Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zaključen

  C-ROADS Slovenija

  C-Roads Slovenija je pilotni projekt uvajanja kooperativnih inteligentnih transportnih sistemov (C-ITS) za prenos informacij v realnem času.

 • Zaključen

  ERANet SmartGridPlus – DeCAS

  Mednarodni projekt DeCAS (Demonstration of coordinated ancillary services covering different voltage levels and the integration in future markets) se ukvarja z analizo sistemskih storitev, kot je aktiven odjem, nadzor posameznih enot glede napetosti in jalove energije.

 • Zaključen

  Nadgradnja železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica

  V okviru projekta so bila na odseku Poljčane-Slovenska Bistrica izvedena dela z namenom povečanja tehničnih zmogljivosti proge (nosilnosti), varnosti in izboljšanje interoperabilnosti.

 • Zaključen

  ATM Data 'as a service'

  V okviru projekta je bila pripravljena študija tehnične izvedljivosti, s katero so razvili in potrdili centraliziran koncept obdelave letalskih informacij in podatkov, ki so namenjeni operativni uporabi, ter njihovo distribucijo. Študija je vključevala pripravo koncepta, izvedbo demo verzije in izdelavo analize stroškov in koristi.

 • Zaključen

  Projekt za gradbeno dovoljenje, projekt za izvedbo in geologije za dograditev avtocestnega predora Karavanke

  Namen projekta je bila izvedba geoloških in geomehanskih raziskav in priprava projektne dokumentacije PGD in projekta za izvedbo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izgradnjo druge cevi predora.

 • Zaključen

  Izvlečni tir - Sanacija ozkega grla pred tovorno postajo Koper

  Namen projekta je sanacija oz. obnova železniškega odseka med postajo Dekani in vozliščem Bivje.

 • Zaključen

  I_HeERO

  eCall (na podlagi evropske številke za klic v sili 112) je sistem za klic v sili, ki samodejno opozori reševalne službe v primeru trčenja vozila.

 • Zaključen

  GAINN4MOS

  Gre za združen projekt številnih držav članic, ki je prispeval k oskrbovanju pristanišč z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP) v Atlantiku in Sredozemlju.

 • Zaključen

  FRESH FOOD CORRIDORS

  Pilotni projekt je bil osredotočen na razvoj in vzpostavitev inovativnega logističnega koridorja za prevoz hlajenih svežih živilskih proizvodov iz Izraela v srednjo Evropo, katerega cilj je bil premik tovora s cest na železnico, da bi se skrajšal dobavni časa hlajenih izdelkov in zmanjšali stroški kopenskega prevoza.

 • Zaključen

  Instrument za povezovanje Evrope 2014-2020

  V obdobju 2014–2020 predstavlja Instrument za povezovanje Evrope ključni evropski finančni instrument za spodbujanje rasti, zaposlitev in konkurenčnosti s ciljno usmerjenimi naložbami v prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo.

 • Zaključen

  Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje

  Evropska komisija je 4. julija 2016 odobrila sofinanciranje v višini 63,5 milijonov evrov kohezijskih sredstev za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna vrednost projekta je znašala dobrih 176,7 milijonov evrov.

 • Zaključen

  NAPA4CORE

  Cilj ukrepa je izboljšati pomorsko in kopensko dostopnost pristanišč v Trstu in Kopru, ki se nahajata na Baltskem in Sredozemskem koridorju vseevropskega jedrnega omrežja.

 • Zaključen

  SESAR - raziskovalni in razvojni projekt enotnega evropskega neba za upravljanje zračnega prometa

  Projekti SESAR (ang. Single European Sky Air traffic mangament Research) zajemajo skupne projekte, ki bodo pripomogli k uspešnemu izvajanju osrednjega evropskega načrta za upravljanja zračnega prometa in so namenjeni posodobitvi sistema, povečanju varnosti in povezavo raziskovalnega in razvojnega projekta SESAR z njegovo uvedbo. Projekt SESAR koordinira s tem namenom ustanovljeno skupno podjetje SESAR.

 • Zaključen

  CROCODILE 2

  Namen projekta je izboljšanje prometnih in transportnih razmer preko implementacije mednarodno usklajenih ITS na koridorskem cestnem omrežju.

 • Zaključen

  Integracija upravljanja prometa v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) 1

  Namen vzpostavitve NCUP je zagotavljanje celovitega upravljanja prometa na trajnostni način z zagotavljanjem prometnih informacij v realnem času.

 • Zaključen

  cHAMeleon

  Splošni cilj projekta je preučiti trg tovornega prometa za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) na območju Sredozemskega koridorja (Barcelona-Ljubljana), z namenom omogočiti hitro uvajanje zemeljskega plina kot alternativnega čistega goriva. Poleg tega projekt preučuje polnjenje plovil z LNG v pristanišču v Barceloni.

 • Zaključen

  IPE projekti evropskih gospodarskih interesnih združenj

  Cilj evropskih gospodarskih interesnih združenj (EGIZ, ang. EEIG) je čim boljše in čim bolj enostavno čezmejno sodelovanja pri izvajanju projektov, ki bodo izboljšali konkurenčnost evropskega železniškega sektorja. V EGIZ sodelujejo tudi slovenska podjetja in organizacije.

 • Zaključen

  Koridorji jedrnega omrežja TEN-T

  Tehnična pomoč v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za aktivnosti Slovenije na koridorjih jedrnega omrežja TEN-T.