Skoči do osrednje vsebine

V postopkih državnega prostorskega načrtovanja umeščamo v prostor prostorske ureditve državnega pomena (na primer ceste, železnice, plinovode, daljnovode, elektrarne in podobno), skupaj s pobudnikom in investitorjem v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.

Z državnim prostorskim načrtovanjem (DPN) se določijo načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrtovanja, prostorski izvedbeni pogoji za projektiranje na tem območju in usmeritve za določitev namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih za to območje.

Državno prostorsko načrtovanje poteka ali s postopkom priprave in sprejetjem državnega prostorskega načrta (DPN) ali z združenim postopkom načrtovanja in dovoljevanja.

Po uveljavitvi DPN so spremenjeni ali dopolnjeni občinski prostorski akti v delih in za ureditve, ki jih določi uredba o DPN. Občina v svojih prostorskih aktih to območje prikaže s svojo enoto urejanja prostora. Občina na območju DPN v svojem OPN na podlagi usmeritev iz DPN določi podrobnejšo namensko rabo prostora za območje sprejetega DPN.

Javne razgrnitve in seznanitve

Naziv Datum objave Rok prijave
31. 5. 2022
1. 7. 2022
26. 5. 2022
27. 6. 2022
12. 5. 2022
20. 6. 2022
3. 5. 2022
10. 6. 2022
29. 4. 2022
31. 5. 2022
14. 3. 2022
15. 4. 2022
21. 2. 2022
23. 3. 2022
23. 12. 2021
31. 1. 2022
9. 12. 2021
28. 2. 2022
9. 12. 2021
28. 2. 2022
12. 10. 2021
12. 11. 2021
5. 10. 2021
12. 11. 2021
15. 9. 2021
15. 10. 2021
13. 9. 2021
15. 10. 2021
7. 9. 2021
11. 10. 2021
7. 9. 2021
8. 10. 2021
1. 9. 2021
8. 10. 2021
21. 6. 2021
23. 7. 2021
25. 3. 2021
30. 4. 2021
19. 2. 2021
10. 4. 2021
17. 2. 2021
26. 3. 2021
21. 1. 2021
22. 2. 2021
21. 1. 2021
22. 2. 2021
11. 12. 2020
22. 1. 2021
11. 11. 2020
11. 12. 2020
9. 9. 2020
11. 10. 2020
7. 9. 2020
9. 10. 2020
11. 6. 2020
31. 7. 2020
13. 12. 2019
20. 1. 2020
14. 11. 2019
16. 12. 2019
17. 10. 2019
20. 11. 2019
17. 10. 2019
20. 11. 2019
14. 10. 2019
20. 11. 2019
23. 9. 2019
23. 10. 2019
23. 9. 2019
23. 10. 2019

Arhiv javnih razgrnitev in seznanitev (arhivska spletna stran)

Javne objave predlogov državnih prostorskih načrtov

Naziv Datum objave Rok prijave
24. 4. 2020
12. 6. 2020

Navodila, priporočila in smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo državnih prostorskih načrtov

Tehnična pravila za pripravo in izmenjavo podatkov v digitalni obliki

Splošne smernice

Splošne smernice vnaprej pripravijo nosilci urejanja prostora vsak za svoje področje na podlagi mnenja Komisije vlade za prostorski razvoj in so del državnega prostorskega reda. Občine in načrtovalci jih morajo upoštevati v postopkih priprave prostorskih aktov.

Splošne smernice za razvoj poselitve vsebujejo pomembne usmeritve iz hierarhično višjih aktov (SPRS, PRS) s področja urejanja prostora.