Skoči do osrednje vsebine

Gozdni sklad je proračunski sklad za gozdove, s katerim želimo izboljšati gospodarjenje s slovenskimi gozdovi. Sredstva iz sklada namenjamo za pridobivanje gozdov, financiranje okoljskih ukrepov v gozdovih na območjih Nature 2000 ter za promocijo gozdov, gozdarstva in gozdno-lesnih verig.
Gozdni Sklad

Gozdni Sklad

Ustanovitev Gozdnega sklada

Družba Slovenski državni gozdovi (družba SiDG) je bila ustanovljena leta 2016. Vlada Republike Slovenije je družbi SiDG po preteku koncesijskega sistema upravljanja podelila pooblastilo za upravljanje, razpolaganje ter gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanja gozdov.

Hkrati z ustanovitvijo družbe SiDG se je vzpostavil tudi Gozdni sklad. Gozdni sklad se financira s prihodki letnega nadomestila, ki ga družba SiDG Republiki Sloveniji plačuje za upravljanje državnih gozdov.

Uporaba sredstev Gozdnega sklada

Sredstva Gozdnega sklada se porabljajo za financiranje:

  • povečanje površine gozdov v lasti države, zlasti gozdov s posebnim namenom, varovalnih gozdov ter gozdov na zavarovanih območjih;
  • ukrepov v zasebnih gozdovih na območju Natura 2000, ki jih v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove predvidi Zavod za gozdove Slovenije
  • letnega nadomestila za uporabo lokalne cestne infrastrukture v občinah, kjer so državni gozdovi;
  • obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih;
  • obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje;
  • promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig;
  • nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba SiDG.

S sredstvi Gozdnega sklada upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki tudi pripravi letni predlog porabe sredstev, potrdi pa ga Vlada Republike Slovenije.

Programska raba sredstev Gozdnega sklada je v preteklem obdobju izvajanja Nacionalnega gozdnega programa, to je od leta 2015 do leta 2019, pozitivno vplivala na komunikacijo med deležniki s področja gozdov in gozdarstva. Gozdni sklad tako omogoča promocijo gozdarstva in gozdno-lesne verige, kar je ključno za širšo podporo in razumevanje sektorja. Leta 2018 pa se je začelo tudi črpanje sredstev za izvajanje ukrepov za ohranjanje ali izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v zasebnih gozdovih na območju Natura 2000.