Skoči do osrednje vsebine

Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Učbenik je lahko v tiskani, elektronski ali v tiskani in elektronski obliki.

Učbenike, ki:

 • ustrezajo ciljem sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • so usklajeni z veljavnimi učnimi načrti oziroma katalogi znanja,
 • so skladni s sodobnimi strokovnimi spoznanji,
 • so metodično-didaktično ustrezni,
 • prispevajo k znižanju teže šolskih torbic,
 • so primerni razvojni stopnji in starosti udeležencev izobraževanja ter
 • so jezikovno pravilni in ustrezni, tehnično ustrezni ter estetsko in vizualno ustrezno oblikovani,

potrdi pristojni strokovni svet. Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojno-psihološke ustreznosti. Seznam potrjenih učbenikov objavlja Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Država sofinancira nastajanje učbenikov za italijansko in madžarsko narodno skupnost, za slepe in slabovidne učence ter za učence v šolah s prilagojenim programom.

Pri izbiri učbenikov in učnih gradiv so strokovni aktivi učiteljev v šolah avtonomni.

Učbeniški skladi v osnovnih šolah

Sredi devetdesetih let smo na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, vzpodbudili nastajanje učbeniških skladov, ki so za tretjinsko ceno učbenikov te izposojali učenkam in učencem. Tako so šole zagotovile dostopnost učbenikov vsem udeležencem izobraževanja. V letih od 2006 do 2008 smo na ministrstvu postopoma v celoti prevzeli poravnavanje izposojevalnine in učenke in učenci si odtlej učbenike izposojajo brezplačno.

Ministrstvo podatke o učbenikih zagotavlja s Katalogom veljavnih učbenikov, podatke o učbeniških skladih in podatke o gradivih, ki jih kupijo starši, pa z računalniškim programom v sistemu Cobiss.

Učbeniški skladi v srednjih šolah

Učbeniški skladi v srednjih šolah niso obvezni, jih pa večina šol ima. Za srednje šole je specifično tudi to, da pri nekaterih programih, predvsem poklicnih in strokovnih, pri katerih zaradi majhnega števila dijakinj in dijakov za natis učbenikov ni ekonomskega interesa, ministrstvo sofinancira nastanek in izdajo tovrstnih gradiv.

Rokovnik - načrtovanje aktivnosti v okviru učbeniškega sklada

 • do 31. maja ravnatelj potrdi izbor učbenikov, ki jih predlagajo strokovni aktivi,
 • do 1. junija strokovni aktivi učiteljev predlagajo ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem šolskem letu,
 • do 10. junija ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole,
 • do 15. junija šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, sezname obesi na običajno mesto za sporočanje na šoli oziroma objavi na svoji spletni strani,
 • do 24. junija šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto,
 • prvi teden pouka šola razdeli, izposodi učbenike.
Iskalnik