Skoči do osrednje vsebine

Skupna kmetijska politika 2023-2027

Pri novi Skupni kmetijski politiki EU bo namesto dosedanjih pravil in skladnosti poudarek na rezultatih in smiselnosti (smotrnosti) ukrepov. Države članice bodo v večji meri same odločale, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike in se hkrati odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe.

Cilji Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027

Skupna kmetijska politika (SKP) se mora nenehno prilagajati izzivom, s katerimi se srečuje evropsko kmetijstvo. SKP po letu 2020 bo enostavnejša in še bolj prilagojena potrebam kmetom, temeljila pa bo na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih. Splošni cilji so podkrepljeni s horizontalnim ciljem in razširjanjem znanja, dodaten poudarek je na inovacijah in digitalizaciji v kmetijstvu in na podeželskih območjih.

Trije splošni cilji:

 • spodbujanje prehranske varnosti;
 • krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov;
 • krepitev podeželskih območij. 

Devet specifičnih ciljev:

 • podpora za vzdržne dohodke in odpornost kmetij po vsem ozemlju EU za večjo prehransko varnost;
 • krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji;
 • izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi;
 • prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji;
 • spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;
 • prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti;
 • privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih;
 • spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;
 • izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe po hrani in zdravju, vključno z zdravo hrano, ter dobrobiti živali.

Nov način dela

Evropska komisija predlaga prožnejši sistem, ki bi poenostavil in posodobil način delovanja SKP. Poudarek ne bo več na izpolnjevanju pravil, temveč na rezultatih in uspešnosti.

Države članice bodo opredelile svoje specifične potrebe in pripravile strateške načrte, v katerih bodo določile, kako nameravajo porabiti sredstva in doseči  zastavljene cilje. Vse strateške načrte bo predhodno odobrila Evropska komisija.

Strateški načrt SKP bo zajemal ukrepe I. stebra SKP (neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. za čebelarstvo, za sektor vina) ter II. stebra SKP (ukrepi za razvoj podeželja).

Proračun

Na posebnem zasedanju Evropskega sveta, ki je potekal med 17. in 21. julijem 2020, so voditeljice in voditelji EU dosegli politični dogovor o Večletnem finančnem okviru 2021–2027 (VFO 2021–2027) in o paketu za okrevanje v okviru novega (začasnega) instrumenta EU za okrevanje (»Next Generation EU«) (NGEU). 

Sredstva po tem dogovoru za Slovenijo skupno znašajo 1,8 mrd EUR (v tekočih cenah), od tega:

 • 920,7 mio EUR za neposredna plačila I. stebra;
 • 33,9 mio EUR za vinogradništvo v okviru I. stebra;
 • 4,5 mio EUR za čebelarstvo v okviru I. stebra;
 • 795,6 mio EUR za II. steber oziroma za politiko razvoja podeželja iz VFO 2021–2027;
 • 74,5 mio EUR za II. steber oziroma za politiko razvoja podeželja iz instrumenta EU za okrevanje (»Next Generation EU«).

Glede VFO 2021-2027 in instrumenta EU za okrevanje (»Next Generation EU«) je bil 10. 11. 2020 dosežen političen dogovor med Svetom EU in Evropskim parlamentom, ki ga morata Svet EU in Evropski parlament uradno potrditi.

Sprejemanje nove SKP

Evropska komisija je 1. junija 2018 predstavila tri zakonodajne predloge o SKP za obdobje 2021–2027:

Svet EU za kmetijstvo in ribištvo je 21. 10. 2020 dosegel dogovor o splošnem pristopu glede zakonodajnega svežnja o reformi SKP

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju 23. 10. 2020 sprejel stališče o zakonodajnih predlogih nove SKP :

S tem so bile pripravljene podlage za začetek pogajanj med Svetom EU, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

Tranzicija

Zaradi zamika pri sprejemanju zakonodaje za novo SKP in Večletnega finančnega okvira 2021–2027 je prišlo tudi do zamika začetka izvajanja reforme SKP. Dogovorjeno je, da se reforma SKP začne izvajati 1. januarja 2023.