Skoči do osrednje vsebine

Glavni namen gozdnogospodarskega načrtovanja je zagotavljanje ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozdov. Z gozdovi gospodarimo na podlagi načrtov gozdnogospodarskih območij, načrtov gozdnogospodarskih enot in gozdno gojitvenih načrtov.

Izdelava gozdnogospodarskih načrtov

Gozdnogospodarske načrte izdelujejo pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Ta naloga je določena v Zakonu o gozdovih in se v celoti financira iz proračuna Republike Slovenije. Načrti se izdelajo za vse gozdove, ne glede na lastništvo in ob upoštevanju posebnosti na posameznih območjih.

Lastnik gozda mora s svojim gozdom gospodariti v skladu z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom. Pravico ima sodelovati v postopku priprave in sprejemanja načrta. Potrebe, predlogi in zahteve lastnikov se v največji možni meri upoštevajo skladno z ekosistemskimi in zakonskimi omejitvami.

Zgodovina načrtovanja v Sloveniji

Slovenija se lahko v evropskem merilu pohvali z bogato zgodovino načrtovanja. Mejniki so:

 • Prva ureditev donosov lesa iz idrijskih gozdov iz leta 1724
 • Flameckov načrt za tolminske gozdove iz leta 1770, prvi pravi gozdnogospodarski načrt na Slovenskem
 • Načrti dr. Leopolda Hufnagla in Heinricha Schollmayerja s konca 19. stoletja za območje Kočevske in Notranjske.
 • Leta 1947 sprejet Zvezni zakon o gozdovih, ki je predvidel izdelavo gozdnogospodarskih načrtov za vse gozdove, ne glede na lastništvo.
 • V letu 1948 so bila tudi okvir za načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi.
 • Prva inventura slovenskih gozdov je bila opravljena v letu 1947, druga pa v letu 1951.

Prvi gozdnogospodarski načrti območij za vseh 14 gozdnogospodarskih območij so bili izdelani za obdobje 1971-1980.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij

Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. V Sloveniji imamo 14 gozdnogospodarskih območij, ki se delijo na več kot 220 gozdnogospodarskih enot. Trenutno veljajo območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 2011-2020.

 Območni načrti se izdelajo na podlagi podatkovnih zbirk Zavoda za gozdove Slovenije, ki zajemajo:

 • analizo stanja in razvoj gozdov iz gozdnogospodarskih načrtov enot,
 • oceno stanja, razvoj populacij in odvzem divjadi,
 • izvedena dela v življenjskem okolju divjadi,
 • povzročene škode ter popis poškodovanosti gozdnega mladja ter
 • presojo gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo.

 Leta 2010 so bili gozdnogospodarski načrti območij prvič izdelani istočasno kot lovsko upravljavski načrti območij.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih enot

Ureditvena obdobja za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot so določena z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih območij. Vsako leto se izdela približno desetina vseh gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot oz. zbere podatke o gozdovih na desetini celotne površine gozdov v Sloveniji. Posamezni načrti gozdnogospodarskih enot so predstavljeni v pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije.

Njihovo ureditveno obdobje ni enako obdobju veljavnosti gozdnogospodarskega načrta. Gozdnogospodarski načrt postane veljaven po objavi pravilnika o njegovem sprejemu. Dokler novi načrt ni sprejet, se kot podlaga za gospodarjenje z gozdom uporablja dotedanji načrt, ne glede na pretek njegovega ureditvenega obdobja.

Zaporedje postopkov sprejema načrta:

 • priprava osnutka na podlagi zbiranja in analize podatkov o stanju gozdov in preteklega gospodarjenja z njimi, določitev funkcij gozdov, intenzivnosti in ciljev gospodarjenja z gozdom;
 • javna razgrnitev in obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta ter sprejemanje pripomb lastnikov gozdov in druge zainteresirane javnosti;
 • priprava predloga gozdnogospodarskega načrta in pridobitev mnenj zavodov za varstvo narave oziroma kulturne dediščine, in mnenja lokalnih skupnosti, na območju katerih leži gozdnogospodarska enota.
 • objava pravilnika o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote v Uradnem listu.

 

 

Javne razgrnitve in javne obravnave osnutkov gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot

 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (2020 – 2029)

  Datum objave sklepa: 7. 4. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (2020 – 2029) poteka v dneh od 15. do 29. aprila 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Krajevna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer in sprejetih vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je zaželeno, da se zaradi omejitev pri številu sočasnih obiskovalcev zainteresirani posamezniki in organizacije na ogled osnutka prijavijo preko spodaj navedene telefonske številke. Hkrati bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol (2020-2029) potekala tudi na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podali v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z elektronskim sporočilom na naslov Vanja.Primozic@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti dodatna pojasnila preko telefonskih številk 04 201 20 41 ali 04 201 11 57.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje (2020 – 2029)

  Datum objave sklepa: 15. 3. 2021

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje (2020 – 2029) poteka v dneh od 23. marca do 5. aprila 2021 v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Krajevna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj in na spletišču državne uprave (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer in sprejetih vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 je zaželeno, da se zaradi omejitev pri številu sočasnih obiskovalcev zainteresirani posamezniki in organizacije na ogled osnutka prijavijo preko spodaj navedene telefonske številke. Hkrati bo javna obravnava osnutka GGN GGE Cerklje (2020-2029) potekala tudi na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov Vanja.Primozic@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti dodatna pojasnila preko telefona 04 201 20 41 ali 04 201 11 57.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 27. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2020-2029) poteka od 4 do 18. novembra na sedežu Krajevne enote Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija (2020-2029) potekala na način, da bodo lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov oesezana@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, Partizanska cesta 49, 6210 Sežana.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefonske številke 05 707 44 02, in sicer v ponedeljek, 9. ter 16. novembra 2020 med 7. in 15. uro.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).

  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 27. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020-2029) poteka od 4 do 18. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otok-Karlovica (2020-2029) potekala na način, da bodo lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podali v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in
  predloge z e-sporočilom na naslov: oepostojna(at)zgs.si ali marko.udovic(at)zgs.si ali po pošti na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 041-657-304 vsak delavni dan med 8. in 10. uro ter
  med 14. in 15. uro, ob ponedeljkih in sredah pa med 14. in 16. uro.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije
  (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_o
  snutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica - desni breg Save (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 21. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica - desni breg Save (2020-2029) poteka od 29. oktobra do 11. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – desni breg Save (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov andrej.gartner@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.

  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 041 657 118.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 21. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Studenec (2020-2029) poteka od 29. oktobra do 11. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Sevnica, Trg svobode 9, Sevnica in sicer vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 7.00 - 8.30. Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka GGN GGE Studenec (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov OEBrezice@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice.

  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 041/657 538 (Zorka Stolič) in 041/657 550 (Boris Bogovič).

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 21. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško (2020-2029) poteka od 29. oktobra do 11. novembra na sedežu Območne enote Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje in na sedežu Krajevne enote Laško, Trubarjeva 35, 3270 Laško. Gradivo bo objavljeno na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško (2020-2029) potekala na način, da bodo lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije lahko podali v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov oecelje@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 03 42 55 185.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 21. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020-2029) poteka od 29. oktobra do 11. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Črnomelj, Pod smreko 10, Črnomelj. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov drejc.kotnik@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto.

  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 07 39 42 550.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije
  (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 16. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance (2020-2029) poteka od 24. oktobra do 6. novembra 2020 na sedežu OE Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna. Gradivo bo objavljeno na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, bo javna obravnava potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov marko.udovic(at)zgs.si ali po pošti na naslov Zavod za gozdove Slovenije,
  Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.

  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 041-657-304.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije
  (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 16. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020-2029) poteka od 24. oktobra do 6. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Kamnik, Tunjiška cesta 21, Kamnik. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020-2029) potekala na način, da bodo lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije, v času javne razgrnitve osnutka načrta, svoje pripombe in predloge podali z e-sporočilom na naslov andrej.jeklar@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 01/839-19-46.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 16. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2020-2029) poteka od 24. oktobra do 6. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2020-2029) potekala na način, da bodo lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije, v času javne razgrnitve osnutka načrta, svoje pripombe in predloge podali z e-sporočilom na naslov andrej.jeklar@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

  V času javne razgrnitve bo mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 01/241-06-24.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 14. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh (2020-2029) poteka od 22. oktobra do 4. novembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Idrija, Trg Sv. Ahacija 2, 5280 Idrija. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka GGN GGE Črni Vrh (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov edo.kozorog@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin.

  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 051/691-040.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 8. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2020-2029) poteka od 16. do 29. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu Krajevne enote Velike Lašče, Šolska ulica 12, Velike Lašče. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in vladnih ukrepov bo javna obravnava osnutka GGN za GGE Velike Lašče (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije, v času javne razgrnitve osnutka načrta, svoje pripombe in predloge podajo v elektronski ali pisni obliki, in sicer:
  - kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na kraju javne razgrnitve,
  - na elektronski naslov: tomaz.devjak@zgs.si,
  - na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Velike Lašče ali
  - na naslov Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.

  Dodatne informacije na telefonskih številkah: Franc Dejak 041 657 366 in Tomaž Devjak 041 657 391.

  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 6. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava (2020-2029) poteka od 14. do 27. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Luče, Luče 80, 3334 Luče. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov vid.preloznik@zgs.si ali na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
  V času javne razgrnitve je mogoče dobiti tudi dodatna pojasnila preko telefona 03 839 37 76.

  Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 2. 10. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020-2029) poteka od 10. do 23. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa ulica 15, Maribor. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2020-2029) bo v sredo, 14. oktobra 2020, ob 9. uri v istih prostorih kot javna razgrnitev.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 24. 9. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje (2020-2029) poteka od 2. do 15. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Južno Pohorje bo organizirana v sredo, 7. oktobra 2020, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 14. 9. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020-2029) poteka od 22. septembra do 5. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2020-2029) bo potekala v torek 29. septembra ob 9. uri v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, na sedežu krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 14. 9. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020-2029) poteka od 22. septembra do 5. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina (2020-2029) bo 22. septembra ob 10. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 14. 9. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice (2020-2029) poteka od 22. septembra do 5. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice (2020-2029) bo potekala 5. oktobra ob 12. uri v prostorih Območne enote Brežice.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2015-2024)

  Datum objave sklepa: 10. 9. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2015-2024) poteka od 18. septembra do 1. oktobra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna.

  Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2015-2024) bo 22. septembra ob 9. uri v Sejni sobi Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 25. 8. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vurberk-Duplek (2020-2029) poteka od 2. do 15. septembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo četrtek, 10. septembra 2020 v prostorih Kulturnega doma Korena, Zgornja Korena 26, 2242 Zgornja Korena.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grintovec (2020-2029) poteka od 19. avgusta do 1. septembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Pugled, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava bo v sredo, 26. avgusta 2020 s pričetkom ob 8. uri, v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica (2020-2029)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica (2020-2029) poteka od 19. avgusta do 1. septembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črna, Center 11, 2393 Črna na Koroškem. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica v torek 1. septembra 2020 ob 10. uri v prostorih Krajevne enote Črna, Center 11, Črna na Koroškem.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2014-2023)

  Datum objave sklepa: 11. 8. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2014-2023) poteka od 19. avgusta do 1. septembra v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.

  Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohinj (2014-2023) bo organizirana v torek 1. septembra 2020 ob 13. uri v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014-2023)

  Datum objave sklepa: 8. 6. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014-2023) poteka od 16. junija do 29. junija v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, in sicer vsak delavnik med 7. in 9. uro in med 14. in 15. uro, v ponedeljek in sredo pa do 16. ure.

  Javna obravnava osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Leskova dolina bo 29. junija ob 9. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014-2023)

  Datum objave sklepa: 8. 6. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014-2023) poteka od 16. junija do 29. junija v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna, in sicer vsak delavnik med 7. in 9. uro in med 14. in 15. uro, v ponedeljek in sredo pa do 16. ure.

  Javna obravnava spremembe gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan bo 29. junija ob 10. uri v sejni sobi Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019-2028)

  Datum objave sklepa: 20. 1. 2020.

  Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče (2019-2028) poteka od 28. januarja do 10. februarja v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, revirna pisarna Radeče, Titova ulica 10, Radeče. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi na enotnem spletišču državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/).

  Javna obravnava gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče bo 10. februarja ob 11. uri v Jagnjenica – Stara šola, Jagnjenica 15, Radeče.
  Načrti | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Gozdnogojitveni načrti

Gozdnogojitveni načrt je izvedbeni načrt gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote, v katerem se po posameznih gozdnih ekosistemih oziroma njihovih delih določijo:

 • gozdnogojitveni cilji, smernice in ukrepi za gospodarjenje;
 • obseg, intenzivnost in nujnost gojitvenih in varstvenih del;
 • območja, kjer posamična izbira dreves za možni posek ni obvezna;
 • časovni in prostorski obseg sečenj;
 • načini in pogoji za pridobivanje lesa;
 • smernice in dela za sočasno ohranjanje in pospeševanje ekoloških in socialnih funkcij gozda.

V nasprotju z načrti območij in enot se gozdnogojitveni stalno dopolnjuje. Lastnik gozda lahko pobudo za prenovo gozdnogojitvenega načrta poda kadarkoli, lastnosti gozda in predvidene ukrepe pa spremlja preko izpisa podatkov o gozdu za gozdno parcelo. Njihovi predlogi se pri izdelavi gozdnogojitvenega načrta upoštevajo, če niso v nasprotju z gozdnogospodarskim načrtom. O morebitnih sporih glede gozdnogojitvenih načrtov odloča ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.

Na podlagi gozdnogojitvenega načrta se izda odločba v upravnem postopku, s katero se določijo:

 • gojitvena dela za obnovo gozdov in nego mladja do vključno nege letvenjaka;
 • varstvena dela;
 • usmeritve ter roki za izvedbo in ponovitev posameznih gojitvenih in varstvenih del;
 • količina in struktura dreves za največji možni posek;
 • usmeritve in pogoji za sečnjo in spravilo lesa ter
 • obdobje, za katero je odločba izdana.