GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za notranjo revizijo nadzorujemo proračunsko porabo ministrstva in organov v njegovi sestavi, porabo sredstev EU v ministrstvu in organih v njegovi sestavi. Nadzorujemo delovanje notranjih kontrol za zagotavljanje zakonitosti in učinkovitosti poteka poslovanja ministrstva in organov v sestavi.

Nadzorujemo izvajanje notranjih predpisov in navodil o poslovanju v ministrstvu in organih v njegovi sestavi, zanesljivost računovodskih informacij oz. točnost in popolnost evidenc ministrstva in organov v njegovi sestavi.

Zagotavljamo preprečevanje napak in prevar v okviru ministrstva in organov v sestavi in zagotavljamo varovanje sredstev ter premoženja ministrstva in organov v sestavi. Koordiniramo postopke pri izvajanju nadzorov s strani institucij nadzora Republike Slovenije in EU nad delovanjem ministrstva in organov v njegovi sestavi, pripravljamo analize in poročila, svetujemo pri sprejemanju odločitev za vzpostavitev in izboljševanje delovanja sistemov za obvladovanje tveganj, kontrol in postopkov poslovodenja poslovanju v ministrstvu in organih v njegovi sestavi. Sodelujemo v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.