Skoči do osrednje vsebine

Glavni namen gozdnogospodarskega načrtovanja je zagotavljanje ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov. Z gozdovi gospodarimo na podlagi načrtov gozdnogospodarskih območij, načrtov gozdnogospodarskih enot in gozdno gojitvenih načrtov.

Izdelava gozdnogospodarskih načrtov

Gozdnogospodarske načrte izdelujejo pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Ta naloga je določena v Zakonu o gozdovih in se v celoti financira iz proračuna Republike Slovenije. Načrti se izdelajo za vse gozdove, ne glede na lastništvo in ob upoštevanju posebnosti na posameznih območjih.

Lastnik gozda mora s svojim gozdom gospodariti v skladu z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Pravico ima sodelovati v postopku priprave in sprejemanja načrta. Potrebe, predlogi in zahteve lastnikov se v največji možni meri upoštevajo skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.

Zgodovina načrtovanja v Sloveniji

Slovenija se lahko v evropskem merilu pohvali z bogato zgodovino načrtovanja. Mejniki so:

 • Prva ureditev donosov lesa iz idrijskih gozdov iz leta 1724
 • Flameckov načrt za tolminske gozdove iz leta 1770, prvi pravi gozdnogospodarski načrt na Slovenskem
 • Načrti dr. Leopolda Hufnagla in Heinricha Schollmayerja s konca 19. stoletja za območje Kočevske in Notranjske.
 • Leta 1947 sprejet Zvezni zakon o gozdovih, ki je predvidel izdelavo gozdnogospodarskih načrtov za vse gozdove, ne glede na lastništvo.
 • V letu 1948 so bila tudi okvir za načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi.
 • Prva inventura slovenskih gozdov je bila opravljena v letu 1947, druga pa v letu 1951.

Prvi gozdnogospodarski načrti območij za vseh 14 gozdnogospodarskih območij so bili izdelani za obdobje 1971-1980.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij

Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. V Sloveniji imamo 14 gozdnogospodarskih območij, ki se delijo na več kot 220 gozdnogospodarskih enot. Trenutno veljajo območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 2011-2020, načrti za obdobje 2021-2030 pa so trenutno na Ministrstvu za okolje in prostor, in sicer v fazi presoje celovite presoje vpliva na okolje, oziroma izdelave okoljskega poročila.

 Območni načrti se izdelajo na podlagi podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije, ki zajemajo:

 • analizo stanja in razvoj gozdov iz gozdnogospodarskih načrtov enot,
 • oceno stanja, razvoj populacij in odvzem divjadi,
 • izvedena dela v življenjskem okolju divjadi,
 • povzročene škode ter popis poškodovanosti gozdnega mladja ter
 • presojo gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo.

 Leta 2010 so bili gozdnogospodarski načrti območij prvič izdelani istočasno kot lovsko upravljavski načrti območij.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot

Ureditvena obdobja za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot so določena z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih območij. Vsako leto se izdela približno desetina vseh gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot oz. zbere podatke o gozdovih na desetini celotne površine gozdov v Sloveniji. Posamezni načrti gozdnogospodarskih enot so predstavljeni v pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije.

Njihovo ureditveno obdobje ni enako obdobju veljavnosti gozdnogospodarskega načrta. Gozdnogospodarski načrt postane veljaven po objavi pravilnika o njegovem sprejemu. Dokler novi načrt ni sprejet, se kot podlaga za gospodarjenje z gozdom uporablja dotedanji načrt, ne glede na pretek njegovega ureditvenega obdobja.

Zaporedje postopkov sprejema načrta:

 • priprava osnutka na podlagi zbiranja in analize podatkov o stanju gozdov in preteklega gospodarjenja z njimi, določitev funkcij gozdov, intenzivnosti in ciljev gospodarjenja z gozdom;
 • javna razgrnitev in obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta ter sprejemanje pripomb lastnikov gozdov in druge zainteresirane javnosti;
 • priprava predloga gozdnogospodarskega načrta in pridobitev mnenj zavodov za varstvo narave oziroma kulturne dediščine, in mnenja lokalnih skupnosti, na območju katerih leži gozdnogospodarska enota.
 • objava pravilnika o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v Uradnem listu.

Javne razgrnitve in javne obravnave osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot

 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 19. 10. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat poteka od 27. oktobra 2021 do 9. novembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Zagorje, Ulica 9. avgusta 78a, Zagorje ob Savi.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čemšenik-Kolovrat bo v torek, 2. novembra 2021 ob 9. uri v istih prostorih kot javna razgrnitev. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 13. 9. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko poteka od 21. septembra 2021 do 4. oktobra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zahodno Goričko bo v ponedeljek, 4. oktobra ob 9. uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.

  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 13. 9. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči poteka od 21. septembra 2021 do 4. oktobra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči bo 27. septembra ob 13. uri v prostorih Gasilskega doma Most na Soči, Most na Soči 3, 5216 Most na Soči.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 25. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bled (2021 – 2030) poteka od 2. do 15. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo organizirana 15. septembra 2021 ob 11. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Senovo (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 25. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Senovo (2021 – 2030) poteka od 2. do 15. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Krajevna enota Brežice, Revirna pisarna Senovo, Titova cesta 106, Senovo, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo organizirana v torek, 14. septembra, ob 11. uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 20. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Podčetrtek (2021 – 2030) poteka od 28. avgusta do 10. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Rogaška Slatina, Ulica XIV. Divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek organizirana javna obravnava. Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na tem mestu.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zreče (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 20. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zreče (2021 – 2030) poteka od 28. avgusta do 10. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenske Konjice, Šolska ulica 19, 3210 Slovenske Konjice, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  V času javne razgrnitve bo v lovski koči Lovske Družine Zreče, Cesta na Gorenje 3a, 3214 Zreče organizirana javna obravnava. Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na tem mestu.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 20. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2021 – 2030) poteka od 28. avgusta do 10. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Krajevna enota Ruše, Falska 126, 2342 Ruše, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ruše (2021 – 2030) bo v četrtek, 9. septembra, ob 9. uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ruše, Falska 126, 2342 Ruše.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2021 – 2030) poteka v dneh od 19. avgusta do 1. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Krajevne enote Trebnje, Baragov trg 2, 8210 Trebnje, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo v ponedeljek, 30. avgusta, ob 12. uri, v prostorih gostilne "Pod lipco", na naslovu Rdeči Kal 11, 8211 Dobrnič.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2021 – 2030) poteka v dneh od 19. avgusta do 1. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Krajevne enote Črnomelj, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo v torek, 31. avgusta ob 11.00 uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju (2021 – 2030) poteka v dneh od 19. avgusta do 1. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Krajevne enote Podvelka, Podvelka 1, 2363 Podvelka, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  V času javne razgrnitve bo v prostorih Občine Ribnice na Pohorju, Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju, organizirana javna obravnava. Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Draga (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Draga (2021 – 2030) poteka v dneh od 19. avgusta do 1. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na Krajevni enoti Travna gora, revirna pisarna v Dragi, Draga 15, 1319 Draga, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo organizirana 26. avgusta ob 9. uri v domu krajanov v Podpreski, Podpreska 3a, 1319 Draga.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrbovec (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrbovec (2021 – 2030) poteka v dneh od 19. avgusta do 1. septembra 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Pugled, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo organizirana 25. avgusta ob 9. uri na sedežu Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 23. 7. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra (2021 – 2030) poteka v dneh od 31. julija do 13. avgusta 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Krajevne enote Preddvor, Kokra 69 a, 4205 Preddvor, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Kokra, v osnovni šoli Kokra, na naslovu Kokra 23, 4205 Preddvor, organizirana javna obravnava. Datum in ura javne obravnave bosta objavljena naknadno na kraju javne razgrnitve in na oglasnih deskah občin.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 23. 7. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2021 – 2030) poteka v dneh od 31. julija do 13. avgusta 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tolmin (2021 – 2030) bo 9. avgusta 2021 ob 13. uri v istem prostoru kot javna razgrnitev.
  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravnik (2021 – 2030)

  Datum objave sklepa: 22. 7. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravnik (2021 – 2030) poteka v dneh od 30. julija do 12. avgusta 2021 v prostorih Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec, in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravnik (2021 – 2030) bo 30. julija ob 9. uri v istem prostoru kot javna razgrnitev.

  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (2020 – 2029)

  Datum objave sklepa: 7. 4. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (2020 – 2029) poteka v dneh od 15. do 29. aprila 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Krajevna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer in sprejetih vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je zaželeno, da se zaradi omejitev pri številu sočasnih obiskovalcev zainteresirani posamezniki in organizacije na ogled osnutka prijavijo preko spodaj navedene telefonske številke. Hkrati bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (2020-2029) potekala tudi na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podali v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z elektronskim sporočilom na naslov Vanja.Primozic@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti dodatna pojasnila preko telefonskih številk 04 201 20 41 ali 04 201 11 57.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje (2020 – 2029)

  Datum objave sklepa: 15. 3. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje (2020 – 2029) poteka v dneh od 23. marca do 5. aprila 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Krajevna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer in sprejetih vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je zaželeno, da se zaradi omejitev pri številu sočasnih obiskovalcev zainteresirani posamezniki in organizacije na ogled osnutka prijavijo preko spodaj navedene telefonske številke. Hkrati bo javna obravnava osnutka GGN GGE Cerklje (2020-2029) potekala tudi na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov Vanja.Primozic@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti dodatna pojasnila preko telefona 04 201 20 41 ali 04 201 11 57.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Gozdnogojitveni načrti

Gozdnogojitveni načrt je izvedbeni načrt gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote, v katerem se po posameznih gozdnih ekosistemih oziroma njihovih delih določijo:

 • gozdnogojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje;
 • obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del;
 • območja, kjer posamična izbira dreves za možni posek ni obvezna;
 • časovni in prostorski obseg sečenj;
 • načini in pogoji za pridobivanje lesa;
 • smernice in dela za sočasno ohranjanje in pospeševanje ekoloških in socialnih funkcij gozda.

V nasprotju z načrti območij in enot se gozdnogojitveni stalno dopolnjuje. Lastnik gozda lahko pobudo za prenovo gozdnogojitvenega načrta poda kadarkoli, lastnosti gozda in predvidene ukrepe pa spremlja preko izpisa podatkov o gozdu za gozdno parcelo. Njihovi predlogi se pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta upoštevajo, če niso v nasprotju z gozdnogospodarskim načrtom. O morebitnih sporih glede gozdnogojitvenih načrtov odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.

Na podlagi gozdnogojitvenega načrta se izda odločba v upravnem postopku, s katero se določijo:

 • gojitvena dela za obnovo gozdov in nego mladja do vključno nege letvenjaka;
 • varstvena dela;
 • usmeritve ter roki za izvedbo in ponovitev posameznih gojitvenih in varstvenih del;
 • količina in struktura dreves za največji možni posek;
 • usmeritve in pogoji za sečnjo in spravilo lesa ter
 • obdobje, za katero je odločba izdana.