Skoči do osrednje vsebine

Skupna kmetijska politika po letu 2020

Pri novi Skupni kmetijski politiki EU bo namesto dosedanjih pravil in skladnosti poudarek na rezultatih in smiselnosti (smotrnosti) ukrepov. Države članice bodo v večji meri same odločale, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike in se hkrati odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe.

Cilji Skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027

Skupna kmetijska politika (SKP) se mora nenehno prilagajati izzivom, s katerimi se srečuje evropsko kmetijstvo. SKP po letu 2020 bo enostavnejša in še bolj prilagojena potrebam kmetom, temeljila pa bo na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih. Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim ciljem in razširjanjem znanja, dodaten poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih območjih.

Trije splošni cilji:

 • spodbujanje prehranske varnosti;
 • krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov;
 • krepitev podeželskih območij. 

Devet specifičnih ciljev:

 • podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost;
 • krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji;
 • izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi;
 • prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji;
 • spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;
 • prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti;
 • privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih;
 • spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;
 • izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe po hrani in zdravju, vključno z zdravo hrano, ter dobrobiti živali.

Glavne novosti zakonodajnih predlogov

Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila tri zakonodajne predloge o SKP za obdobje 2021-2027. Njihov cilj je oblikovati SKP, ki bo bolj odzivna na sedanje in prihodnje izzive, hkrati pa bo še naprej podpirala evropske kmete za trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor. 

Predlog uredbe o strateških načrtih SKP
Predlog uredbe o skupni ureditvi trgov
Predlog horizontalne uredbe o financiranju, upravljanju in spremljanju SKP

Ključni elementi zakonodajnih predlogov:

Z boljšim usmerjanjem do pravičnejšega sistema

Za zagotovitev stabilnosti in predvidljivosti bo dohodkovna podpora še naprej bistveni del SKP. Poudarek bo na malih in srednje velikih kmetijah ter spodbujanju mladih za poklic kmeta. Med prelaganimi spremembami so:

 • višjo raven podpore na hektar za male in srednje velike kmetije;
 • zmanjšanje deleža neposrednih plačil, ki presegajo 60 000 evrov na kmetijo, in omejitev plačila na 100 000 evrov na kmetijo za zagotovitev pravičnejše porazdelitve plačil;
 • najmanj 2 % neposrednih plačil, ki jih prejme država, bo prihranjenih za mlade kmete in dopolnjenih s finančno podporo v okviru razvoja podeželja in z ukrepi za lažji dostop do zemljišč in prenos zemljišč;
 • do dohodkovne podpore bodo upravičeni samo pravi kmetje.

Ambicioznejši okoljski in podnebni ukrepi

Kmetje imajo ključno vlogo pri obvladovanju podnebnih sprememb, varovanju okolja ter ohranjanju krajine in biotske raznovrstnosti. V zakonodajnih predlogih so zato zastavljeni visoki cilji na področju okolja in podnebnih sprememb. Med obveznimi zahtevami iz predlogov so:

 • ohranjanje tal, bogatih z ogljikom, z zaščito mokrišč in šotišč;
 • obvezno orodje za upravljanje hranil za izboljšanje kakovosti vode ter zmanjšanje ravni amoniaka in dušikovega oksida;
 • kolobarjenje namesto diverzifikacije posevkov.

Kmetje bodo imeli možnost, da storijo še več in presežejo te zahteve. Države članice EU bodo pripravile prostovoljne eko-sheme za podporo in spodbudo kmetom pri uporabi kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

 Kmetje v osrčju evropske družbe

Kmetje so v osrčju evropskih podeželskih skupnosti, saj zagotavljajo vitalne javne dobrine. Prihodnja SKP predlaga krepitev razvoja podeželskih območij na naslednje načine:

 • pomoč novim generacijam pri odločanju za poklic kmeta, in sicer s shemami mentorstva za mlade kmete, boljšim prenosom znanja med generacijami ali razvojem načrtov za dedovanje kmetij;
 • več ukrepov na nacionalni ravni, npr. z uvedbo prožnejših pravil na področju davkov in dedovanja za lažji dostop do zemljišč za mlade kmete;
 • strožje zahteve na področju varnosti in kakovosti hrane, npr. da se finančna podpora dodeli le kmetom, ki izpolnjujejo pravila za manjšo uporabo pesticidov in antibiotikov.

Raziskave, inovacije in nove tehnologije 

Prihodnja SKP bo spodbujala večje naložbe v znanje in inovacije ter kmetom in podeželskim skupnostim omogočala, da jih izkoristijo. Glavni instrument bo še naprej Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP-AGRI), predvsem s podporo inovacijskim projektom od spodaj navzgor, ki jih izvajajo operativne skupine. 

V okviru raziskovalnega programa EU Obzorje Evropa bo na voljo 10 milijard evrov za raziskave in inovacije na področju prehrane, kmetijstva, razvoja podeželja in biogospodarstva.

Nov način dela

Evropska komisija predlaga prožnejši sistem, ki bi poenostavil in posodobil način delovanja SKP. Poudarek ne bo več na izpolnjevanju pravil, temveč na rezultatih in uspešnosti.

Države članice bodo opredelile svoje specifične potrebe in pripravile strateške načrte, v katerih bodo določile, kako nameravajo porabiti sredstva in doseči  zastavljene cilje. Vse strateške načrte bo predhodno odobrila Evropska komisija.

Proračun

Evropska unija oblikuje svoj proračun za pragmatično, sodobno in dolgoročno načrtovanje za obdobje 2021–2027, da bi dosegli rezultate, ki jih pričakujejo Evropejci. Komisija predlaga, da se financiranje SKP zmanjša za približno 5 %, in sicer zaradi manjših prispevkov v prihodnji uniji 27 držav članic.

V predlogu Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 je za SKP namenjenih 365 milijard evrov (v tekočih cenah). To ustreza povprečnemu deležu 28,5 % vseh proračunskih sredstev EU za obdobje 2021–2027.

Od tega zneska za SKP je 265,2 milijardi evrov namenjenih za neposredna plačila, 20 milijard evrov za ukrepe za podporo trgu (EKJS) in 78,8 milijarde evrov za razvoj podeželja (EKSRP).

Prek raziskovalnega programa Obzorje Evropa bo na voljo dodatnih 10 milijard evrov za podporo posebnim raziskavam in inovacijam na področju prehrane, kmetijstva, razvoja podeželja in biogospodarstva.

Sprejemanje nove SKP

1. januarja 2021 se začne nov finančni okvir EU in s tem novo sedemletno obdobje Skupne kmetijske politike. Jeseni 2019 bo predvidoma dosežen dogovor o novi finančni perspektivi 2021-2027, spomladi 2020 pa naj bi bile sprejete uredbe. Trenutno smo v fazi razprav v Evropskem parlamentu in Svetu EU. V letu 2020 predvidevamo oddajo strateškega načrta, glede na dinamiko pa se pričakujejo prehodna obdobja.

Iskalnik