Skoči do osrednje vsebine

Vrednotenje in priznavanje izobraževanja pri vključevanju priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja

Postopki vrednotenja in priznavanja izobraževanja so za priseljence enaki kot za vse druge imetnike tujih listin in se vodijo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

Priznavanje kvalifikacij beguncev in oseb s podobnim položajem ter razseljenih oseb

Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji ima v VII. Poglavju določilo o priznavanju kvalifikacij beguncev in oseb s podobnim položajem ter razseljenih oseb.

»Vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojega izobraževalnega sistema in ustavnih, zakonskih ter podzakonskih določb oblikuje take postopke, da lahko kar se da pravično in hitro oceni, ali begunci, osebe s podobnim položajem in razseljene osebe izpolnjujejo ustrezne pogoje za sprejem ali nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu ali za zaposlitev, tudi če kvalifikacij, pridobljenih v eni od pogodbenic, ni mogoče dokazati z dokumenti.«

V skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti se prosilcem za mednarodno zaščito omogoča oziroma zagotavlja dostop do izobraževanja v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Breme dokazovanja izobrazbe, pridobljene v izvorni državi, nosi prosilec.

Osebe z mednarodno zaščito, so pri uveljavljanju obsega pravic na področju izobraževanja izenačene z državljani Republike Slovenije. Stroške, povezane s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja za osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, krije Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti je dne 30. 12. 2017 pričela veljati vladna Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, ki med drugim ureja pravice iz izobraževanja oziroma načine in pogoje za osebe z mednarodno zaščito, ki formalne predhodno opravljene izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti o izobraževanju (Poglavje IV. Izobraževanje oseb z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti).

Glede na ranljivost in poseben status teh oseb ter okoliščin, v katerih so omenjene osebe, jim je zakonodajalec želel zagotoviti tudi pogoje za  vključitev v slovenski izobraževalni prostor z namenom čim hitrejše in uspešnejše integracije. Z določbami Uredbe so urejeni posebni postopki za zagotovitev vključevanja omenjenih oseb v izobraževalni prostor, tako v srednje, kot tudi višješolski in visokošolski študij.

Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravil protokol za vključevanje priseljencev v vzgojno izobraževalni sistem. Protokol vključuje korake, ki jih opravi šola pri vključevanju priseljencev, način uveljavljanja stroškov, obveznosti šole, pravice in obveznosti priseljencev in druge pomembne informacije, ki so potrebne za uspešno vključevanje priseljencev. Za vpis v srednješolsko izobraževanje oseb z mednarodno zaščito brez dokumentov  Zavod RS za šolstvo izvaja preizkus splošnega znanja na podlagi posebnega protokola, navedene uredbe in Pravilnika o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi z dne 18. 7. 2018.

Državni izpitni center

Državni izpitni center izvaja preizkuse znanja za vključevanje v višje strokovno izobraževanje in visokošolske programe za osebe z mednarodno zaščito brez dokumentov. Na podlagi potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga izda Državni izpitni center, in uspešno opravljenega  preizkusa posebne nadarjenosti, spretnosti in psihofizične sposobnosti, če je ta določen z izobraževalnim ali študijskim programom, se oseba z mednarodno zaščito brez dokumentov lahko vpiše v višje strokovno izobraževanje ali v visokošolske študijske programe.

Mednarodna priporočila

Mednarodna priporočila, kako ravnati z vlogami oseb, ki ne morejo zagotoviti zahtevane dokumentacije o svoji izobrazbi, so povzeta v priročniku za visokošolske institucije (EAR HEI Manual) v delu V., poglavje 21, str. 129.

Informacije o mednarodnih priporočilih glede ocenjevanja kvalifikacij beguncev brez dokumentov ali s pomanjkljivo dokumentacijo in prakse nekaterih držav organi priznavanja lahko najdejo na:

Povezane teme