Skoči do osrednje vsebine

Nadzor v gozdarstvu ureja Zakon o gozdovih s podzakonskimi akti, Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu in Uredba EU o lesu. Nadzor v gozdarstvu pokriva področja gojenja in izkoriščanja gozdov, varstva gozdov, gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture in sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.
Nadzor v gozdarstvu izvajajo gozdni nadzorniki Zavoda za gozdove Slovenije in Inšpekcija za gozdarstvo, ki deluje znotraj Inšpektorata Republike Slovenije kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Nadzor sledljivost gozdnih lesnih sortimentov v prometu izvaja tudi Finančna uprava Republike Slovenije.

Gojenje in izkoriščanje gozdov

Sečnjo ter pridobivanje smole in okrasnih dreves dovoli Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). Ta mora dovoliti  tudi potrebna gojitvena dela za obnovo gozdov in nego mladja v gozdu. Dela v gozdovih morajo biti opravljena v ustreznem letnem času, na način, s katerim se najmanj ogroža gozdni ekosistem in se zagotavljata varstvo gozdov in varnost ljudi. Gozdne lesne sortimente mora pri prevozu spremljati knjigovodska listina. Če izvor ni lesa ni znan, ga je prepovedano tržiti. V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali namen. Dela v svojem gozdu lahko opravlja lastnik gozda in za ta dela registrirane fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti. Za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor je treba pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. ZGS določi obnovo opustošenih gozdov. Ograditev gozda ni dovoljena. Pri rekreativnem nabiranju plodov, zelnatih rastlin, mahov in gob je dovoljena količina omejena s predpisi, ker gre za nabiranje plodov v gozdovih, ki so v lasti nekoga drugega. Za lastnike gozdov teh omejitev ni. 

Varstvo gozdov

Sanitarne sečnje in ostala varstvena dela v gozdovih, na posamičnem gozdnem drevju zunaj naselij in na skladiščih gozdnih lesnih sortimentov odredi ZGS, na posamičnem gozdnem drevju v naseljih pa gozdarska inšpekcija. Paša v gozdovih je prepovedana. V gozdu ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih in zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja, ki ogrožajo gozdove.

Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture

Gozdne prometnice se lahko gradijo le na podlagi dovoljenja ZGS. Uporabniki morajo gozdne ceste uporabljati v skladu z režimom uporabe, ki ga določi Zavod za gozdove Slovenije. Vožnja v gozdu zunaj gozdnih cest je dovoljena le za gospodarjenje z gozdovi ali za reševanje ljudi oziroma premoženja.

Sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov

Dajanje nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov na trg je v EU prepovedano. Subjekti, ki dajejo les na trg morajo izpolnjevati zahteve ravnanja s potrebno skrbnostjo. Trgovci z lesom morajo hraniti podatke o dobaviteljih in strankah najmanj pet let. Gozdne lesne sortimente mora pri prevozu spremljati knjigovodska listina.

Seznam izvajalcev del v gozdarstvu

Inšpekcija za gozdarstvo, ki izvaja nadzor izvajalcev del v gozdarstvu vzdržuje seznam izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje del v gozdarstvu in seznam izvajalce, ki teh pogojev ob inšpekcijskem nadzoru niso izpolnjevali. Seznama sta objavljena na spodnjih povezavah. 

Seznam izvajalcev del v gozdarstvu:

Seznam vzdržujemo in posodabljamo glede na novo nastale spremembe pri zavezancih.