Skoči do osrednje vsebine

Slovenski šolski sistem sestavlja primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje. S šolanjem pridobljene kvalifikacije razvrščamo s pomočjo Slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK).

Slovenski šolski sistem

Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja, primarno, sekundarno in terciarno.

Primarno izobraževanje izvajajo javni in zasebni vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Sekundarno izobraževanje izvajajo gimnazije in srednje šole. Deli se na splošno, poklicno tehnično ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje.

Tretji sklop izobraževanja, terciarno izobraževanje, izvajajo tako javne kot zasebne ustanove. Sestavljeno je iz višješolskega strokovnega izobraževanja in visokošolskega izobraževanja. Višješolsko strokovno izobraževanje izvajajo višje strokovne šole, visokošolsko izobraževanje pa izvajajo fakultete, akademije in samostojni visokošolski zavodi.

Shema vzgoje in izobraževanja

Slovensko ogrodje kvalifikacij

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji, namenjen seznanjanju z raznolikimi izobrazbami in kvalifikacijami, ki so na voljo v Sloveniji ter primerljivosti različnih kvalifikacij. Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodji kvalifikacij je, da pojasnijo horizontalne in vertikalne relacije med različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/diplomami. Sestavljene so iz opisnikov ravni (level decriptors), pri čemer vsak opisnik ravni pojasnjujejo učni rezultati (learning outcomes).

Učni rezultati so tako osrednji temelj, termin, koncept in meter nacionalnih ogrodij kvalifikacij, od katerih je odvisna uspešnost in transparentnost nacionalnih ogrodij in implementacija evropskega ogrodja kvalifikacij v državah EU. Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so: podpreti vseživljenjsko učenje; povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij; ter izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo.

S pomočjo SOK je tako možno tudi preveriti, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega posameznikova izobrazba ali kvalifikacija.

SOK je komunikacijsko ogrodje z manjšim reformnim dometom. Izhodišči za razvrščanje kvalifikacij v SOK sta resorna zakonodaja in Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Zakon določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), temeljne pojme (kvalifikacija, učni izid, kompetenca, itd.), ujemanje ravni SOK z Evropskim ogrodjem kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in Evropskim ogrodjem visokošolskih kvalifikacij (EOVK), postopke in pristojnosti glede umeščanja kvalifikacij, vzpostavitev Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK ter vodenje evidenc (registra kvalifikacij SOK).

Zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu – NAKVIS skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.