Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje Kitajske in držav srednje in vzhodne Evrope v gozdarstvu

Koordinacija mednarodnega sodelovanja znanstveno-izobraževalnih institucij in poslovnih subjektov iz 17 držav srednje in vzhodne Evrope ter Kitajske na področju gozdarstva za povečanje obsega trgovanja med poslovnimi subjekti s področja gozdarstva in za razvoj znanstvenega sodelovanja v gozdarstvu med državami članicami 17+1.

Mehanizem za usklajevanje sodelovanja med Kitajsko in državami CEE na področju gozdarstva

Sodelovanje v okviru Mehanizma za usklajevanje sodelovanja med Kitajsko in državami CEE na področju gozdarstva ali na kratko 17+1 - gozdarstvo je del širše pobude krepitve sodelovanja med 17 srednje in vzhodnoevropskimi državami s Kitajsko na desetih področjih.

Mehanizem je odprt za vse zainteresirane poslovne subjekte in znanstveno-raziskovalne ustanove, ki želijo razvijati sodelovanje s svojimi partnerji, ki delujejo v državah srednje in vzhodne Evrope in Kitajske na področju gozdarstva.

Slovenija vodi področje 17+1 gozdarstvo, ki ima za cilj okrepiti znanstveno in poslovno sodelovanje v gozdarstvu med zadevnimi državami.

Memorandum o soglasju za vzpostavitev mehanizma za usklajevanje sodelovanja na področju gozdarstva med MKGP in Državno gozdarsko upravo Ljudske republike Kitajske

Akcijski načrt za sodelovanje v okviru mehanizma za usklajevanje sodelovanja med Kitajsko in državami CEE na področju gozdarstva

Znanstveno sodelovanje

Trajnostno in večnamensko upravljanje gozdov

 • Izmenjava dobrih praks ter trajnostno in večnamensko upravljanje gozdov glede na različne vrste gozdov
 • Ohranjanje gozdov ob upoštevanju kulturnih značilnosti družbe in tradicionalne rabe prostora
 • Pomen gozdov in gozdarstva pri ohranjanju življenjskega prostora mokrišč in divjih živali
 • Pomen gozdov in industrije, ki temelji na gozdovih, v zelenem gospodarstvu
 • Trajnostno upravljanje naravnih virov kot priložnost za boljšo družbeno vključenost ljudi

Izmenjava informacij, dobrih praks in skupnih projektov na področju raziskav v gozdarstvu ter vloga gozdarstva v celotni gozdarski oziroma lesni verigi

 • Naknadni pregled obstoječih raziskovalnih institucij in programov ter posodobitev obstoječih sistemov
 • Oblikovanje skupne zbirke podatkov o dobrih praksah, povezanih z industrijskimi panogami, ki temeljijo na gozdovih
 • Spodbujanje raziskovalnih institucij, da naj skupaj uveljavijo in izvedejo mednarodne projekte sodelovanja

Poslovno sodelovanje

Spodbujanje trgovine, strokovnega znanja in tehnologije v gozdarstvu, in sicer od obdelave lesa do zelenih proizvodov in zelene tehnologije

 •  Opredelitev naložbenih priložnosti v gozdarski oziroma lesni verigi in opredelitev gospodarskega sodelovanja
 • Izmenjava dobrih praks pri spodbujanju zelenega gospodarstva
 • Čezmejno in med-sektorsko sodelovanje med javnimi in zasebnimi akterji z namenom spodbujanja uporabe inovacij in posodobitev v lesnoobdelovalni industriji ter zagotavljanja konkurenčnosti vrednostne verige, ki temelji na gozdovih
 • Mreženje nosilcev dejavnosti v lesnoobdelovalni industriji in skupno vlaganje na tretjih trgih
 • »Les kot ključni obnovljivi vir v zelenem gospodarstvu«