Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje na področju energetike

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Višanje cen električne energije in zemeljskega plina je posledica manj gotovih razmer na energetskih trgih, ki so med drugim posledica vojne v Ukrajini. Vlada je za obvladovanje energetske draginje že sprejela nekatere ukrepe, v pripravi pa so tudi novi.

Vlada je sprejela ukrepe za omilitev draginje na področju elektrike in zemeljskega plina. Septembra 2022 je sprejela besedilo Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. S tem je opredelila podlago za opredelitev začasnih ukrepov za upravljanje v času povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, pa tudi ukrepe za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepe za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepe za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov. Zakon je bil septembra 2022 v nujnem zakonodajnem postopku v državnem zboru dopolnjen in 13. septembra tudi sprejet.

Na področju oskrbe z električno energijo je vlada že določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, prav tako pa je za nekatere zaščitene odjemalce določila najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina iz sistema.

Vlada je v začetku septembra 2022 dopolnila Zakon o oskrbi s plini. S spremembami je med drugim dopolnila definicijo opredelitev gospodinjskih odjemalcev plina, da bi se preprečile zlorabe in vsem gospodinjstvom zagotovilo pravico do osnovne oskrbe s plinom. Zakon prav tako zagotavlja obvezno in nadomestno oskrbo s plinom vsem zaščitenim odjemalcem, ki bi nenadoma ostali brez dobavitelja ali ponudbe za novega dobavitelja. Ob tem je zakon tudi razširil pojmovanje zaščitenih odjemalcem – po spremembi zakona mednje sodijo tudi osnovne šole in vrtci. Zakon je bil septembra 2022 že sprejet v Državnem zboru.

Za zagotavljanje nemotene oskrbe s plinom je vlada septembra 2022 določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, in sicer v povezavi s krediti, najeti za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije. 

Vlada je prav tako sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja, ki narekujejo, da se v luči varčevanja z energijo prostori ne ohlajajo na manj kot 25 °C, oziroma se v času ogrevalne sezone ne ogrevajo na temperaturo, višjo od 20 °C.

Za vse odjemalce električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in kupce lesa za kurjavo smo stopnjo DDV znižali na 9,5 %, in sicer za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023. Znižanje stopnje DDV na kurilno olje zaradi evropske zakonodaje ni možno. Znižani DDV sicer dopolnjuje ukrep regulacije cen električne energije in zemeljskega plina. Tako še pred uradnim začetkom ogrevalne sezone dodatno zmanjšujemo posledice dviga cen energentov za vse odjemalce.

Energetski dodatek

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva je državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najranljivejše skupine prebivalstva. Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin prebivalstva je določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok. 

Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izvaja v daljšem časovnem obdobju, tj. od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023. Dodatek bo prejelo približno 71.000 posameznikov in družin. Finančne posledice so ocenjene na približno 18,4 milijona evrov.

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov je v višini 200 evrov. Do energetskega dodatka so upravičeni:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov;
  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do denarne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne socialne pomoči;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine.

Do dodatka je upravičenih približno 13.500 oseb. Finančne posledice so ocenjene na približno 2,7 milijona evrov.

Pomoč gospodarstvu

Pripravili smo tudi predlog Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Na osnovi tega bo država lahko gospodarstvu pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021. Vlada bo energetsko intenzivnim podjetjem prispevala tudi do 70 % upravičenih stroškov zaradi višjih cen omenjenih dveh energentov. Predlog zakona predvideva tri vrste pomoči, glede na izpolnjene pogoje pa bodo upravičenci lahko prejeli povračilo stroškov v višini do 500.000 evrov ali do 2.000.000 evrov. Vlada bo v ta namen zagotovila 40 milijonov evrov, dovoljena državna pomoč pa bo dodeljena v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini.