GOV.SI

Teme in projekti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Kmetijstvo in razvoj podeželja

  Kmetijska zemljišča, kmetijska gospodarstva neposredna plačila, razvoj podeželja, živinoreja, rastlinska pridelava, podnebne spremembe in kmetijstvo, tržni ukrepi, ekološko kmetijstvo, integrirana pridelava, povezovanje v kmetijstvu

 • Gozdarstvo

  Pomen gozdov, gospodarjenje z gozdovi, Gozdni sklad, gozdnogospodarski načrti, gozdnogojitveni načrti, sledljivost lesa in lesnih proizvodov, varstvo gozdov, sanacija gozdov, podlubniki, nadzor v gozdovih

 • Ribištvo

  Ribištvo, morski ribolov, ribolov v celinskih vodah, gospodarski ribolov, negospodarski ribolov, akvakultura, predelava, skupna ribiška politika EU, javne službe v ribištvu, nadzor v ribištvu, finančne podpore za sektor ribištva

 • Lovstvo

  Organiziranost lovstva, lovske organizacije, vrste divjadi, lovišča, lovne dobe, dovoljenje za lov, lovski čuvaji, škode po divjadi, izplačevanje odškodnin za škodo

 • Hrana

  Kakovost pridelkov in živil, označevanje pridelkov in živil, sheme kakovosti, izbrana kakovost, ekološka živila, promocija lokalne hrane, lokalna hrana v javnih zavodih

Projekti

 • V teku

  Prihodnost Skupne kmetijske politike po letu 2020

  Pri novi Skupni kmetijski politiki EU bo namesto dosedanjih pravil in skladnosti poudarek na rezultatih in smiselnosti (smotrnosti) intervencij. Države članice bodo imeli več pristojnosti za odločanje, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike ter kako se odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe.