Skoči do osrednje vsebine

Dejavnosti so temeljna podpora razvoju in izvajanju izobraževanja odraslih. Ključno vlogo imajo zlasti pri odraslih, ki so nižje izobraženi in pri drugih ranljivih skupinah. Dejavnosti so glede na namen, ki ga zasledujejo, in vsebino razdeljene v tri glavne skupine: svetovalna dejavnost, raziskovalno-razvojna dejavnost in druga dejavnost.

Svetovalna dejavnost

Gre za svetovalno dejavnost pri:

  • vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti,
  • vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,
  • vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
  • ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter
  • samostojnem učenju.

Izvajalci svetovalne dejavnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev, so pravne osebe javnega prava, ki so ustanovljene za izobraževanje odraslih in vpisane v sodni register.

Raziskovalno-razvojne dejavnosti

Pod raziskovalno-razvojno dejavnost uvrščamo raziskave, razvoj programov in metod neformalnega izobraževanja, razvoj učnih gradiv, razvoj kadrov, razvoj presojanja in razvijanja kakovosti, razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema in druge razvojne dejavnosti;

Izvajalci raziskovalno-razvojne dejavnosti so raziskovalno-razvojne organizacije za izobraževanje odraslih, visokošolski zavodi in druge organizacije ali posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Druge dejavnosti

Gre za izmenjavo znanja in druge oblike učenja, usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v izobraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.

Izvajalci drugih dejavnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev, morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih ali imeti dejavnost izobraževanja odraslih določeno v svojem temeljnem aktu.