Skoči do osrednje vsebine

Glavni namen gozdnogospodarskega načrtovanja je zagotavljanje ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov. Z gozdovi gospodarimo na podlagi načrtov gozdnogospodarskih območij, načrtov gozdnogospodarskih enot in gozdno gojitvenih načrtov.

Izdelava gozdnogospodarskih načrtov

Gozdnogospodarske načrte izdelujejo pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Ta naloga je določena v Zakonu o gozdovih in se v celoti financira iz proračuna Republike Slovenije. Načrti se izdelajo za vse gozdove, ne glede na lastništvo in ob upoštevanju posebnosti na posameznih območjih.

Lastnik gozda mora s svojim gozdom gospodariti v skladu z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Pravico ima sodelovati v postopku priprave in sprejemanja načrta. Potrebe, predlogi in zahteve lastnikov se v največji možni meri upoštevajo skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.

Zgodovina načrtovanja v Sloveniji

Slovenija se lahko v evropskem merilu pohvali z bogato zgodovino načrtovanja. Mejniki so:

 • Prva ureditev donosov lesa iz idrijskih gozdov iz leta 1724
 • Flameckov načrt za tolminske gozdove iz leta 1770, prvi pravi gozdnogospodarski načrt na Slovenskem
 • Načrti dr. Leopolda Hufnagla in Heinricha Schollmayerja s konca 19. stoletja za območje Kočevske in Notranjske.
 • Leta 1947 sprejet Zvezni zakon o gozdovih, ki je predvidel izdelavo gozdnogospodarskih načrtov za vse gozdove, ne glede na lastništvo.
 • V letu 1948 so bila tudi okvir za načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi.
 • Prva inventura slovenskih gozdov je bila opravljena v letu 1947, druga pa v letu 1951.

Prvi gozdnogospodarski načrti območij za vseh 14 gozdnogospodarskih območij so bili izdelani za obdobje 1971-1980.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij

Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. V Sloveniji imamo 14 gozdnogospodarskih območij, ki se delijo na več kot 220 gozdnogospodarskih enot. Trenutno veljajo območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 2011-2020.

 Območni načrti se izdelajo na podlagi podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije, ki zajemajo:

 • analizo stanja in razvoj gozdov iz gozdnogospodarskih načrtov enot,
 • oceno stanja, razvoj populacij in odvzem divjadi,
 • izvedena dela v življenjskem okolju divjadi,
 • povzročene škode ter popis poškodovanosti gozdnega mladja ter
 • presojo gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo.

 Leta 2010 so bili gozdnogospodarski načrti območij prvič izdelani istočasno kot lovsko upravljavski načrti območij.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot

Ureditvena obdobja za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot so določena z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih območij. Vsako leto se izdela približno desetina vseh gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot oz. zbere podatke o gozdovih na desetini celotne površine gozdov v Sloveniji. Posamezni načrti gozdnogospodarskih enot so predstavljeni v pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije.

Njihovo ureditveno obdobje ni enako obdobju veljavnosti gozdnogospodarskega načrta. Gozdnogospodarski načrt postane veljaven po objavi pravilnika o njegovem sprejemu. Dokler novi načrt ni sprejet, se kot podlaga za gospodarjenje z gozdom uporablja dotedanji načrt, ne glede na pretek njegovega ureditvenega obdobja.

Zaporedje postopkov sprejema načrta:

 • priprava osnutka na podlagi zbiranja in analize podatkov o stanju gozdov in preteklega gospodarjenja z njimi, določitev funkcij gozdov, intenzivnosti in ciljev gospodarjenja z gozdom;
 • javna razgrnitev in obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta ter sprejemanje pripomb lastnikov gozdov in druge zainteresirane javnosti;
 • priprava predloga gozdnogospodarskega načrta in pridobitev mnenj zavodov za varstvo narave oziroma kulturne dediščine, in mnenja lokalnih skupnosti, na območju katerih leži gozdnogospodarska enota.
 • objava pravilnika o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v Uradnem listu.

 

 

Javne razgrnitve in javne obravnave osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot

 • Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014-2023)

  Datum objave sklepa: 8. 6. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014-2023) poteka od 16. junija do 29. junija v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, in sicer vsak delavnik med 7. in 9. uro in med 14. in 15. uro, v ponedeljek in sredo pa do 16. ure.

  Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina bo 29. junija ob 9. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014-2023)

  Datum objave sklepa: 8. 6. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014-2023) poteka od 16. junija do 29. junija v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, in sicer vsak delavnik med 7. in 9. uro in med 14. in 15. uro, v ponedeljek in sredo pa do 16. ure.

  Javna obravnava spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan bo 29. junija ob 10. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 20. 1. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019-2028) poteka od 28. januarja do 10. februarja v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, revirna pisarna Radeče, Titova ulica 10, Radeče. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče bo 10. februarja ob 11. uri v Jagnjenica – Stara šola, Jagnjenica 15, Radeče.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 7. 10. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjanž (2019-2028) poteka od 15. oktobra do 28. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  V istih prostorih kot javna razgrnitev bo v ponedeljek, 21. oktobra 2019 ob 12. uri organizirana tudi javna obravnava.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-levi breg Save (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 20. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-levi breg Save (2019-2028) poteka od 28. septembra do 11. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva ulica 37, 4240 Radovljica. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-levi breg Save (2019-2028) bo potekala v četrtek 10. oktobra 2019 ob 10. uri v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva 37, 4240 Radovljica.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 13. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra (2019-2028) poteka od 21. septembra do 4. oktobra 2019 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Kozina, Staničev trg 19, 6000 Koper. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Istra poteka v petek, 27. septembra 2019, ob 9. uri, v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 12. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno (2019-2028) poteka od 20. septembra do 3. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Cerkno, Pot na Zavrte 26, 5282 Cerkno. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  Javna obravnava poteka 26. septembra ob 13. uri v prostorih Gačnika v Logu, Dolenji Novaki 1, 5282 Cerkno.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 12. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid (2019-2028) poteka od 20. septembra do 3. oktobra v prostorih Občine Kobarid, revirna pisarna Zavoda za gozdove Slovenije, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  Javna obravnava poteka 25. septembra ob 13. uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 12. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak poteka od 20. septembra do 3. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Postojna, revirna pisarna Pivka, Snežniška 16, 6257 Pivka. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  Javna obravnava poteka dne 30. septembra 2019 z začetkom ob 10. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 12. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora (2019-2028) poteka od 20. septembra do 3. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora (2019-2028) bo 24. septembra 2019 z začetkom ob 10. uri v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 12. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Sovodenj (2019-2028) poteka od 20. septembra do 3. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 41, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  V času javne razgrnitve bo v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Trebija, Trebija 4, 4224 Gorenja vas, organizirana javna obravnava. Čas javne obravnave bo objavljen naknadno na kraju javne razgrnitve, na oglasnih deskah občin ter na tem mestu.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 12. 9. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019-2028) poteka od 20. septembra do 3. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, 4270 Jesenice. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami, ter na enotnem spletišču državne uprave v zbirki javnih objav.

  V istih prostorih kot javna razgrnitev bo 1. oktobra ob 10. uri organizirana tudi javna obravnava.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 27. 8. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje (2019-2028) bo potekala od 4. do 17. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje (2019-2028) bo 11. septembra 2019 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine Celje.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 22. 8. 2019

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode (2019-2028) bo potekala od 30. avgusta do 12. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Šoštanj, Metleče 7, 3325 Šoštanj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bele Vode bo v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Šoštanj, Metleče 7, Šoštanj, dne 9. septembra 2019 z začetkom ob 9 uri.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko II (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 22. 8. 2019

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko II (2019-2028) bo potekala od 30. avgusta do 12. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala v četrtek, 12. septembra ob 9. uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 22. 8. 2019

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla (2019-2028) bo potekala od 30. avgusta do 12. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Podvelka, Podvelka 1, 2363 Podvelka. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala 6. septembra 2019 ob 9. uri v prostorih Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.
  Predlogi in pripombe na osnutek se pošiljajo na elektronski naslov mateja.cojzer@zgs.si.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 22. 8. 2019

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (2019-2028) bo potekala od 30. avgusta do 12. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Haloze, Zoisova 5, 2250 Ptuj. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala 5. septembra 2019 ob 9. uri v prostorih Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.

  Obvestilo o popravku: V sklepu o javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (2019 – 2028) je napačno zapisana lokacije enote. Pravilen zapis se glasi: Gozdnogospodarske enote Lešje se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Majšperk in Žetale, oziroma v katastrskih občinah Sestrže, Podlože, Lešje, Ptujska gora, Doklece, Stogovci, Skrblje, Bolečka vas, Sitež, Sveča, Stoperce, Kupčinji Vrh, Nadole, Čermožiše in Žetale.

  Predlogi in pripombe na osnutek se pošiljajo na elektronski naslov mateja.cojzer@zgs.si.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 22. 8. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno (2019-2028) bo potekala od 30. avgusta do 12. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala 11. septembra 2019 ob 8. uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Predlogi in pripombe na osnutek se pošiljajo na elektronski naslov mateja.cojzer@zgs.si.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 22. 8. 2019.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne (2019-2028) bo potekala od 30. avgusta do 12. septembra 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Dravograd – Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava osnutka načrta gozdnogospodarske enote Ravne (2019-2028) bo v petek 6. septembra 2019 ob 11. uri, v sejni sobi Koroške kmetijsko gozdarske zadruge Z.B.O., Področna zadruga Prevalje, Trg 67, Prevalje.

  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija (2019-2028) bo potekala od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Cerknica, Čabranska 1, 1380 Cerknica in sicer vsak delavnik od 7. do 9. ure ter od 14. do 15. ure, v ponedeljek in sredo do 16. ure. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala dne 30. 8. ob 9. uri v prostorih gasilskega doma Bezuljak, Bezuljak 21/A, 1382 Begunje pri Cerknici.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - sever (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - sever (2019-2028) bo potekala od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto - sever bo v petek, 30. avgusta 2019 ob 11. uri, v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019-2028) bo potekala od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Semič – Metlika, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 14.00. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna gora bo v ponedeljek, 2. septembra 2019 ob 11. uri, v prostorih Krajevne enote Semič - Metlika, Pod smreko 10, Črnomelj
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol - Moravče (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol - Moravče (2019-2028) bo potekala od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo v petek, 29. 8. 2019 ob 12. uri v prostorih Lovske družine Moravče, Detelova cesta 20, Moravče.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019-2028) bo potekala od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala v četrtek, 22. 8. 2019 ob 9. uri, v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte (2019-2028) bo potekala od 21. 8. do 3. 9. v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala v petek, 23. 8. 2019 ob 11. uri, v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Koče (2019-2028) bo potekala od 27. julija do 9. avgusta 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, krajevni enoti Kočevska Reka, Kočevska Reka 40, 1338 Kočevska Reka. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala 7. avgusta 2019 ob 12.00 uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj (2019-2028)

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj (2019-2028) bo potekala od 27. julija do 9. avgusta 2019, na Zavodu za gozdove Slovenije, krajevni enoti Rog, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnem mestu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med javnimi objavami.

  Javna obravnava bo potekala 7. avgusta 2019 ob 9.00 uri na Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013-2022)

  Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje 28, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  Javna obravnava bo v torek, 16. aprila 2019, z začetkom ob 9.00 uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Gozdnogojitveni načrti

Gozdnogojitveni načrt je izvedbeni načrt gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote, v katerem se po posameznih gozdnih ekosistemih oziroma njihovih delih določijo:

 • gozdnogojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje;
 • obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del;
 • območja, kjer posamična izbira dreves za možni posek ni obvezna;
 • časovni in prostorski obseg sečenj;
 • načini in pogoji za pridobivanje lesa;
 • smernice in dela za sočasno ohranjanje in pospeševanje ekoloških in socialnih funkcij gozda.

V nasprotju z načrti območij in enot se gozdnogojitveni stalno dopolnjuje. Lastnik gozda lahko pobudo za prenovo gozdnogojitvenega načrta poda kadarkoli, lastnosti gozda in predvidene ukrepe pa spremlja preko izpisa podatkov o gozdu za gozdno parcelo. Njihovi predlogi se pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta upoštevajo, če niso v nasprotju z gozdnogospodarskim načrtom. O morebitnih sporih glede gozdnogojitvenih načrtov odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.

Na podlagi gozdnogojitvenega načrta se izda odločba v upravnem postopku, s katero se določijo:

 • gojitvena dela za obnovo gozdov in nego mladja do vključno nege letvenjaka;
 • varstvena dela;
 • usmeritve ter roki za izvedbo in ponovitev posameznih gojitvenih in varstvenih del;
 • količina in struktura dreves za največji možni posek;
 • usmeritve in pogoji za sečnjo in spravilo lesa ter
 • obdobje, za katero je odločba izdana.
Iskalnik