Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zaključen

  eZdravje

  Rešitve projekta eZdravja so namenjene vsem udeležencem v zdravstvu: državljanom in pacientom za zagotovitev pravih informacij in e-storitev v njim prilagojeni obliki, zdravstvenim delavcem za dostop do elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, oblikovanega skozi čas in na več ravneh zdravstvenega sistema, ki bo omogočil učinkovitejši vpogled v zdravstveno stanje posameznika in bolj učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev, upravljalcem za zagotovitev organizacijskih in poslovnih informacij ter v podporo strateškim odločitvam, kreiranju zdravstvene politike in ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov.

 • Zaključen

  Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

  Cilj pilotnega projekta je testirati nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18. let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Projekt poteka v treh pilotnih okoljih: Celju, Krškem in Dravogradu.

 • Zaključen

  Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

  Ključni namen projekta je zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanje kvalitete življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Poleg tega je namen tudi spodbuditi učinkovito, hitrejše in bolj fleksibilno nudenje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.

 • V teku

  ZaPiS - Dvig zdravstvene pismenosti

  S projektom želimo doseči zdravstveno pismenost v splošni populaciji s poudarkom na ranljivih skupinah, saj ti najbolj potrebujejo zdravstvene storitve in preventivne programe, a se jih tudi najmanj poslužujejo.

 • Zaključen

  MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

  Vsebinska podpora projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Vsebinska izhodišča za izvedbo izobraževanj, izvajanje izobraževanj, raziskave in razvoj, spremljanje in evalvacija.

 • V teku

  Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Namen projekta je zagotoviti celovito izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

 • V teku

  Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Projektna pisarna je središče vseh komponent projekta »droge«, kjer se bodo generirale in stekale vse ključne izvedbene dimenzije projekta.

 • Zaključen

  Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog

  Namen in cilj projekta je dvig zdravstvene pismenosti romske populacije in prilagoditev zdravstveno-vzgojnih vsebin njihovim potrebam in specifikam ter sodelovanje z romskimi pomočniki na področju zdravja.

 • V teku

  SOPA – Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci

  Namen projekta je zmanjševanje čezmernega pitja alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostavitev odgovornega odnosa do alkohola pri vključenih deležnikih.

 • Zaključen

  Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

  Namen projekta je povečevanje dostopnosti programov zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Glavni cilj izvajanja programa pa je zmanjševanje škode (predvsem zdravstvenih in socialnih posledic) pri osebah, ki uporabljajo prepovedane droge. Program omogoča tudi vzpostavitev stika z večjim številom uporabnikov prepovedanih drog, predvsem s tistimi, ki niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita populacija uporabnikov prepovedanih drog). Na podlagi javnega naročila je Ministrstvo za zdravje nabavilo 10 mobilnih enot in jih v uporabo posredovalo izvajalcem projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

 • V teku

  Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del

  Namen projekta je pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje preventivne dejavnosti v primarnem zdravstvu. Prostori bodo namenjeni dejavnostim na področju odvisnosti, telesne dejavnosti in mentalnega zdravja. Prostori bi potrebovali tudi garderobe in sanitarni blok, ločeno za ženske in moške. Potrebno bi bilo tudi nabaviti ustrezno opremo za te prostore.

 • V teku

  Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

  Namen projekta je informacijsko podpreti integrirano preventivo v zdravstvenih domovih, v okviru katere se preventivna dejavnost razvija, upravlja in neprestano izboljšuje. Razvita rešitev bo omogočala sistematično spremljanje uspešnosti preventivnih intervencij v sistemu zdravstvenega varstva, omogočala pohitritev procesov dela v CKZ in podprla in okrepila komuniciranje med izvajalci.

 • V teku

  Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora

  Namen projekta je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center.

 • Zaključen

  Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje

  Namen in cilj operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v Splošni bolnišnici Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

 • Zaključen

  Energetska sanacija dveh stavb Splošne bolnišnice Novo mesto

  Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oziroma klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

 • Zaključen

  Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice

  Cilj sanacije je odpraviti tehnične pomanjkljivosti obstoječega stanja ovoja in instalacijskih sistemov stavb: stavba specialnih ambulant; glavna bolnišnična stavba (stavba A); stavba za dializo in rentgen (stavba B).

 • V teku

  Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti

  Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

 • Zaključen

  Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

  Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

  V okviru projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« se od decembra 2019 izvajajo projekti Skupaj za starejše v Mestni občini Koper, Usmerjena integrirana oskrba DOMA (UIOD) (Maribor) in Implementacija modela integrirane oskrbe starejših v skupnosti, razvoj novih storitev, krepitev preventive ter zagotavljanje kontinuitete obravnave v javni mreži občine Tržič.

  V okviru projekta se izvajata tudi Projekt DOM – DOMA (Poljčane) in Sodobna oskrba starejši (SOS) (Ptuj).

 • Zaključen

  Projekt Šilih

  V okviru Projekta Šilih smo pripravili 15 ukrepov za izboljšanje stanja na področju preprečevanja, ugotavljanja in odpravljanja opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo ter ustreznega in pravočasnega sodnega varstva.

 • V pripravi

  Projekt SenSys

  V okviru projekta bodo potekale aktivnosti za vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu. Pilotni projekt oziroma pilotno preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu se bo začelo leta 2020.