Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za infrastrukturo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za infrastrukturo

Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Telefon: 01 478 80 00

E-naslov: gp.mzi@gov.si

Odgovorna oseba: Jernej Vrtovec, minister

Datum prve objave kataloga: 13. 8. 2019

Datum zadnje spremembe: 9. 10. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=26

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za infrastrukturo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Ministrstvo za infrastrukturo pokriva področje železniškega, cestnega, zračnega in
pomorskega prometa, plovbe po celinskih vodah ter področje prometne infrastrukture in
žičniških naprav, energetike, rudarstva, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter
trajnostne mobilnosti in prometne politike.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 74 50
gp.mzi@gov.si

Direktorat za kopenski promet
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 82 19
gp.mzi@gov.si

Direktorat za letalski in pomorski promet
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 82 01
gp.mzi@gov.si

Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
01 478 83 21
mzi.dtmpp@gov.si

Finančni sektor
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 88 27
gp.mzi@gov.si

Kabinet ministra
Langusova ulica 4 , 1535 Ljubljana
01 478 80 00
gp.mzi@gov.si

Sekretariat
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 82 79
gp.mzi@gov.si

Služba za notranjo revizijo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 88 56
gp.mzi@gov.si

Služba za odnose z javnostmi
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 88 07
soj.mzi@gov.si

Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
01 478 84 28
gp.mzi@gov.si

Organi v sestavi

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ljiljana Herga, direktorica
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
01 478 80 02
gp.drsi@gov.si

Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
Patricija Furlan Fon, glavna inšpektorica
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana
01 420 44 88
gp.irsi@gov.si

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Jadran Klinec, direktor
Ukmarjev trg 2, 6000 Koper
05 663 21 00
ursp.box@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Tatjana Colnar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za infrastrukturo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Ceste
Cestni promet in logistika
Železnice
Žičnice
Pomorstvo
Energetika
Rudarstvo

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strategije in programi

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije
Strategije in programi | Ministrstvo za infrastrukturo
Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije
Strategije in programi | Ministrstvo za infrastrukturo
Strategije in programi | Ministrstvo za infrastrukturo
Strategije in programi | Ministrstvo za infrastrukturo

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • Upravni postopek dodelitve/odvzema statusa javne železniške infrastrukture,
  nepremičninam v lasti, Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o železniškem prometu
  in Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • Postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem države v upravljanju MZI v skladu z
  Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • Podeljevanje koncesij za graditev žičniških naprav,
 • Upravni postopki izdaje dovoljenj za obratovanje žičniških naprav, smučišč in osebja za
  obratovanje žičniških naprav,
 • Upravni postopek izdaje pooblastila za opravljanje strokovno tehničnih pregledov n
  žičniških napravah,
 • Upravni postopek za določitev priglašenih organov skladno z Zakonom o varnosti v
  železniškem prometu,
 • Izdaja soglasij za nivojske prehode,
 • Potrjevanje programov usposabljanj na področju letalstva,
 • Izdaja predhodnega dovoljenja za znanstveno raziskovanje, proučevanje in meritve morja
  ter opravljanja drugih podvodnih dejavnosti v notranjih morskih vodah in teritorialnem
  morju RS,
 • Izdaja pooblastila za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga in za izdajo
  potrdil,
 • Upravni postopek za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
  področju preventive in varnosti v cestnem prometu (ZVoz 85/16, 67/17 in 21/18-ZNorg),
 • Podelitev statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu,
 • Določitev organa za ugotavljanje skladnosti za pomorsko opremo,
 • Upravni postopek za izdajo pooblastil za preglede vozil in usposabljanje voznikov s
  področja prevozov nevarnega blaga (ZPNB 33/06, 41/09, 97/10 in 56/15),
 • Dovoljenje Skupnosti za mednarodni linijski prevoz potnikov (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Izdaja dovoljenja za mednarodni linijski prevoz potnikov (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Izdaja dovolilnic domačemu prevozniku za občasni prevoz potnikov v mednarodnem
  cestnem prometu (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Izdaja dovoljenja tujemu prevozniku za občasni prevoz potnikov v mednarodnem cestnem
  prometu (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Izdaja dovoljenja tujemu prevozniku za izmenične vožnje v mednarodnem cestnem
  prometu (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Preklic veljavnosti dovoljenja za mednarodni linijski prevoz potnikov (ZPCP-2-UPB7,
  6/2016),
 • Izdaja odločbe o začasni prepovedi opravljanja prevozov v RS (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Izdaja prepovedi vožnje tujemu prevozniku (ZPCP-2-UPB7, 6/2016),
 • Upravni postopek za pridobitev ali odvzem odobritve za izvajanje postopkov in nalog
  delavnic za tahografe (ZDOCPMD 45/16 – UPB 62/16-popr.),
 • Upravni postopek za podelitev javnega pooblastila za izdajatelja kartic za tahografe
  (ZDOCPMD 45/16 – UPB 62/16-popr.),
 • Odobritev rešitev, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih
  cest (ZCes-1),
 • Izdaja dovoljenja s katerim se po opravljenem pregledu vzdrževalnih del v javno korist
  izroči cesta, cestni odsek ali cestni objekt v začasno omejeno uporabo ali neomejeno
  uporabo (ZCes-1),
 • Izdaja dovoljenja za začasno uporabo nove ali rekonstruirane državne ceste, za katero je
  bilo izdano gradbeno dovoljenje, pred dokončanjem vseh del zunaj vozišča ceste,
  predvidenih z gradbenih dovoljenjem (ZCes-1),
 • Izdaja dovoljenja za obratovanje cestnega predora (ZCes-1),
 • Pridobivanje statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju energije (Zakon o
  društvih),
 • Postopki za pridobitev dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izkoriščanje
  (ZRud-1),
 • Postopki za podelitev koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin (ZRud-1),
 • Postopki v zvezi s prenosom rudarske pravice za izkoriščanje (ZRud-1),
 • Postopki v zvezi s plačevanjem rudarske koncesnine (ZRud-1),
 • Postopki v zvezi s plačevanjem sanacnine (ZRud-1),
 • Izvajanje nadzora po Uredbi o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo,
 • Vodenje registra pooblaščenih oseb v rudarstvu in odločanje o vpisih in izbrisih iz
  imenika (ZRud-1),
 • Postopki za izdajo tehničnega soglasja (ZRud-1),
 • Izvajanje tehničnih pregledov rudnikov pred izdajo dovoljenja za opustitev izvajanja
  rudarskih del (ZRud-1),
 • Postopki v zvezi z dovoljenjem za opustitev izvajanja rudarskih del (ZRud-1),
 • Izvajanje tehničnih pregledov rudnikov pred izdajo odločbe o prenehanju pravic in
  obveznosti (ZRud-1),
 • Postopki v zvezi z izdajo odločb o prenehanju pravic in obveznosti (ZRud-1),
 • Izvajanje nadzora nad izvajalcem gospodarske javne službe, ki vodi, ureja in vzdržuje
  rudarsko javno knjigo (ZRud-1),
 • Postopki za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdajanje energetskih izkaznic
  (EZ-1),
 • Postopki za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov
  (EZ-1),
 • Postopki za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov
  (EZ-1),
 • Vodenje registra licenc neodvisnih strokovnjakov (EZ-1),
 • Postopki za izdajo energetskega dovoljenja (EZ-1),
 • Odločanje o pritožbi zoper soglasje k projektnim rešitvam (EZ-1).

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Dokumentacija za izgradnjo Drugega tira železniške proge Divača–Koper,
 • Informacije v povezavi s koncesijami za izkoriščanje mineralnih surovin na
  določenem pridobivalnem prostoru,
 • Informacije v povezavi izvajanjem gospodarskih javnih služb in koncesijskih pogodb
  z delovnega področja javnega potniškega prometa,
 • Informacije v zvezi z gradnjo in obnovo gospodarske javne infrastrukture,
 • Strokovne študije, analize ipd. strokovna gradiva z delovnih področij ministrstva,
 • Pogodbe in pojasnila v zvezi s koncesijami za graditev žičniških naprav,
 • Kadrovske zadeve, javni natečaji za zaposlitev.

Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik