Skoči do osrednje vsebine

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030

Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (v nadaljevanju: ReNPIO22–30) je na podlagi 43. člena Zakona o izobraževanju odraslih sprejel Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade RS in tako določil javni interes v izobraževanju odraslih.

ReNPIO22–30 je pripravljena na podlagi:

 • državnih in mednarodnih dokumentov oziroma priporočil,
 • družbeno-gospodarskega položaja in vplivov na razvoj izobraževanja odraslih (demografski razvoj, tehnološki razvoj, potrebe trga dela idr.),
 • izobrazbene sestave in aktivnosti prebivalstva,
 • doseganja ciljev in kazalnikov predhodne Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji od leta 2013 do 2020,
 • rezultatov mednarodne raziskave o spretnostih odraslih – PIAAC.

ReNPIO22–30 je nastajala v času pandemije COVID-19, zato upošteva dejstvo, da je pomembno oblikovati odpornost proti takim in podobnim družbenim in gospodarskim izzivom. Poleg omejitev na skoraj vseh področjih življenja in delovanja nove razmere, na katere so se  z uvedbo novih oblik delovanja čez noč prilagoditi družbeni podsistemi, odpirajo možnosti za povečanje učnih in izobraževalnih aktivnosti. Poleg digitalizacije je svetovni izziv tudi ohranjanje zdravega življenja na planetu in krepitev trajnosti in krožnega gospodarstva. Vse to širi potrebo in možnosti rabe ter razvoja sodobne komunikacijske tehnologije tudi v izobraževanju odraslih.

Hitro spreminjajoče se razmere v svetu zahtevajo tudi ustrezno odzivnost izobraževalnega sistema na vseh ravneh za osebni in družbeni razvoj ter potrebe razvoja trga dela. Zaradi sprememb se uveljavlja razvojni vzorec, ki išče sinergije med cilji na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju (koncepti zelene rasti (OECD), zelenega gospodarstva (UNEP).

Vizija, cilji in ciljne skupine

Z uresničevanjem ciljev in ukrepov ReNPIO22–30 želimo do leta 2030 odpraviti razvojne zaostanke, zlasti na področju ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti ter poklicnih zmožnosti odraslega prebivalstva, izobrazbene ravni in vključenosti v vseživljenjsko učenje ter organiziranosti in učinkovitosti upravljanja, urejanja politike izobraževanja odraslih v državi

Vizija ReNPIO22–30 je, da imajo vsi odrasli prebivalci Slovenije v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje.

ReNPIO22–30 usmerja politiko izobraževanja odraslih na državni ravni, prispeva k sistemskemu urejanju področja, stabilnemu financiranju, določanju in povezovanju ukrepov različnih politik (v obstoječem letu 10 ministrstev in njihovih politik, Službo vlade za razvoj in kohezijsko politiko ter Urad vlade Republike Slovenije za oskrbo in migracije).

Uresničevanje ReNPIO22–30 je v pristojnosti ministrstev, ki so odgovorna za izobraževanje odraslih in načrtujejo ukrepe ter državna in evropska sredstva, ki predstavljajo večinska sredstva za izobraževanje odraslih: sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike in drugih evropskih skladov ter mednarodnih programov. V manjšem deležu sredstva prispevajo samoupravne lokalne skupnosti,  vendar niso opredeljena v ReNPIO22–30.

 Cilji ReNPIO22–30 so:

 1. Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: VŽU)
 2. Zvišati raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost odraslih
 3. Zvišati izobrazbeno raven odraslih
 4. Povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe trga dela
 5. Okrepiti razvoj in raziskave na področju izobraževanja odraslih
 6. Izboljšati in okrepiti dejavnosti na področju izobraževanja odraslih

ReNPIO22–30 zajema izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje odraslih prebivalcev, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost oziroma so stari vsaj 15 let. Pri pridobivanju javnoveljavne izobrazbe se omejuje do vključno višjega strokovnega izobraževanje, to je izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja. Vse drugo izobraževanje in usposabljanje, najrazličnejših vrst (v večini namenjeno poklicnemu delu in razvoju) je neformalno in v obsegu je vsaj štirikratnik izobraževanja za pridobitev izobrazbe vključene populacije.

Ciljne skupine ReNPIO22–30 so:

 1. odrasli z nizko razvitimi temeljnimi zmožnostmi ne glede na zaposlitveni položaj, starost oziroma druge značilnosti;
 2. odrasli, ki potrebujejo izboljšanje splošne izobraženosti za osebne potrebe in reševanje izzivov skupnosti;
 3. odrasli, ki potrebujejo nadaljnje poklicno oziroma strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje v skladu s potrebami trga dela;
 4. mlajši odrasli, ki zgodaj opustijo šolanje, in osipniki;
 5. starejši (65+) in
 6. odrasli, ki imajo omejene možnosti dostopa do družbenih, kulturnih, gospodarskih in izobraževalnih dobrin.

 Kazalniki

V skladu z načrtovanjem ciljev in ustreznega doseganja vizije ReNPIO22–30 določa tudi prednostna področja, ki opredeljujejo ukrepe in kazalnike, povezane z doseganjem državnih ciljev, ki so povezani tudi z evropskimi cilji in kazalniki.

Krovni kazalniki:

 1. Iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP4t). Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo z 8,4 % v letu 2020 povečala na 19 % v letu 2030.
 2. Iz Ankete o izobraževanju odraslih (AIO). Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 46 % v letu 2016 (zadnja izvedba ankete do zdaj) povečala na 66 % v letu 2030.
 3. Iz raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP12m). Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo iz preračunane vrednosti 40,3 % v letu 2016 povečala na 60 % v letu

Kazalniki prvega prednostnega področja:

 1. V javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, se bo vključilo najmanj 70 % več odraslih kakor leta 2019.
 2. Delež odraslih v starosti od 24 do 65 let z najnižjimi dosežki v besedilnih in matematičnih spretnostih se bo znižal z 31 % (PIAAC 2016) na manj kot 20 %.
 3. Vključenost odraslih v starosti od 55 do 64 let v katero koli obliko organiziranega izobraževanja se bo s 27 % (AIO 2016) povečala na 35 % (AIO 2028).
 4. Vključenost starejših odraslih v starosti od 65 do 74 let v VŽU se bo s 4,0 % (ANP4t; 2019) povečala na 5,5 % (ANP4t; 2030).
 5. Vključenost nižje kvalificiranih odraslih v starosti od 25 do 64 let (ISCED 0-2) v VŽU v zadnjih 12 mesecih bo vsaj 30-% do leta 2030.
 6. Delež odraslih v starosti od 16 do 74 let z doseženimi najmanj temeljnimi digitalnimi spretnostmi bo 70 % do leta 2030.

Kazalniki drugega prednostnega področja:

 1. Delež vključenih odraslih v program OŠO v starosti od 45 do 55 let se bo od leta 2020 do leta 2030 vsako leto povečal za 2 % glede na predhodno leto.
 2. Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let z dokončano najmanj štiriletno srednjo strokovno izobrazbo se bo z 62,8 % v letu 2019 povečal na 68 % v letu 2030.

Kazalnika tretjega prednostnega področja:

 1. Od vključenih oseb v APZ (brezposelni in zaposleni) bo 50 % vključenih v programe izobraževanja in usposabljanja do leta 2030.
 2. Delež podeljenih NPK v okviru APZ se bo do leta 2030 povečal za najmanj 40 % glede na leto 2020.

Kazalnika četrtega prednostnega področja:

 1. Izpeljava raziskave v drugem ciklu PIAAC v Sloveniji.
 2. Izpeljava najmanj treh CRP za potrebe izobraževanja odraslih.
 3. Izpeljava šestih razvojnih projektov na državni ravni za prenos teoretskih in raziskovalnih spoznanj v izobraževanje odraslih.

Kazalnik petega prednostnega področja:

Delež odraslih vključenih v svetovalno dejavnost, ki se izvaja kot javna služba, se bo do leta 2030 povečal za vsaj 20 % glede na leto 2020.

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030