Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni meroslovni sistem zagotavlja sledljivost merjenj za uporabnike v Sloveniji. Dejavnosti potekajo pod okriljem Urada za meroslovje, ki skrbi tudi za pravilno uporabo merskih enot mednarodnega sistema SI ter za ustreznost zakonskih meril. Poleg Urada so v sistem vključene tudi druge inštitucije, ki s svojimi akreditiranimi kalibracijskimi in preskuševalnimi zmogljivostmi izvajajo naloge in storitve na posameznih področjih merjenj.

Sistem nacionalnih etalonov

Nacionalni meroslovni sistem je primarnega pomena za vsako državo in pogojuje uspešen razvoj gospodarstva, novih tehnologij, znanosti in razvoja družbe v celoti. Temeljne naloge na tem področju so vzdrževanje merilne sledljivosti nacionalnih etalonov za posamezne veličine mednarodnega sistema merskih enot (SI) na mednarodno raven ter prenos merilne sledljivosti do uporabnikov za potrebe merjenj posameznih sektorjev (znanost, okolje, zdravstvo, prehrana, kmetijstvo, promet, telekomunikacije, industrija in storitve, trgovina, davčna dejavnost, pravosodni organi, policija). Osnovna rezultata tega dela sta predvsem zagotavljanje sledljivih meritev v Republiki Sloveniji ter prenos znanja oziroma strokovna pomoč pri realizaciji najzahtevnejših merjenj za široko področje uporabnikov.

Zaradi velikega pomena za države je nacionalni meroslovni sistem (NMS) povsod po svetu poverjen državnemu organu. V Sloveniji je za NMS pristojen Urad RS za meroslovje (Urad) kot nacionalni meroslovni institut (NMI), ki v Republiki Sloveniji zagotavlja sledljivost meritev za izbrane enote mednarodnega merskega sistema enot SI. To so masa, množina snovi/plemenite kovine, volumen in druge posebne enote/merjenja. Za določene SI enote Urad prizna nacionalne etalone, ki so zaupani drugim pravnim osebam. Vzpostavitev distribuiranega sistema nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji določa Zakon o meroslovju.

Pravilnik o nacionalnih etalonih določa izhodišča za vzpostavitev distribuiranega sistema nosilcev nacionalnih etalonov (NNE), pogoje za priznanje pravne osebe za NNE, naloge NNE, spremljanje, izpolnjevanja pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti  NNE, ter način in obseg letnega sofinanciranja NNE.

Masa in prostornina

Masa

Urad je nacionalni meroslovni laboratorij za maso. Prednostna naloga našega laboratorija za maso, ki deluje v okviru Sektorja za fizikalna merjenja je, da zagotavljamo merilno sledljivost na mednarodno raven na področju fizikalne veličine masa. Smo vezni člen med mednarodnim etalonom mase, utežjo z maso 1 kg,  ki ga hrani Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) v Sevresu pri Parizu in slovenskimi uporabniki.

Primerljivost merjenj mase po celem svetu je ključna za mednarodno izmenjavo. Zato se udeležujemo medlaboratorijskih primerjav v okviru organizacije EURAMET, s katerimi zagotavljamo, da so merjenja mase v Sloveniji enakovredna merjenjem v Evropi in svetu.

Nacionalni etalon za maso predstavljajo tri kilogramske uteži iz nerjavečega jekla. Merilna negotovost kalibracije je največ 0,020 mg. Obvladovanje postopka diseminacije mase 1 kg omogoča kalibracijo uteži točnostnega razreda E1. Na tem nivoju imamo na uradu v območju od 1 mg do 10 kg tudi objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Prenos vrednosti poteka skladno z akreditiranimi postopki na lastne delovne etalone, ki se uporabljajo pri kalibracijah etalonov slovenskih uporabnikov. Laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji že od leta 1998. Merilni princip temelji na primerjalnem merjenju uteži. Kalibracija se izvaja na komparatorskih tehtnicah, kjer se masa kalibriranega etalona primerja z maso referenčnega etalona.

Prostornina

Za področje prostornine imamo v Celju lasten laboratorij, s pomočjo katerega skrbimo za zagotovitev sledljivosti pri merjenju prostornine od etalonov najvišjega reda pa vse do končnega uporabnika. Še posebej veliko vlogo igra merjenje prostornine v zakonskem meroslovju, kjer pokrivamo merjenja s področja prometa blaga in storitev, zdravstvene oskrbe in zaščite okolja.

Kalibriranje prostorninskih meril izvajamo z gravimetrično (tehtanje kapljevine, ki jo drži posoda), volumetrično (prelivanje v ali iz posod z znano prostornino) ali pretočno metodo (z natančnimi merilniki pretoka). Z gravimetrično metodo pokrivamo prostornine med 0,01 ml in 500 l, z volumetrično metodo prostornine med 50 l in 5000 l ter s pretočno metodo volumne nad 500 l.

Podobno kot pri merjenju mase, tudi na področju prostornine v okviru organizacije EURAMET sodelujemo pri medlaboratorijskih primerjavah.

V skladu standardom SIST EN ISO/IEC 17025 smo na področju mase in prostornine akreditirani za kalibracijo uteži, tehtnic in prostorninskih meril (SA LK-005).

Čas in frekvenca

Urad je za področje časa in frekvence kot nosilca nacionalnega etalona priznal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ).
Kot nosilec nacionalnega etalona SIQ zagotavlja sledljivost meritev za čas in frekvenco na mednarodno raven.
SIQ je pridruženi član EURAMET in ima za področje časa in frekvence objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Električne veličine

Urad je za področje električnih veličin kot nosilca nacionalnega etalona priznal Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ).
Kot nosilec nacionalnega etalona SIQ zagotavlja sledljivost meritev za električne veličine na mednarodno raven.
SIQ je pridruženi član EURAMET in ima za področje električnih veličin objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Ionizirajoče sevanje

Urad je za področje ionizirajočega sevanja kot nosilca nacionalnega etalona priznal Inštitut Jozef Stefan (IJS).
Kot nosilec nacionalnega etalona IJS zagotavlja sledljivost meritev za ionizirajoče sevanje na mednarodno raven.
IJS je pridruženi član EURAMET in ima za področje električnih veličin objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Termodinamična temperatura

Urad je za področje termodinamične temperature kot nosilca nacionalnega etalona priznal Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL-FE).
Kot nosilec nacionalnega etalona UL-FE zagotavlja sledljivost meritev za termodinamično temperaturo na mednarodno raven.
UL-FE je pridruženi član EURAMET in ima za področjetermodinamične temperature objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Vlažnost

Urad je za področje vlažnosti kot nosilca nacionalnega etalona priznal Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL-FE).
Kot nosilec nacionalnega etalona UL-FE zagotavlja sledljivost meritev za vlažnost na mednarodno raven.
UL-FE je pridruženi član EURAMET in ima za področje vlažnosti objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Tlak

Urad je za področje vlažnosti kot nosilca nacionalnega etalona priznal Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT).
Kot nosilec nacionalnega etalona IMT zagotavlja sledljivost meritev za tlak na mednarodno raven.
IMT je pridruženi član EURAMET in ima za področje vlažnosti objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Dolžina

Urad je za področje dolžine kot nosilca nacionalnega etalona priznal Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru (UM-FS).
Kot nosilec nacionalnega etalona UM-FS zagotavlja sledljivost meritev za dolžino na mednarodno raven.
IMT je pridruženi član EURAMET in ima za področje dolžine objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Množina snovi

Na področju množine snovi pri zagotavljanju sledljivosti v RS poleg urada sodeluje še pet zunanjih inštitucij.

Urad je za področje množine snovi/organske spojine zlasti maščobne kisline, steroli, biofenoli, tokoferoli, voski, triacilgliceroli,
stigmastadieni/v bioloških materialih in hrani kot nosilca nacionalnega etalona priznal Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS).
Kot nosilec nacionalnega etalona ZRS zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven.
ZRS je pridruženi član EURAMET.

Urad je za področje množine snovi//bioanalize nukleinskh kislin, zlasti na področju GSO in mikroorganizmov/v bioloških in drugih materialih
kot nosilca nacionalnega etalona priznal Nacionalni inštitut z abiologijo (NIB).
Kot nosilec nacionalnega etalona NIB zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven.
NIB je pridruženi član EURAMET in ima za to področje množine snovi objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Urad je za področje množine snovi/anorganske nekovine in njihove spojine mangan, žarilna izguba, netopne in glavne komponente/v mineralnih vezivih in maltah
kot nosilca nacionalnega etalona priznal Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).
Kot nosilec nacionalnega etalona ZAG zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven.
ZAG je pridruženi član EURAMET.

Urad je za področje množine snovi/kemijski elementi v sledovih/v organskih in anorganskih materialih
kot nosilca nacionalnega etalona priznal Inštitut Jozef Stefan (IJS).
Kot nosilec nacionalnega etalona IJS zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven.
IJS je pridruženi član EURAMETin ima za to področje množine snovi objavljene CMC v podatkovni bazi BIPM.

Urad je za področje množine snovi/anorganske nekovine in njihove spojine, sumarni parametri, pH, strupenost/v vodi
kot nosilca nacionalnega etalona priznal Kemijski inštitut Ljubljana (KI).
Kot nosilec nacionalnega etalona KI zagotavlja sledljivost meritev za to področje množine snovi na mednarodno raven.
KI je pridruženi član EURAMET.

Iskalnik