Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji se lahko prideluje in trži semenski material sort kmetijskih rastlin, ki so vpisane v uradni seznam sort v eni od držav članic EU ali v Skupni katalog sort EU. Pri sadnih rastlinah mora biti sorta vpisana v uradni seznam sort ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin. Pri okrasnih rastlinah vpis sorte v uradni seznam ni obvezen.

Sortna lista

Uradni seznam sort se v Republiki Sloveniji imenuje sortna lista.

Za vpis sorte v sortno listo mora biti sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva. Pri poljščinah, trti in hmelju se pred vpisom v sortno listo preveri tudi vrednost sorte za pridelavo in uporabo. Sorta mora imeti ime, po kateri se sorto lahko prepozna. 

Pod posebnimi pogoji se lahko v sortno listo vpiše ohranjevalna sorta, vrtičkarska sorta ali stara sorta sadnih rastlin.

 • Ohranjevalna sorta je domača sorta ali sorta krmnih rastlin, žit, pese, oljnic, predivnic, krompirja, zelenjadnic in trte, ki se tradicionalno goji in je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje ter je ogrožena zaradi genske erozije.
 • Vrtičkarska sorta je sorta zelenjadnic, ki nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave, ampak se je razvila za pridelavo v posebnih klimatskih, talnih ali agrotehničnih pogojih.
 • Stara sorta sadnih rastlin je sorta sadnih rastlin, katere sadilni material se je tržil na območju Slovenije že pred 30. septembrom 2012.

Pred vpisom v sortno listo se pogoji za vpis sorte v sortno listo preverijo s preizkušanjem sorte v sortnih poljskih poskusih in v laboratoriju. Preizkušanje opravijo uradno imenovani izvajalci preizkušanja.

Sorta se v sortno listo vpiše z uradnim imenom, pri določenih vrstah ali sortah pa tudi z enim ali več sinonimi. Pri vsaki sorti se v sortni listi vodi podatek o vzdrževalcu sorte in o obdobju, do katerega je sorta vpisana.

Ob vpisu sorte v sortno listo se standardni vzorec sorte shrani pri imenovanem izvajalcu hrambe standardnih vzorcev.

Vpis sorte v sortno listo

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Letne pristojbine za sorte, ki so vpisane v sortno listo

Dokler je sorta vpisana v sortno listo, se zanjo plačuje letna pristojbina. Letna pristojbina se plača na začetku koledarskega leta za tekoče leto vpisa sorte v sortno listo. Letno pristojbino plača vzdrževalec sorte.

Višina letne pristojbine je določena z Uredbo o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin.

Če letna pristojbina ni plačana, se odločba o vpisu sorte v sortno listo razveljavi, sorta pa izbriše iz sortne liste.

Izbris sorte iz sortne liste

Sorta se iz sortne liste izbriše:

 • ko poteče obdobje, do katerega je bila vpisana v sortno listo in vpis v sortno listo ni bil obnovljen,
 • na predlog vzdrževalca sorte,
 • če se pri preverjanju vzdrževanja sorte ugotovi, da sorta ni več dovolj izenačena ali da so se njene lastnosti spremenile,
 • če ni bila plačana letna pristojbina.

Publikacija Sortna lista in uradno glasilo Objave UVHVVR

Publikacija Sortna lista

V publikaciji Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte se enkrat letno objavi seznam sort, ki vpisane v sortno listo v Republiki Sloveniji. V publikaciji je objavljen tudi seznam uradno sprejetih klonov trte in seznam sort, ki so zavarovane v Republiki Sloveniji.

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte izhaja enkrat letno v tiskani in elektronski obliki.

Uradno glasilo Objave UVHVVR

V uradnem glasilu Objave UVHVVR se objavljajo podatki o vloženih, umaknjenih in zavrženih prijavah za vpis sort v sortno listo, predlogi za poimenovanje sort, podatki o vpisu ali zavrnitvi vpisa sort v sortno listo, podatki o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste, roki za vlaganje prijav za vpis sort v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje vrednosti sort za pridelavo in uporabo (VPU) sort ter druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sort v sortno listo.

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.

Skupni katalogi sort

Evropska komisija pripravlja in na svoji spletni strani objavlja:

 • Skupni katalog sort poljščin,
 • Skupni katalog sort zelenjadnic,
 • Skupni katalog sort sadnih rastlin,
 • Skupni katalog sort trte.

V naštete skupne kataloge sort se vključijo vse sorte, ki so vpisane v uradni seznam sort ali sortno listo vsaj v eni državi članici EU.