Skoči do osrednje vsebine

Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja. Prizadevamo si zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostno rabo in upravljanje vira. Gozdni ekosistemi pomembno prispevajo k varovanju tal, voda in podnebja ter dajejo dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, ljudem pa prostor za oddih in rekreacijo. Gozd je tudi pomemben gospodarski dejavnik, ki zagotavlja energijo in številna zelena delovna mesta.

Med najbolj gozdnatimi državami v Evropi

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. Približno 1,2 milijona ha gozdov predstavlja 58,2 % površine države oziroma 0,6 ha gozda na državljana. Lesna zaloga slovenskih gozdov znaša 338 milijonov m³. Delež lesne zaloge iglavcev je 46,5 %, listavcev pa 53,5 %. V slovenskih gozdovih priraste letno okoli 8,5 milijona m³ lesa. Posek, zlasti v zasebnih gozdovih, zaostaja za možnim posekom po gozdnogospodarskih načrtih in znaša 70 % možnega poseka ter 40 % tekočega prirastka.

V zasebni lasti je 79 % gozdov, 21 % pa jih je v lasti države in občin. Večje in strnjene gozdne posesti državnih gozdov omogočajo učinkovito trajnostno gospodarjenje, zasebna gozdna posest pa je zelo razdrobljena, saj je povprečna velikost okoli 2,9 ha in še ta je nadalje razdeljena na več med seboj ločenih parcel. Takšna velika razdrobljenost, število lastnikov (431.000) in solastnikov gozdov otežujejo strokovno delo in optimalno izrabo lesa v zasebnih gozdovih.

Pomen gozdov in gozdarstva

Poleg splošnih koristi, ki jih dajejo gozdovi, ne smemo pozabiti na trajno ekonomsko korist, ki jo gozd lahko daje lastniku in družbi. Čeprav vrednost pridobivanja in predelave lesa verjetno ne bo nikoli dosegla nekdanjega deleža v družbenem proizvodu, lahko še vedno pomembno prispeva k celovitemu razvoju naše družbe. V prihodnosti bo gozd pomembno prispeval tudi k povečanju deleža turizma v družbenem proizvodu države.

Gospodarjenje z gozdovi

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu je temeljni strateški dokument, ki določa nacionalno politiko trajnostnega razvoja gospodarjenja z gozdovi. Glavna načela resolucije so usmerjena v ohranitev gozda ter zagotavljanje njegove večnamenske vloge, ki vključuje okoljski, socialni in gospodarski vidik. Operativni program za izvajanje  nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 (OPNGP 2022–2026) upošteva sistem ciljev in usmeritev nacionalnega gozdnega programa, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo, ter mednarodne zaveze.

Cilji na področju gozdarstva so predvsem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Po zakonu o gozdovih je lastnik dolžan zagotoviti ekološko, socialno in proizvodno funkcijo gozda, zato mora z njim gospodariti v skladu z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Prav tako mora lastnik gozda v skladu s predpisi dopustiti v svojem gozdu prost dostop ter dopustiti lov in rekreativno nabiranje nelesnih dobrin.

Leta 2016 sta bila z namenom vzorčnega gospodarjenja z gozdovi ustanovljena družba za gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije ter proračunski sklad za gozdove – Gozdni sklad.

Javna služba v gozdarstvu

Javno gozdarsko službo izvajata Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Dejavnosti javne gozdarske službe so: spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij, usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest, vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo, strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov, gozdno semenarstvo – vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke, zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst, prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije.

Ukrepi v gozdarstvu

V okviru Programa razvoja podeželja smo sprejeli pet krovnih ukrepov na področju gozdarstva. Z ukrepom »Prenos znanja in dejavnosti usposabljanja« želimo dvigniti raven znanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, gospodarjenju v območjih Nature 2000 in varnem delu v gozdu. Naložbe v osnova sredstva so namenjene gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest ter gradnji, rekonstrukciji in pripravi gozdnih vlak. Finančno podpiramo tudi dodajanje vrednosti lesu, ohranjanje in razvijanje naravne in kulturne dediščine ter obnovljive vire energije. Z naložbami v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje pa spodbujamo  razvoj gozdnih območij, sanacijo po naravnih nesrečah in naložbe v gozdarske tehnologije.

Dokumenti