Skoči do osrednje vsebine

Izobraženi in povezani kmetovalci so ključ do uspeha, zato na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na različne načine podpiramo nevladne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Vsako leto izvajamo ukrepe, s katerim spodbujamo združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju, kar pa prispeva k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij.

Podpora nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Podpora delovanju, izvedbi strokovnih programov ter stanovskemu in interesnemu povezovanju se izvaja v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja

Prav tako lahko nevladna organizacija pridobi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, ki se lahko upošteva pri izvajanju ukrepov. Podelitev statusa delovanja nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja je podrobneje urejena s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu

Za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, morate na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslati vlogo z dokazili, iz katerih je razvidno, da izpolnjujete posamezno merilo, ali druge listine, s katerimi lahko dokažete delovanje v javnem interesu kot na primer:objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila. Vloga ni predpisana z obrazcem.

Vlogo, za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, skupaj z dokazili pošljete po pošti na naslov:

Merila za pridobitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih meril: 

 • razvija in izvaja programe in projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja; 
 • razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov; 
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov; 
 • v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; 
 • se vključuje v priznano rejsko organizacijo; 
 • v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
 • je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja;
 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja ali
 • izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.  

Nevladni organizaciji, ki skladno s predpisom o živinoreji izvaja čebelarski pašni red, in nevladni organizaciji, ki skladno s predpisom o živinoreji izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, se lahko podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja izpolnjevanja navedenih meril.