Skoči do osrednje vsebine

Postopki vrednotenja in priznavanja izobraževanja so za priseljence enaki kot za vse druge imetnike tujih listin in se vodijo v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja.

Mednarodne določbe glede priznavanja kvalifikacij beguncem in oseb s podobnim položajem

Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji ima v VII. Poglavju določilo o priznavanju kvalifikacij beguncev in oseb s podobnim položajem ter razseljenih oseb.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji za priseljence, begunce, začasne begunce in osebe v podobni življenjski situaciji, ki opravljeno izobraževanje lahko dokazujejo z listinami o izobraževanju, določenimi s pravilnikom, izvedejo izobraževalne institucije v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI). Postopek priznavanja izobraževanja poteka skupaj s postopkom prijave za vpis preko potrala eVŠ.

V primeru, da oseba z začasno zaščito ali oseba s priznano mednarodno zaščito opravljenega izobraževanja zaradi višje sile ne more dokazovati z listinami, se lahko vključuje v visokošolske izobraževalne oziroma študijske programe v Republiki Sloveniji na podlagi drugih predpisov.

Vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito v izobraževanje

V skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti se prosilcem za mednarodno zaščito omogoča oziroma zagotavlja dostop do izobraževanja v Republiki Sloveniji pod pogoji, ki veljajo za državljane Republike Slovenije. Breme dokazovanja izobrazbe, pridobljene v izvorni državi, nosi prosilec.

Osebe z mednarodno zaščito so pri uveljavljanju obsega pravic na področju izobraževanja izenačene z državljani Republike Slovenije. Stroške, povezane s priznavanjem in vrednotenjem izobraževanja za osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita, krije Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Poglavje IV) ureja pravice izobraževanja oziroma vključevanje na vse ravni izobraževanja, tudi za tiste, ki formalno opravljenega izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti.

  • Za vključevanje v srednješolsko izobraževanje oseb z mednarodno zaščito brez dokumentov Zavod Republike Slovenije za šolstvo izvaja preizkus splošnega znanja na podlagi uredbe, protokola in Pravilnika o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi. Protokol za vključevanje priseljencev v vzgojno izobraževalni sistem vključuje korake, ki jih opravi šola pri vključevanju priseljencev, način uveljavljanja stroškov, obveznosti šole, pravice in obveznosti priseljencev in druge pomembne informacije, ki so potrebne za uspešno vključevanje priseljencev. 
  • Za vključevanje v višje strokovno in visokošolsko izobraževanje oseb z mednarodno zaščito brez dokumentov preizkuse znanja iz matematike in angleškega jezika na nivoju srednješolskega izobraževanja izvaja Državni izpitni center. Na podlagi potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja (in uspešno opravljenega preizkusa posebne nadarjenosti, spretnosti in psihofizične sposobnosti, če je ta določen z izobraževalnim ali študijskim programom) se oseba z mednarodno zaščito brez dokumentov lahko vpiše v višje strokovno izobraževanje ali v visokošolske študijske programe.

Mednarodna priporočila

Mednarodna priporočila, kako ravnati z vlogami oseb, ki ne morejo zagotoviti zahtevane dokumentacije o svoji izobrazbi, so povzeta v priročniku za visokošolske institucije (EAR HEI Manual) v delu V., poglavje 21, str. 129.

Informacije o mednarodnih priporočilih glede ocenjevanja kvalifikacij beguncev brez dokumentov ali s pomanjkljivo dokumentacijo in prakse nekaterih držav organi priznavanja lahko najdejo na: