Skoči do osrednje vsebine

Prav je, da pacient pozna svoje pravice, ki prispevajo k večji kakovosti zdravstvene oskrbe in da ve, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če so mu kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene.

Zastopniki pacientovih pravic

Na zastopnika pacientovih pravic se pacient lahko obrne vedno, kadar potrebuje nasvet, pomoč ali zastopanje (po pooblastilu) pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah. Poleg tega zastopnik lahko poda osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. 

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. 

Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic

 • Svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene.
 • Podaja konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic po Zakonu o pacientovih pravicah in predlaga možne rešitve in nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah.
 • Poizveduje v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev (zastopnik domnevno kršitev posreduje v obravnavo izvajalcu zdravstvene storitve in mu določi rok – najmanj 8 dni, za pojasnila in informacije v zvezi s kršitvijo).
 • Ko ne gre za kršitev pravic po Zakonu o pacientovih pravicah, napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ.
 • V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v njegovem imenu in v njegovo korist za hitro in uspešno razrešitev spora (zastopnik mora imeti za sklenitev poravnave ali drugega sporazuma, umik zahteve in vpogled v pacientovo zdravstveno dokumentacijo njegovo izrecno pisno pooblastilo).

Zastopnik lahko na podlagi pacientovega pooblastila izvajalcu predlaga način, na katerega naj se ugotovljena nepravilnost odpravi – doseže sporazumna rešitev. Obenem pa lahko predlaga povrnitev škode, ki je bila pacientu domnevno povzročena. Izvajalec mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za delo v zvezi z obravnavano zahtevo.

V primeru, da zastopnik oceni, da je pacientov zahtevek neutemeljen, ni dolžan sprejeti pooblastila za zastopanje, vendar mora pacienta pisno opozoriti na nesmotrnost postopka in ga seznaniti z morebitnimi drugimi možnostmi za uveljavljanje zahtevka. Kadar zastopnik ugotovi, da je bila zadeva že rešena na drug način ali če pacient iz neupravičeni razlogov ne sodeluje v postopku, ima pravico prekiniti nadaljnje aktivnosti in zadevo predhodno zaključiti.

  Zastopniki pacientovih pravic po posameznih krajih

  Celje

  • Cvetka Jurak

   NIJZ OE Celje
   Ipavčeva 18, 3000 Celje

   • Uradne ure danes -
  • Olga Petrak

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Celje
   Ipavčeva 18, 3000 Celje

   • Uradne ure danes -

   Naročanje: ponedeljek - petek, 07.00 - 15.00, telefon: 03 42 51 200,

  Ljubljana

  • Duša Hlade Zore

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Ljubljana
   Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana

   • Uradne ure danes -
  • Mojca Mahkota

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Ljubljana
   Zaloška cesta 29, 1000 Ljubljana

   • Uradne ure danes -

  Koper

  • Jožica Trošt Krušec

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Koper
   Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper

   • Uradne ure danes 18.00 - 20.00

   sreda in petek: uradne ure v pisarni
   ponedeljek, torek in četrtek: uradne ure po telefonu
   Naročanje: ponedeljek - petek, 8.00 - 14.00, telefon: 05 66 30 841

  Kranj

  • Avgust Rebič

   NIJZ OE Kranj
   Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

   • Uradne ure danes 07.00 - 15.00

  Maribor

  • Adela Postružnik

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Maribor
   Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

   • Uradne ure danes -

   Naročanje: torek in petek, 8.00 - 12.00, telefonska številka: 041 681 304

   Med 29. 3. 2021 in 31. 3. 2021 bom odsotna.

  • Vlasta Cafnik

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Maribor
   Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

   • Uradne ure danes -

   torek in sreda dopoldan: uradne ure v pisarni
   ponedeljek in sreda popoldan: uradne ure po telefonu

  Murska Sobota

  • Martin Raj

   NIJZ OE Murska Sobota
   Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

   • Uradne ure danes 08.00 - 13.00

  Nova Gorica

  • Dušan Žorž

   NIJZ OE Nova Gorica
   Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

   • Uradne ure danes 12.00 - 18.00

   Ponedeljek in četrtek: uradne ure v pisarni.
   Sreda: uradne ure po telefonu

  Novo mesto

  • Zlata Rebolj

   NIJZ OE Novo mesto
   Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto

   • Uradne ure danes 09.00 - 15.00

   Naročanje po telefonu: ponedeljek - petek, 8.00 - 12.00, telefonska številka: 07 3934 313

  Ravne na Koroškem

  • mag. Milena Pečovnik

   Zastopnica pacientovih pravic

   NIJZ OE Ravne na Koroškem
   Ob Suhi 5b, 2390 Ravne na Koroškem

   • Uradne ure danes -

   ponedeljek in torek: uradne ure v pisarni
   sreda: uradne ure po telefonu in naročanje na telefon 02 870 56 15

   Uradne ure od 1. 1. 2021 dalje:
   - v ponedeljek od 8.00 do 16.00,
   - v petek od 8.00 do 15.00.

  Prijava kršitev pacientovih pravic

  Naziv storitve Institucija
  Ministrstvo za zdravje

  Poročila o stanju na področju varstva pacientovih pravic

  Na Ministrstvu za zdravje na podlagi poročil zastopnikov pacientovih pravic in Komisije RS za varstvo pacientovih pravic pripravljamo letna poročila o stanju na področju varstva pacientovih pravic, ki vsebujejo:

  • letno statistiko kršitev pacientovih pravic,
  • letno statistiko aktivnosti zastopnikov pacientovih pravic,
  • oceno stanja s predlogi za izboljšanje.

  V letna državna poročila, po potrebi, vključujemo tudi statistična poročila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojnih zbornic o izvajanju nadzorov, za katere so pristojni na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.

  Nadzor nad izvajanjem Zakona o pacientovih pravicah

  Nadzor nad izvajanjem Zakona o pacientovih pravicah opravljajo:

  • Ministrstvo za zdravje (v obliki upravnega nadzora),
  • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (kot inšpekcijski in prekrškovni organ),
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (za vse zdravstvene storitve, ki se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja),
  • Informacijski pooblaščenec (v delih, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov) in

  Inšpektorat za kulturo in medije (izvrševanje pravice do komuniciranja v slovenskem jeziku).

  Uveljavljanje pravic

  Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev. Določa postopke uveljavljanja teh pravic v primeru kršitev in s temi pravicami povezane dolžnosti. Namen ZPacP je omogočiti  enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo. Zakon gradi predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem oziroma sodelavcem.