Skoči do osrednje vsebine

Prav je, da pacient pozna svoje pravice, ki prispevajo k večji kakovosti zdravstvene oskrbe in da ve, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če so mu kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

Zastopniki pacientovih pravic

Na zastopnika pacientovih pravic se pacient lahko obrne vedno, kadar potrebuje nasvet, pomoč ali zastopanje (po pooblastilu) pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Poleg tega zastopnik lahko poda osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. 

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. 

Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic

 • Svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene.
 • Podaja konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic po Zakonu o pacientovih pravicah in predlaga možne rešitve in nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah.
 • Poizveduje v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev (zastopnik domnevno kršitev posreduje v obravnavo izvajalcu zdravstvene storitve in mu določi rok – najmanj 8 dni, za pojasnila in informacije v zvezi s kršitvijo).
 • Ko ne gre za kršitev pravic po Zakonu o pacientovih pravicah, napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ.
 • V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v njegovem imenu in v njegovo korist za hitro in uspešno razrešitev spora (zastopnik mora imeti za sklenitev poravnave ali drugega sporazuma, umik zahteve in vpogled v pacientovo zdravstveno dokumentacijo njegovo izrecno pisno pooblastilo).

Zastopnik lahko na podlagi pacientovega pooblastila izvajalcu predlaga način, na katerega naj se ugotovljena nepravilnost odpravi – doseže sporazumna rešitev. Obenem pa lahko predlaga povrnitev škode, ki je bila pacientu domnevno povzročena. Izvajalec mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za delo v zvezi z obravnavano zahtevo.

V primeru, da zastopnik oceni, da je pacientov zahtevek neutemeljen, ni dolžan sprejeti pooblastila za zastopanje, vendar mora pacienta pisno opozoriti na nesmotrnost postopka in ga seznaniti z morebitnimi drugimi možnostmi za uveljavljanje zahtevka. Kadar zastopnik ugotovi, da je bila zadeva že rešena na drug način ali če pacient iz neupravičeni razlogov ne sodeluje v postopku, ima pravico prekiniti nadaljnje aktivnosti in zadevo predhodno zaključiti.

  Zastopniki pacientovih pravic po posameznih krajih

  Celje

  • Cvetka Jurak

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18
   3000 Celje

   • Uradne ure danes -
  • Olga Petrak

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18
   3000 Celje

   • Uradne ure danes 07.30 - 13.30

   Naročanje: ponedeljek - petek, 07.00 - 15.00, telefon: 03 42 51 200,

   Od dne 2. 11. 2021 do dne 5. 11. 2021 bom odsotna.

  Ljubljana

  • Duša Hlade Zore

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29
   1000 Ljubljana

   • Uradne ure danes -

   Zastopnica pacientovih pravic Duša Hlade Zore bo odsotna od 4. oktobra do 2. novembra 2021.

   Uradne ure po telefonu: ponedeljek in torek med 8:00 in 11:00.

  • Mojca Mahkota

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29
   1000 Ljubljana

   • Uradne ure danes -

  Koper

  • Jožica Trošt Krušec

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Koper, Vojkovo nabrežje 4a
   6000 Koper

   • Uradne ure danes 14.30 - 21.30 (še 6 h 45 min)

   sreda in petek: uradne ure v pisarni
   ponedeljek, torek in četrtek: uradne ure po telefonu
   Naročanje: ponedeljek - petek, 8.00 - 14.00, telefon: 05 66 30 841

  Kranj

  • Avgust Rebič

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Kranj, Gosposvetska ulica 12
   4000 Kranj

   • Uradne ure danes -

  Maribor

  • Adela Postružnik

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor, Ljubljanska ulica 4/II
   2000 Maribor

   • Uradne ure danes -

   Naročanje: torek in petek, 8.00 - 12.00, telefonska številka: 041 681 304

  • Vlasta Cafnik

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Maribor, Ljubljanska ulica 4/II
   2000 Maribor

   • Uradne ure danes -

   torek in sreda dopoldan: uradne ure v pisarni
   ponedeljek in sreda popoldan: uradne ure po telefonu


  Murska Sobota

  • Martin Raj

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b
   9000 Murska Sobota

   • Uradne ure danes 08.00 - 13.00

  Nova Gorica

  • Dušan Žorž

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica, Vipavska cesta 13, Rožna dolina
   5000 Nova Gorica

   • Uradne ure danes -

   Ponedeljek in četrtek: uradne ure v pisarni.
   Sreda: uradne ure po telefonu

  Novo mesto

  • Zlata Rebolj

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Novo mesto
   Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto

   • Uradne ure danes -

   Zastopnica pacientovih pravic Zlata Rebolj bo odsotna v času med 15. 11. 2021 in 5. 12. 2021

   Naročanje po telefonu: ponedeljek - petek, 8.00 - 12.00, telefonska številka: 07 3934 313

  Ravne na Koroškem

  • mag. Milena Pečovnik

   Zastopnica pacientovih pravic

   Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5b
   2390 Ravne na Koroškem

   • Uradne ure danes -

   ponedeljek in torek: uradne ure v pisarni
   sreda: uradne ure po telefonu in naročanje na telefon 02 870 56 15

   Uradne ure od 1. 1. 2021 dalje:
   - v ponedeljek od 8.00 do 16.00,
   - v petek od 8.00 do 15.00.

  Prijava kršitev pacientovih pravic

  Naziv storitve Institucija
  Ministrstvo za zdravje

  Poročila o stanju na področju varstva pacientovih pravic

  Na podlagi poročil zastopnikov pacientovih pravic in Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic pripravljamo letna poročila na Ministrstvu za zdravje o stanju na področju varstva pacientovih pravic, ki vsebujejo:

  • letno statistiko kršitev pacientovih pravic,
  • letno statistiko aktivnosti zastopnikov pacientovih pravic,
  • oceno stanja s predlogi za izboljšanje.

  V letna državna poročila, po potrebi, vključujemo tudi statistična poročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojnih zbornic o izvajanju nadzorov, za katere so pristojni na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.

  Nadzor nad izvajanjem Zakona o pacientovih pravicah

  Nadzor nad izvajanjem Zakona o pacientovih pravicah opravljajo:

  • Ministrstvo za zdravje (v obliki upravnega nadzora),
  • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (kot inšpekcijski in prekrškovni organ),
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (za vse zdravstvene storitve, ki se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja),
  • Informacijski pooblaščenec (v delih, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov) in

  Inšpektorat za kulturo in medije (izvrševanje pravice do komuniciranja v slovenskem jeziku).

  Uveljavljanje pravic

  Pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev določa Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Določa postopke uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti. Namen ZPacP je omogočiti  enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zakon gradi predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem.