Skoči do osrednje vsebine

Sledljivost prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti

Za boj proti trgovini z nezakonito pridobljenim lesom je bil sprejet Akcijski načrt EU za izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov. Ta določa izdajanje dovoljenj za vstop v EU le tistim proizvodom iz lesa, ki je bil posekan v skladu z zakonodajo države proizvajalke. Eden od ukrepov iz omenjenega akcijskega načrta je tudi uredba o lesu in zakoniti sečnji oziroma vzpostavitev sistema potrebne skrbnosti.

Sistem potrebne skrbnosti

Pravne in fizične osebe morajo v primeru, ko prvič dajejo na trg EU les in lesne proizvode, vzpostaviti sistem potrebne skrbnosti in z njim povezano sledljivost lesa in lesnih proizvodov, ter 5 let zagotavljati informacije o:

  • vrsti proizvoda,
  • drevesni vrsti in količini lesa,
  • dovoljenju za posek (na primer odločba Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves ali drug dokument, ki je podlaga za zakonit posek),
  • imenu in naslovu prejemnika oziroma trgovca (osebnemu imenu in naslovu fizične osebe ali podjetja in sedežu pravne osebe), kateremu je dobavil oziroma prodal gozdne lesne sortimente, ter morebitna druga dovoljenja, če je sečnja potekala v območjih, ki so varovana po drugih predpisih.

V okviru sistema potrebne skrbnosti je potrebno podati še oceno tveganja zakonitosti sečnje. Če tveganje ni zanemarljivo, je treba navesti tudi ukrepe za njegovo zmanjšanje.

Z vzpostavitvijo sistema potrebne skrbnosti proizvajalci in trgovci dokazujejo, da so izdelki, s katerimi trgujejo, pridobljeni v skladu z veljavno zakonodajo v državi izvora. Trgovci morajo v celotni dobavni verigi zagotavljati sledljivost lesa in lesnih proizvodov na način, da lahko navedejo gospodarske subjekte ali trgovce, od katerih so les ali lesene proizvode  prejeli in komu so bili posredovani. Informacije o tem morajo hraniti najmanj 5 let in jih na zahtevo predložiti pristojnim organom.

Evidenčni list in knjigovodska listina

Evidenčni list je pripomoček za preprosto zagotavljanje sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov pri njihovem prevozu in za pregledno vodenje podatkov oziroma za zagotavljanje predpisanih informacij v primeru kontrol.

Lastnikom gozdov, ki so fizične osebe, se priporočata:

  • uporaba evidenčnega lista o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti, ter
  • hramba spremljajočih dokumentov (odločba o odobritvi poseka izbranih dreves, drugi s posekom povezani dokumenti, računi za prodani les, pogodbe in tako naprej).

Lastniki gozdov ter druge fizične in pravne osebe lahko sicer informacije, potrebne za zagotavljanje sledljivosti lesa in lesnih izdelkov ter vzpostavljanje sistema potrebne skrbnosti, zagotavljajo tudi na drugačne načine, ki pa morajo zadostovati določilom uredbe o lesu in zakoniti sečnji, ter izvedbeni uredbi Komisije o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij,  kot  je  določeno  v uredbi o lesu in zakoniti sečnji o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na  trg les in lesne proizvode.

Knjigovodska listina je dokument, ki mora spremljati gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo ali se prevažajo po cesti. To je tudi ena od listin, ki jih opredeljujejo Slovenski računovodski standardi. Prevoznik mora imeti po naložitvi gozdnih lesnih sortimentov na prevozno sredstvo in med njihovim prevozom knjigovodsko listino pri sebi ali v vozilu ter jo na zahtevo pooblaščene uradne osebe za nadzor izročiti na vpogled.

Knjigovodska listina ni potrebna za gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov v lasti fizičnih oseb, ki so naloženi na vozilo ali se prevažajo po cesti, če:

  • njihova skupna količina ne presega 10 kubičnih metrov,
  • so namenjeni lastni uporabi in
  • jih prevaža lastnik gozda.

Enako velja v primeru prevoza v obliki sosedske ali sorodstvene pomoči v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. Spremljati pa jih mora dovoljenje za posek oziroma odločba o odobritvi poseka.

Knjigovodska listina in odločba o odobritvi poseka izbranih dreves nista potrebni za gozdno lesne sortimente, ki so na debelejšem koncu (razen za lesne sekance in razcepljen les) tanjši od 10 cm, če njihova skupna količina ne presega 10 kubičnih metrov.

Knjigovodska listina tudi ni potrebna za gozdne lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo ali se prevažajo po cesti in so predmet prodaje ali darila med dvema fizičnima osebama. V tem primeru mora prevoz gozdnih lesnih sortimentov spremljati izjava ali druga listina, v kateri so navedeni vrsta in količina gozdnih lesnih sortimentov, kraj in datum, pošiljatelj, prevoznik in prejemnik gozdnih lesnih sortimentov. Izjavo ali drugo listino morata podpisati pošiljatelj in prejemnik ter jo hraniti pet let od datuma opravljenega prevoza gozdnih lesnih sortimentov.

Izvajanje sistema potrebne skrbnosti v Sloveniji

Od leta 2013 dalje morajo gospodarski subjekti, ki prvič dajejo les in lesne produkte na trg, izvajati sistem potrebne skrbnosti. Ta sistem zagotavlja sledljivost lesa, hkrati pa zmanjša administrativno breme fizičnim in pravnim oseb pri pridobivanju, transportu in prodaji gozdnih lesnih sortimentov.

Med nadzorom dajanja lesa in lesnih sortimentov na trg so se pokazale določene pomanjkljivosti pri dokazovanju zakonitega izvora. Posledična sprememba zakonodaje je omogočila, da se ob odkritem lesu ali izdelkov iz lesa nezakonitega izvora, gospodarskemu subjektu promet z njimi prepove.

Za vzpostavitev sistema potrebne skrbnosti, kot ga določa evropska uredba o lesu in zakoniti sečnji, lahko gospodarski subjekti najamejo tako imenovane nadzorne organizacije, potrjenih s strani Evropske komisije. Nadzorne organizacije morajo skrbeti, da gospodarski subjekti izvajajo sistem potrebne skrbnosti pravilno, o morebitnih večjih in ponavljajočih se kršitvah pa obvestiti pristojne organe.

Za nadzor nad izvajanjem sistema potrebne skrbnosti sta zadolženi Gozdarska inšpekcija in Finančna uprava Republike Slovenije v skladu s svojimi pristojnostmi. Gozdarska inšpekcija in Finančna uprava Republike Slovenije pri izvrševanju nadzora vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev določil Zakona o gozdovih.