Skoči do osrednje vsebine

Meroslovni nadzor izvajajo inšpektorji Urada za meroslovje na področju merilnih instrumentov v prometu in uporabi, merskih enot, količin predpakiranih izdelkov ter izdelkov iz plemenitih kovin. Nadzor se izvaja skladno z materialnimi predpisi z namenom zagotavljanja varstva potrošnikov.

Področja izvajanja meroslovnega nadzora

Meroslovni nadzor izvajamo nad merilnimi instrumenti, merskimi enotami, predpakiranimi izdelki in izdelki iz plemenitih kovin.

Nadzor nad merilnimi instrumenti oziroma merili

Nadzor na področju meril izvajamo v skladu z Zakonom o meroslovje in na njegovi podlagi izdanih meroslovnih predpisov. Nadziramo dajanje in promet z meril ter njihovo uporabo. Predmet našega nadzora so merila za katera obstaja meroslovni predpis in ki se uporabljajo za merjenja na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev, postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.

Meroslovni nadzor se praviloma izvaja na mestu kjer se merilo uporablja ali izvaja promet z merili, če pa je potrebno opraviti kontrolni preskus merila in to ni možno narediti na mestu uporabe ali prometa, se preskus merila izvede v pooblaščenem laboratoriju.

Pri nadzoru preverjamo predvsem istovetnost in skladnost merila s spremljajočo predpisano dokumentacijo (tipski certifikat, izjava o skladnosti), veljavnost overitve, ustreznost meroslovnih in zaščitnih oznak in programske opreme ter pravilnost uporabe merila. Pri kontrolnem pregledu merilo testiramo in pri tem ugotavljamo ali izpolnjuje predpisane meroslovno-tehnične zahteve (predvsem ali je pogrešek kazanja merila znotraj največjih dovoljenih pogreškov).

Nadzor nad merskimi enotami

V Republiki Sloveniji imamo v javni uporabi merske enote mednarodnega sistema SI, skladno z  Odredbo o merskih enotah. Nadzor izvajamo predvsem na način ozaveščanja in opozarjanja zavezancev, ki uporabljajo nedovoljene merske enote. Najbolj pogoste nedovoljene merske enote, ki jih zasledimo v javni uporabi (televizija, radio, časopisi, revije, prospekti, promocijsko gradivo, spletne strani) so  kalorija, palec ali cola (angleško: inč), konjska moč, milja, čevelj, sod, unča, in tako dalje.  

Uporaba nedovoljenih enot je dovoljena samo v primeru, če se pišejo ali izražajo skupaj s predpisanimi enotami, vendar morajo biti napisane v oklepaju za dovoljeno mersko enoto npr. 7,62 cm (3 “cole”). 

Nadzor nad predpakiranimi izdelki

Nadzor izvajamo nad predpakiranimi izdelki enotnih nazivnih količin,  označenimi po masi ali prostornini, v razponu vrednosti od 5 gramov oziroma mililitrov do vključno 10 kilogramov oziroma litrov. Naš nadzor vključuje preverjanje zahtev, ki so opredeljene v Zakonu o meroslovju in Pravilniku o količinah predpakiranih izdelkov ter Pravilniku o meroslovnih zahtevah za merilne steklenice.

Nadzorne preglede izvajamo na mestih, kjer se izdelki pakirajo ali skladiščijo. Pri nadzoru predpakiranih izdelkov preverimo oziroma izmerimo dejanske količine vsebine v izdelku ter preverimo ustreznost merilnih instrumentov,  dokumentacije o izvajanju notranje količinske kontrole, oznak na embalaži izdelka (kdo je odgovoren za pakiranje, nazivna količina izdelka, prostovoljni znaka EGS »e«), pri dobaviteljih z znakom "e" pa tudi vprašalnik izpolnjen s strani imetnika tega znaka.

Nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin

Nadzorne preglede izvajamo povsod, kjer se vrši promet s plemenitimi kovinami, večinoma so to prostori dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin kot so: zlatarne, trgovine, spletne strani.
V skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin morajo biti vsi izdelki iz zlata, srebra, paladija in platine, preden gredo v promet, preskušeni glede čistine in ustrezno označeni. Izdelki morajo imeti praviloma (razen izjem navedenih v 6. členu zakona), odtisnjene naslednje oznake: oznako skladnosti izdelka s predpisi, oznako dobavitelja in oznako čistine.
Pri nadzoru predvsem preverjamo ali so izdelki ustrezno označeni, kot tudi druge zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji oziroma prodajalci teh izdelkov. V primeru kakršnegakoli suma na neskladnost ali potrebe po dodatni kontroli izdelkov lahko odredimo tudi preskus izdelkov v laboratoriju, kjer preverimo ustreznost čistine izdelkov.

Naziv storitve Institucija
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad Republike Slovenije za meroslovje