metodo - tehtanje kapljevine, ki jo drži posoda,
  • z volumetrično metodo - prelivanje v posode ali iz posod z znano prostornino,
  • s pretočno metodo - z natančnimi merilniki pretoka.

Z gravimetrično metodo pokrivamo prostornine med 0,01 ml in 500 l, z volumetrično metodo prostornine med 50 l in 5000 l ter s pretočno metodo prostornine nad 500 l.

Podobno kot pri merjenju mase, tudi na področju prostornine v okviru organizacije EURAMET (v angleščini) sodelujemo pri medlaboratorijskih primerjavah.

V skladu s standardom SIST EN ISO oziroma IEC 17025 smo na področju mase in prostornine akreditirani za kalibracijo uteži, tehtnic in prostorninskih meril, SA LK-005.

Čas in frekvenca

Za področje časa in frekvence je urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Kot nosilec nacionalnega etalona SIQ zagotavlja sledljivost meritev za čas in frekvenco na mednarodno raven. SIQ je pridruženi član EURAMET in ima za področje časa in frekvence objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Električne veličine

Za področje električnih veličin je urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Kot nosilec nacionalnega etalona SIQ zagotavlja sledljivost meritev za električne veličine na mednarodno raven. SIQ je pridruženi član EURAMET in ima za področje električnih veličin objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Ionizirajoče sevanje

Za področje ionizirajočega sevanja je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Inštitut Jozef Stefan (IJS). Kot nosilec nacionalnega etalona IJS zagotavlja sledljivost meritev za ionizirajoče sevanje na mednarodno raven. IJS je pridruženi član EURAMET in ima za področje električnih veličin objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Termodinamična temperatura

Za področje termodinamične temperature je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL, FE). Kot nosilec nacionalnega etalona UL,FE zagotavlja sledljivost meritev za termodinamično temperaturo na mednarodno raven. UL, FE je pridruženi član EURAMET in ima za področje termodinamične temperature objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Vlažnost

Za področje vlažnosti je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL, FE). Kot nosilec nacionalnega etalona UL, FE zagotavlja sledljivost meritev za vlažnost na mednarodno raven. UL, FE je pridruženi član EURAMET in ima za področje vlažnosti objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Tlak

Za področje tlaka je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT). Kot nosilec nacionalnega etalona IMT zagotavlja sledljivost meritev za tlak na mednarodno raven. IMT je pridruženi član EURAMET in ima za področje vlažnosti objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Dolžina

Za področje dolžine je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru (UM, FS). Kot nosilec nacionalnega etalona UM, FS zagotavlja sledljivost meritev za dolžino na mednarodno raven. UM, FS je pridruženi član EURAMET in ima za področje dolžine objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Množina snovi

Za področje množine snovi, plemenite kovine kot nosilec nacionalnega etalona deluje laboratorij v okviru Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja na Uradu za meroslovje, ki zagotavlja sledljivost svojih meritev na mednarodno raven s sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah. V skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 smo akreditirani za merjenje masnega deleža zlata in srebra v zlitinah iz plemenitih kovin (SA LP-024). Za to področje imamo objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM. Naš laboratorij redno sodeluje v mednarodnih primerjavah, ki jih organizira Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (angleško Hallmarking Convention), katere polnopravna članica je Republika Slovenija postala v letu 2009. Od leta 2004 dalje vsako leto organiziramo medlaboratorijsko primerjalno študijo merjenja masnega deleža plemenitih kovin v zlitinah MIRS - PT za laboratorije dobaviteljev, ki samostojno zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi in za kemijske laboratorije nekaterih tujih preskusnih uradov.

Na področju množine snovi pri zagotavljanju sledljivosti v Republiki Sloveniji poleg urada sodelujejo še tri zunanje institucije.

Za področje množine snovi oziroma organske spojine zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli, stigmastadieni, v bioloških materialih in hrani je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS). Kot nosilec nacionalnega etalona ZRS zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven. ZRS je pridruženi član EURAMET.

Za področje množine snovi, bioanalize nukleinskh kislin, zlasti na področju GSO in mikroorganizmov oziroma v bioloških in drugih materialih je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Nacionalni inštitut z abiologijo (NIB). Kot nosilec nacionalnega etalona NIB zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven. NIB je pridruženi član EURAMET in ima za to področje množine snovi objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).

Za področje množine snovi oziroma kemijski elementi v sledovih oziroma v organskih in anorganskih materialih je Urad kot nosilca nacionalnega etalona priznal Institut Jozef Stefan (IJS). Kot nosilec nacionalnega etalona IJS zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven. IJS je pridruženi član EURAMETin ima za to področje množine snovi objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM (v angleščini).