Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje odraslih po izobraževalnih programih, oblikovanih posebej za odrasle

Spoznanje, da izobraževanje, ki se konča v mladosti, ne zadošča več niti posamezniku niti sodobni družbi, je razlog za vedno večji pomen vseživljenjskega učenja. Z izobraževalnimi programi, oblikovanimi po meri odraslih oseb, je učenje dostopno vsem odraslim prebivalcem v vseh življenjskih obdobjih.

Javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole za odrasle

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih se izvaja po javnoveljavnem izobraževalnem programu osnovne šole za odrasle.

Program osnovne šole za odrasle je pripravljen in prilagojen odraslim, ki jim ni uspelo zaključiti redne osnovne šole. Po uspešno zaključenem izobraževanju po programu udeleženci pridobijo javnoveljavno izobrazbo.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

 • izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole, ali
 • zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, ali
 • stara vsaj 15 let, če ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).

Program osnovne šole za odrasle izvajajo javne organizacije za izobraževanje odraslih, vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje programa osnovne šole za odrasle.

Vpis udeležencev v program osnovne šole za odrasle izvajajo izvajalci programa osnovne šole za odrasle dvakrat letno, in sicer enkrat v spomladanskem in enkrat v jesenskem roku.

Udeleženec se lahko v program osnovne šole za odrasle brezplačno vpiše največ dvakrat.

Izvajalec programa osnovne šole za odrasle z udeležencem ob vpisu v program osnovne šole za odrasle pripravi in podpiše osebni izobraževalni načrt, ki je sestavni del pogodbe o izobraževanju.

Izvajalec programa osnovne šole za odrasle izpiše udeleženca iz programa osnovne šole za odrasle, če:

 • več kot šest mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu ali
 • ne upošteva pravil izvajalca, ki so sestavni del pogodbe o izobraževanju.

Obseg in vsebina programa osnovne šole za odrasle sta določena v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje osnovnošolskega izobraževanja.

Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba

Neformalno izobraževanje je pomembna oblika izobraževanja, namenjena odrasli populaciji. Zajema organizirano izobraževanje, učenje ali usposabljanje odraslih za delo, družbeno delovanje in osebno življenje.

Ponudba programov neformalnega izobraževanja za odrasle je zelo pestra in raznolika, njen sestavni del pa predstavljajo javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba (v nadaljevanju: javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle).

Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle so tisti programi za odrasle, ki jih na predlog strokovnega sveta, pristojnega za področje izobraževanje odraslih, sprejme minister za izobraževanje. Glavni cilji programov so pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih možnosti ter izboljšanje splošne izobraženosti odraslih.

Izvajajo jih pravne osebe, ki so v skladu z zakonom, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, vpisane v razvid, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Z izobraževanjem po javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle se ne pridobi javnoveljavna izobrazba ne poklicna ali dodatna kvalifikacija.  Po uspešno zaključenem izobraževanju po javnoveljavnem izobraževalnem programu za odrasle udeleženci prejmemo potrdilo u opravljenem usposabljanju, ki je javna listina, s prilogo, ki vsebuje popis znanj in veščin, pridobljenih v programu.

Znanje iz splošnoizobraževalnih vsebin, pridobljeno po javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, sprejetih po predpisih, ki ne urejajo področja vzgoje in izobraževanja, za katere je pristojni svet, pristojen za izobraževanje odraslih, ugotovil enakovredni izobrazbeni standard, se upošteva pri nadaljnjem izobraževanju.

Javnoveljavni izobraževalni programi za odrasle so:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj 
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe 
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja 
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak 
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Delovno mesto
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem
 • Računalniška pismenost za odrasle 
 • Digitalna pismenost za odrasle
 • Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji
 • Začetna integracija priseljencev
 • Projektno učenje za mlajše odrasle 
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik 
 • Opismenjevanje v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov (z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito) 
 • Madžarščina za odrasle 
 • Angleščina za odrasle 
 • Francoščina za odrasle 
 • Italijanščina za odrasle 

Neformalni izobraževalni programi za odrasle

Neformalni izobraževalni programi so namenjeni tako širši javnosti kot posameznih ciljnim skupinam odraslih.

Z izobraževanjem odraslih po neformalnih izobraževalni programih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba ne poklicna ali dodatna kvalifikacija.

Naformalni izobraževalni programi za odrasle zasledujejo naslednje cilje:

 • pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti in temeljnih zmožnosti,
 • izboljšanje splošne izobraženosti,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • spodbujanje aktivnega državljanstva in družbeno odgovornega ravnanja,
 • graditev skupnosti in delovanje v njej,
 • skupnostno učenje, ki omogoča povezanost učenja s spremembami v okolju,
 • trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,
 • zdrav življenjski slog,
 • ohranjanje in krepitev nacionalne identitete,
 • krepitev kulturne zavesti in izražanja, medkulturnega dialoga in sobivanja različnih kultur ter
 • druge vsebine, ki jih opredeli nacionalni program izobraževanja odraslih.

Izvajalci neformalnih izobraževalnih programov za odrasle, ki se financirajo iz javnih sredstev, so pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanje odraslih, ter pravne osebe, ki imajo dejavnost izobraževanja odraslih določeno v svojem temeljnem aktu, če ni z drugimi zakoni določeno drugače.