Skoči do osrednje vsebine

Avtocesta Draženci–MMP Gruškovje

Evropska komisija je 4. julija 2016 odobrila sofinanciranje v višini 63,5 milijonov evrov kohezijskih sredstev za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna vrednost projekta je znašala dobrih 176,7 milijonov evrov.

Projekt izgradnje avtoceste Draženci–MMP Gruškovje je izrednega pomena tako za razvoj Podravske regije kot celotne vzhodne kohezijske regije, saj bo prispeval h kakovostnejšemu življenja ljudi, zvišal prometno varnost ter prevzel daljinski in velik del mednarodnega prometa z obstoječe ceste G1-9 Draženci–Jurovci–Gruškovje. Avtocesta predstavlja pomembno povezavo med mednarodnima mejnima prehodoma Šentilj in Gruškovje. Na ta način je vzpostavljena celotna avtocestna povezava med sosednjimi državami na tem območju in ena od ključnih povezav v smeri SZ–JV. Odprava ozkega grla je bila ključna za odpravo zastojev, ki predvsem v poletnih mesecih in pred večjimi prazniki ohromijo promet v širši regiji od Maribora do Ptuja in zmanjšujejo kvaliteto bivanja življenje lokalnega prebivalstva.

Projekt je obsegal: traso avtoceste v dolžini dobrih 13 km, rekonstrukcijo avtocestnega odseka Slivnica–Draženci v dolžini 0,4 km, ureditev vzporedne regionalne ceste v dolžini nekaj manj kot 14 km, ureditev deviacij kategoriziranih in nekategoriziranih cest, ureditev 3 avtocestnih priključkov (Lancova vas, Podlehnik in Zakl), zgraditev 7 nadvozov, 3 podvozov, 2 podhodov, 9 avtocestnih mostov, 15 mostov na deviacijah, 1 predora, 28 opornih zidov, 3 podpornih zidov ter 67 prepustov. V okviru projekta je bila poleg navedenega urejena tudi obojestranska oskrbna postaja Podlehnik, rekonstruiran plato MMP Gruškovje, urejeno odvodnjavanje, vodnogospodarska ureditev, zaščita tangiranih vodov gospodarske javne infrastrukture, prometna oprema in signalizacija, urejena protihrupna zaščita v dolžini dobrih 8,4 km in druga gradbena dela.

Gradnja je potekala od konca avgusta 2015 do konca novembra 2018, in sicer v dveh etapah. V avgustu 2015 se je začela izvedba 1. etape – izgradnja 7,26 kilometrov avtoceste z vzporedno lokalno cesto, ki je bila zaključena in predana v promet dne 22. 11. 2017. Izvedba 2. etape - izgradnja preostalih 5,77 kilometrov avtoceste prav tako z vzporedno lokalno cesto, se je pričela v maju 2016, zaključena in predana v promet pa je bila 30. 11. 2018. S tem je zaključen in predan v promet celoten avtocestni odsek v dolžini 13 km.