Skoči do osrednje vsebine

Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij (2021–2030)

Zavod za gozdove Slovenije je, ob upoštevanju usmeritev iz nacionalnega gozdnega programa, ugotovljenega stanja gozdov in populacij divjadi, analize preteklega gospodarjenja ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov, pripravil nove gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte območij.

Vsebina območnih načrtov

Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij (v nadaljnjem besedilu: območni načrti), so načrti, ki usmerjajo razvoj slovenskih gozdov do leta 2030. Vsebujejo opis območja z orisom glavnih dejavnikov, ki vplivajo na gospodarjenje z gozdovi, in opis stanja ter razvoja gozdov (lesna zaloga, drevesna sestava, debelinska struktura in prirastek itd.).

Pomemben sestavni del vseh območnih načrtov je določitev funkcij gozdov, kar je ključno za zagotavljanje večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in sodelovanje v prostorskem načrtovanju.

Osnovne naloge območnih načrtov so:

  1. opredelitev temeljnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih izzivov ter zasnova strategije za njihovo reševanje,
  2. opredelitev območij s poudarjenimi funkcijami gozdov in določitev izhodišč za odločitve o rabi gozdnega prostora, ter
  3. opredelitev ključnih usmeritev za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje divjadi na različnih območjih.

Opredelitev območij s poudarjenimi funkcijami gozdov in členitev prostora glede rekreacije in turizma v območnih načrtih sta pomembna za zagotavljanje večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in sodelovanje v prostorskem načrtovanju.

Območni načrti so med drugim pomembni zato, ker podajajo usmeritve za izdelavo vsebin gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot, ti pa dalje usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim drevjem.

Vsebina območnih načrtov je bila predmet razprav na javnih obravnavah, ki jih je vodil Zavod za gozdove Slovenije. Sveti območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije so obravnavali prejete pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzeli stališče, ki je bilo smiselno upoštevano pri pripravi predlogov območnih načrtov. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je za vse območne načrte izdalo odločbe o okoljski sprejemljivosti, Vlada Republike Slovenije pa jih je nato sprejela dne 16. novembra 2023.

Kompendij

  • Kratek in pregleden prikaz vsebin območnih načrtov

    Poročila

Okoljski poročili iz postopka celovite presoje vpliva na okolje

Vzporedno s pripravo območnih načrtov je v postopku celovite presoje vpliva na okolje potekal tudi proces izdelave okoljskega poročila in dodatka za varovana območja. Izvedena sta bila dva postopka celovite presoje vpliva na okolje, in sicer eden za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih območij in eden za lovsko upravljavske načrte. V okviru obeh postopkov je bilo izvedeno interno vsebinjenje in vsebinjenje s sektorji, na katerih so se skupaj z udeleženci identificirali potencialni vplivi, določili okoljski cilji in kazalniki ter merila vrednotenja.

Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij

Lovsko upravljavski načrti lovsko upravljavskih območij (2021–2030)