Skoči do osrednje vsebine

Skupna kmetijska politika 2023-2027

Pri novi skupni kmetijski politiki EU je namesto dosedanjih pravil in skladnosti poudarek na rezultatih in smiselnosti (smotrnosti) ukrepov. Države članice v večji meri same odločajo, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike in se hkrati odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe. Evropska komisija je 28. 10. 2022 potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, izvajati pa se je začel 1. 1. 2023.

Cilji skupne kmetijske politike za obdobje 2021-2027

Skupna kmetijska politika (SKP) se mora nenehno prilagajati izzivom, s katerimi se srečuje evropsko kmetijstvo. SKP po letu 2020 je enostavnejša in še bolj prilagojena potrebam kmetom, temelji pa na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih. Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim ciljem in razširjanjem znanja, dodaten poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih območjih.

Trije splošni cilji:

 • spodbujanje prehranske varnosti;
 • krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov;
 • krepitev podeželskih območij. 

Devet specifičnih ciljev:

 • podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost;
 • krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji;
 • izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi;
 • prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji;
 • spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;
 • prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti;
 • privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih;
 • spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;
 • izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe po hrani in zdravju, vključno z zdravo hrano, ter dobrobiti živali.

Shema z naštetimi tremi splošnimi cilji in devetimi specifičnimi cilji skupne kmetijske politike v obdobju 2023-2027.

Shema: Devet specifičnih ciljev skupne kmetijske politike 2023-2027

Kot izhaja iz zgornje sheme, Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo sledi vsem trem splošnim ciljem evropske skupne kmetijske politike, tj. konkurenčnosti in odpornosti kmetijskega sektorja, varstvu okolja in podnebja ter skladnemu razvoju podeželja, s tem da podaja nabor intervencij za uresničevanje devetih specifičnih ciljev evropske skupne kmetijske politike in horizontalnega cilja za razširjanje znanja, inovacij in digitalizacije.

Nov način dela

Evropska komisija je predlagala prožnejši sistem, ki poenostavlja in posodablja način delovanja SKP. Poudarek ni več na izpolnjevanju pravil, temveč na rezultatih in uspešnosti.

Države članice so opredelile svoje specifične potrebe in pripravile strateške načrte, v katerih so določile, kako nameravajo porabiti sredstva in doseči  zastavljene cilje. 

Strateški načrt SKP zajema ukrepe I. stebra SKP (neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. za čebelarstvo, za sektor vina) ter  ukrepe II. stebra SKP (ukrepi za razvoj podeželja).

Sredstva v okviru strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo

V okviru SN 2023-2027 je na voljo 1.798.673.211,11 evrov. Od tega:

 • za prvi steber SKP 683.500.468,88 EUR:
  • neposredna plačila: 657.650.260,00 evrov;
  • vinski + čebelarski sektor: 25.850.208,88 evrov;
 • za drugi steber SKP (razvoj podeželja): 1.115.172.742,23 evrov (550.850.960,00 evrov EU + 564.321.782,23 evrov SLO).

Tranzicija

Programsko obdobje 2014–2020 se je zaradi zamika reforme podaljšalo za dve dodatni leti – 2021 in 2022. Posledično so se sredstva iz finančne perspektive 2021–2027 za leti 2021 in 2022 preusmerila v izvajanje Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 oziroma v podaljšanje notifikacije za neposredna plačila I. stebra SKP.

Pomembni dokumenti

 • Evropski:

28. 4. 2022: Pripombe Evropske komisije

Splošen odziv
Pripombe na posamezne strateške načrte držav članic

31. 3. 2022: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko socialnemu odboru in odboru regij "Zagotavljanje prehranske varnosti in krepitev odpornosti prehranskih sistemov"; PRILOGI

Evropski zeleni dogovor

Strategija Od vil do vilic

Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030

Strategija EU za zmanjševanje emisij metana

Oblikovanje Evrope, odporne proti podnebnim spremembam – nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam (opis na spletni strani Evr. komisije - v angleškem jeziku)

Evropski akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave (Sporočilo za medije; Sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave; Sporočilo Komisije glede komunikacije z deležniki - v angleškem jeziku)

Pripravljeni na 55: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti

Nova strategija EU za gozdove do leta 2030

Dokumenti na temo dolgoročne vizije evropskih podeželskih območij:

Dolgoročna vizija za podeželska območja EU – do močnejših, povezanih, odpornih in uspešnih podeželskih območij do leta 2040 - gradivo in priloga

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE (v angleškem jeziku)

DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE O POSVETOVANJU Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI - ZBIRNO POROČILO (v angleškem jeziku)

 • Nacionalni:

Obvestilo o sprejetem Strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo 

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko kohezijsko politiko za obdobje 2021-2027

Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«

Strategija razvoja Slovenije 2030

Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN)

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020

Načrt upravljanja voda

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030

Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (REDPSS)

 • Priporočila Evropske komisije glede strateškega načrta:

Strateški načrti SKP

Priporočila za države članice glede njihovih strateških načrtov za skupno kmetijsko politiko (PDF)

Priporočila Komisije za strateški načrt SKP Slovenije