Skoči do osrednje vsebine

Učenje poteka vse življenje v različnih učnih okoljih in na različne načine ter prispeva k celovitemu razvoju posameznika in skupnosti. Izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji ponuja široko in pisano paleto izobraževalnih programov in dejavnosti, katerih izvedba je prilagojena življenjskemu ritmu odraslih. Cilj, za katerega se zavzemamo, je omogočiti dostop do priložnosti za učenje čim večjemu številu odraslih prebivalcev ter spodbujati njihovo udeleževanje v izobraževalnih in podpornih dejavnostih.

Osnovno načelo javnega interesa na področju izobraževanja odraslih je vseživljenjskost izobraževanja in učenja za vse.

Javni interes v izobraževanju odraslih je določen z nacionalnim programom za izobraževanje odraslih, ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije, in sicer praviloma za deset let. 

Resolucijo o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30) usmerjamo politiko izobraževanja odraslih na nacionalni ravni in prispevamo k sistemskemu urejanju področja, vključno s stabilnim financiranjem, določanjem prednostnih področij in vsebinskih nalog za razvoj izobraževanja odraslih. ReNPIO22–30 predstavlja instrument sistemskega urejanja v izobraževanju odraslih, ki zajema izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost. Pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe daje ključne poudarke po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja odraslih.

Cilji izobraževanja odraslih

Z ReNPIO22-30 smo zastavili naslednje cilje: dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost.

Vsem odraslim želimo omogočiti dostop do kakovostnih izobraževalnih in učnih možnosti, ki bodo omogočale polno realizacijo njihovega človeškega potenciala in povezovale osebne izkušnje s širšimi družbenimi ekonomskimi, kulturnimi in okoljskimi dejavniki. Na ta način bodo usposobile ljudi za delovanje, refleksijo in ustrezno odzivanje na socialne, politične, ekonomske, kulturne in tehnološke izzive ter za graditev skupnosti.

Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih, izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.