Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednješolskega izobraževanja

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja je namenjeno odraslim, ki želijo pridobiti srednješolsko izobrazbo ali poleg že obstoječe izobrazbe nova znanja in veščine.

Izredno izobraževanje

Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednješolskega izobraževanja (v nadaljevanju: izredno izobraževanje) pomembno prispeva k socialnemu vključevanju, aktivnemu državljanstvu in osebnemu razvoju posameznikov. Odraslim omogoča dvig njihove izobrazbene ravni ter pridobivanje ustreznih kvalifikacij in kompetenc za spreminjajoče se potrebe na trgu dela.

V izrednem izobraževanju se odrasli izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja ter po programih splošne in strokovne gimnazije. Po uspešno zaključenem izrednem izobraževanju udeleženci pridobijo javnoveljavno izobrazbo.

Izredno izobraževanje določajo zakoni in drugih predpisi, ki urejajo redno srednješolsko izobraževanje.

Javnoveljavni programi srednjega izobraževanja se izvajajo kot izredno izobraževanje tako, da se zagotavlja enak standard znanja kot v rednem srednješolskem izobraževanju, prilagodi pa se organizacija, časovna razporeditev izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje ter napredovanje.

Izredno izobraževanje na srednješolski ravni izvajajo šole, javne organizacije za izobraževanje odraslih in organizacije zasebnega prava, vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Odrasli se lahko vključijo  v izredno izobraževanje, če izpolnjujejo pogoje glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev.  V poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z izpitom.

Vpis udeležencev v izredno izobraževanje izvajajo izvajalci izrednega izobraževanja na podlagi razpisov prostih mest v programih za izredno izobraževanje, ki jih objavijo za posamezno šolsko leto. Vsi izvajalci izrednega izobraževanja si morajo k obsegu vpisa v programe, ki jih nameravajo izvajati v šolskem letu, predhodno pridobiti soglasje ministra za izobraževanje, ki ga Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavi na svoji spletni strani.   

Vpis v izredno izobraževanje

Odrasli se lahko vključijo  v izredno izobraževanje, če izpolnjujejo pogoje glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev.  V poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko upošteva tudi neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z izpitom.

V poklicnem in strokovnem izobraževanju se lahko izredno izobražuje, kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega. Izredno se lahko izobražuje tudi, kdor je starejši od 16 let in je izgubil status dijaka.

V programih gimnazije se lahko kot odrasli izobražuje, kdor je zaposlen ali ima status brezposelnega ali mu preneha status dijaka ali je starejši od 18 let.

Vpis udeležencev v izredno izobraževanje izvajajo izvajalci izrednega izobraževanja na podlagi razpisov prostih mest v programih za izredno izobraževanje, ki jih objavijo za posamezno šolsko leto. Vsi izvajalci izrednega izobraževanja si morajo k obsegu vpisa v programe, ki jih nameravajo izvajati v šolskem letu, predhodno pridobiti soglasje ministra za izobraževanje, ki ga Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavi na svoji spletni strani.