GOV.SI

Nacionalni meroslovni sistem zagotavlja sledljivost merjenj za uporabnike v Sloveniji. Dejavnosti potekajo pod okriljem Urada za meroslovje, ki skrbi tudi za pravilno uporabo merskih enot mednarodnega sistema SI ter za ustreznost zakonskih meril. Poleg Urada so v sistem vključene tudi druge inštitucije, ki s svojimi akreditiranimi kalibracijskimi in preskuševalnimi zmogljivostmi izvajajo naloge in storitve na posameznih področjih merjenj.

Sistem nacionalnih etalonov

Nacionalni meroslovni sistem je primarnega pomena za vsako državo in pogojuje uspešen razvoj gospodarstva, novih tehnologij, znanosti in razvoja družbe v celoti. Temeljne naloge na tem področju so vzdrževanje merilne sledljivosti nacionalnih etalonov za posamezne veličine mednarodnega sistema merskih enot (SI) na mednarodno raven ter prenos merilne sledljivosti do uporabnikov za potrebe merjenj posameznih sektorjev (znanost, okolje, zdravstvo, prehrana, kmetijstvo, promet, telekomunikacije, industrija in storitve, trgovina, davčna dejavnost, pravosodni organi, policija). Osnovna rezultata tega dela sta predvsem zagotavljanje sledljivih meritev v Republiki Sloveniji ter prenos znanja oziroma strokovna pomoč pri realizaciji najzahtevnejših merjenj za široko področje uporabnikov.

Zaradi velikega pomena za države je nacionalni meroslovni sistem (NMS) povsod po svetu poverjen državnemu organu. V Sloveniji je za NMS pristojen Urad RS za meroslovje (Urad) kot nacionalni meroslovni institut (NMI), ki v Republiki Sloveniji zagotavlja sledljivost meritev za izbrane enote mednarodnega merskega sistema enot SI. To so masa, množina snovi/plemenite kovine, volumen in druge posebne enote/merjenja. Za določene SI enote Urad prizna nacionalne etalone, ki so zaupani drugim pravnim osebam. Vzpostavitev distribuiranega sistema nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji določa Zakon o meroslovju.

Pravilnik o nacionalnih etalonih določa izhodišča za vzpostavitev distribuiranega sistema nosilcev nacionalnih etalonov (NNE), pogoje za priznanje pravne osebe za NNE, naloge NNE, spremljanje, izpolnjevanja pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti  NNE, ter način in obseg letnega sofinanciranja NNE.

Masa in prostornina

Masa

Urad je nacionalni meroslovni laboratorij za maso. Prednostna naloga našega laboratorija za maso, ki deluje v okviru Sektorja za fizikalna merjenja je, da zagotavljamo merilno sledljivost na mednarodno raven na področju fizikalne veličine masa. Smo vezni člen med mednarodnim etalonom mase, utežjo z maso 1 kg,  ki ga hrani Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) v Sevresu pri Parizu in slovenskimi uporabniki.

Primerljivost merjenj mase po celem svetu je ključna za mednarodno izmenjavo. Zato se udeležujemo medlaboratorijskih primerjav v okviru organizacije EURAMET, s katerimi zagotavljamo, da so merjenja mase v Sloveniji enakovredna merjenjem v Evropi in svetu.

Nacionalni etalon za maso predstavljajo tri kilogramske uteži iz nerjavečega jekla. Merilna negotovost kalibracije je največ 0,020 mg. Obvladovanje postopka diseminacije mase 1 kg omogoča kalibracijo uteži točnostnega razreda E1. Na tem nivoju imamo na uradu v območju od 1 mg do 10 kg tudi objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Prenos vrednosti poteka skladno z akreditiranimi postopki na lastne delovne etalone, ki se uporabljajo pri kalibracijah etalonov slovenskih uporabnikov. Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji že od leta 1998. Merilni princip temelji na primerjalnem merjenju uteži. Kalibracija se izvaja na komparatorskih tehtnicah, kjer se masa kalibriranega etalona primerja z maso referenčnega etalona.

Prostornina

Za področje prostornine imamo v Celju lasten laboratorij, s pomočjo katerega skrbimo za zagotovitev sledljivosti pri merjenju prostornine od etalonov najvišjega reda pa vse do končnega uporabnika. Še posebej veliko vlogo igra merjenje prostornine v zakonskem meroslovju, kjer pokrivamo merjenja s področja prometa blaga in storitev, zdravstvene oskrbe in zaščite okolja.

Kalibriranje prostorninskih meril izvajamo z gravimetrično (tehtanje kapljevine, ki jo drži posoda), volumetrično (prelivanje v ali iz posod z znano prostornino) ali pretočno metodo (z natančnimi merilniki pretoka). Z gravimetrično metodo pokrivamo prostornine med 0,01 ml in 500 l, z volumetrično metodo prostornine med 50 l in 5000 l ter s pretočno metodo volumne nad 500 l.

Podobno kot pri merjenju mase, tudi na področju prostornine v okviru organizacije EURAMET sodelujemo pri medlaboratorijskih primerjavah.

V skladu standardom SIST EN ISO/IEC 17025 smo na področju mase in prostornine akreditirani za kalibracijo uteži, tehtnic in prostorninskih meril (SA LK-005).

Čas in frekvenca

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ)

Električne veličine

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ)

Ionizirajoče sevanje

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Institut Jožef Stefan Laboratorij za dozimetrične standarde (NDS)

Termodinamična temperatura

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost (LMK)

Vlažnost

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost (LMK)

Tlak

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Laboratorij za metrologijo tlaka

Dolžina

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve

Množina snovi

Množina snovi/organske spojine zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli, stigmastadieni/v bioloških materialih in hrani

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče, Laboratorij za preskušanje oljčnega olja

Množina snovi/bioanalize nukleinskh kislin, zlasti na področju GSO in mikroorganizmov/v bioloških in drugih materialih

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za  biotehnologijo in sistemsko biologijo

Množina snovi/anorganske nekovine in njihove spojine mangan, žarilna izguba, netopne in glavne komponente/v mineralnih vezivih in maltah

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za cemente, malte in keramiko

Množina snovi/kemijski elementi v sledovih/v organskih in anorganskih materialih

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Institut Jožef Stefan, Odsek za znanosti o okolju

Množina snovi/anorganske nekovine in njihove spojine, sumarni parametri, pH, strupenost/v vodi

Sledljivost meritev za to področje v Sloveniji zagotavlja Kemijski Inštitut Ljubljana, Center za validacijske tehnologije in analitiko