Skoči do osrednje vsebine

Varnost v zdravstvu je pomemben element kakovosti in pomeni odsotnost kakršnih koli posledic za paciente, zaposlene ali druge zaradi varnostnih odklonov. Cilj je stanje v katerem je varnostno tveganje znižano na minimalno možno raven.

Upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu

Sistem za upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu je varnostni program za učinkovito preventivno delovanje in izboljševanje varnosti pacientov pri zdravstveni obravnavi. Vključuje prepoznavanje, obravnavo in ukrepanje v povezavi z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov.

Varnostni odkloni so odstopanja v zdravstveni obravnavi pacienta in pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki bi lahko ali so že pri pacientu povzročili negativne posledice na zdravju in delovanju. Storjeni so lahko s storitvijo ali opustitvijo. Varnostni odklon ni komplikacija zdravstvene obravnave.

Vzpostavlja se nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost, ki bo na ravni cele Slovenije vzpostavljen v letu 2021 in bo temeljil na uporabi mednarodnega klasifikacijskega okvira za varnost pacientov (ICPS). Za sporočanje bo na voljo spletna aplikacija VAR-NET. V sistem bodo lahko sporočali vsi zdravstveni delavci in sodelavci ter tudi pacienti.

Do vzpostavitve pa velja obstoječi sistem.

Obstoječi sistem spremljanja varnostnih odklonov za bolnišnice

Sistem spremljanja opozorilnih nevarnih dogodkov je leta 2002 vzpostavilo Ministrstvo za zdravje. Obveznost sporočanja imajo po njem samo bolnišnice in sicer za sedem najhujših opozorilnih nevarnih dogodkov. Posledično so bili v bolnišnicah in tudi pri nekaterih drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti vzpostavljeni interni sistemi upravljanja z varnostnimi odkloni, ki so različno poimenovani (sistem upravljanja z škodljivimi, neželenimi, neljubimi dogodki, incidenti, varnostnimi zapleti). Cilji vzpostavitve sistema so bili:

  • usmeriti pozornost zdravstvene ustanove, kjer je prišlo do opozorilnega nevarnega dogodka na vzročno posledično analizo, prepoznavanje vzrokov, tako strukturnih kot procesnih, ter ustrezno ukrepanje za zmanjševanje posledic pri pacientu in preventivno delovanje,
  • izboljšati kakovost in varnost oskrbe pacientov,
  • izboljšati znanje o opozorilnih nevarnih dogodkih in boljše preventivno delovanje,
  • obdržati zaupanje ljudi v zdravstvene ustanove.

Poročilo o evalvaciji obstoječega sistema

Z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja" smo predvideli posodobitev sistema spremljanja in izvajanja ukrepov za opozorilne nevarne ter druge škodljive dogodke. V letu 2017 izvedena celovita evalvacija obstoječega sistema, je namreč potrdila potrebo po spremembi oziroma zamenjavi sistema.

Projekt SenSys

Leta 2020 bo potekalo pilotsko preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu, Projekt SenSys, ki poteka ob podpori službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS). Sodelujoči ekspert je Torsten Breuerbach Larsen iz danskega nacionalnega organa za varnost pacientov. Namen je vzpostaviti nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov. Globalni cilji so izboljšati sporočanje, obravnavo in učenje iz varnostnih odklonov ter vzpostaviti sistematično preventivno delovanje. Ključne naloge v okviru projekta so združene v tri področja: priprava pravne podlage za vzpostavitev sistema, razvoj IT podpore sistemu in izboljšanje kulture varnosti. Imenovani sta bili operativna delovna skupina in usmerjevalni odbor za izvedbo projekta. Izvedene so bile že štiri delavnice. V maju 2018 so v okviru strokovnega obiska eksperta potekali sestanki s ključnimi deležniki na nacionalni ravni, v septembru pa z izbranimi ključnimi deležniki na lokalni ravni.

  • Projekt SenSys

    V pripravi

    V okviru projekta bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu. Pilotni projekt oziroma pilotno preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu se bo začelo leta 2020.