Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Zaradi nestabilnih razmer na trgih in visoke rasti cen električne energije smo omejili najvišje dovoljene cene električne energije. Z ukrepom regulacije cen želimo posameznim skupinam odjemalcev pomagati pri obvladovanju stroškov energije zaradi manj gotovih razmer na energetskih trgih.

Zamejitev cene v letu 2024

Od 1. januarja do 31. decembra 2024 je vlada z Uredbo o določitvi cene električne energije omejila ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami. Najvišje dovoljene tarifne postavke cene električne energije (brez DDV) veljajo za 90 odstotkov porabe in znašajo:

 • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
 • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh.

Za preostalih 10 odstotkov porabe bodo odjemalci plačali električno energijo po tržni ceni, ki jo določi dobavitelj.

Oprostitev dajatve za gospodinjske odjemalce v letih 2023 in 2024

Vlada je spremenila Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, s katero se bo gospodinjskim odjemalcem električne energije od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 oprostilo plačevanje prispevka za obnovljive vire in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE).

Zamejitev cene in znižanje dajatev v letih 2022 in 2023

Od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2023 je vlada z Uredbo o določitvi cen električne energije omejila najvišje cene električne energije za gospodinjske odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami

 • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
 • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
 • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh. 

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, znaša:

 • višja tarifa: 0,13800 evra/kWh
 • nižja tarifa: 0,09900 evra/kWh
 • enotna tarifa: 0,12400 evra/kWh.

Mali poslovni odjemalci imajo lahko več merilnih mest, a njihova skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW.

V skladu z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo še vse do konca leta 2023 ostaja v veljavi nižja trošarina.

Pomoč gospodarstvu v letu 2023

Vlada je za leto 2023 predvidela 1 milijardo evrov pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen energentov. Podjetjem na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize subvencioniramo plačilo visokih cen energentov v obdobju med 1. januarjem in 31. decembrom 2023. Upravičenci so lahko zaprosili za pomoč v višini med 40- in 80-odstotki upravičenih stroškov, in sicer nad 1,5-kratnikom dviga cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare v 2023. Skupno je najvišja dovoljena pomoč za iste stroške in obdobje lahko znašala od dveh milijonov evrov pa vse do 150 milijonov evrov na upravičenca.

Pri vseh pomočeh za gospodarstvo se seštevajo prejete pomoči po začasnem okviru vseh podrejenih in nadrejenih podjetij upravičenca v Republiki Sloveniji. Predlog zakona pa za vsako kategorijo pomoči določa še dodatne pogoje. Izplačila v letu 2023 potekajo mesečno. 

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo za celotno upravičeno obdobje izplačala predvidoma 395 milijonov evrov (395.075.952,36 evrov) nepovratnih sredstev 1958 upravičencem, od tega:

 • 1762 enostavnih pomoči (do 2.000.000 evrov),
 • 186 osnovnih posebnih pomoči (do 4.000.000 evrov),
 • tri posebne pomoči zaradi zmanjšanja gospodarske uspešnosti (do 100.000.000 evrov),
 • eno posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja (do 50.000.000 evrov) in
 • šest posebnih pomoči za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih (do 150.000.000 evrov).

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v letu 2023 podjetjem izplačevala 80 odstotkov ocenjene vrednosti pomoči za posamezen mesec, v letu 2024 pa bo po poračunu dejanskih stroškov energentov izplačala še preostalih 20 odstotkov pomoči.

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij

Zakon zagotavlja tudi za 250 milijonov evrov ugodnih posojil za izboljšanje likvidnosti podjetij. Slovenski podjetniški sklad in Slovenski regionalni razvojni sklad bosta za ugodna posojila namenila 30 milijonov evrov v letu 2023 in 20 milijonov evrov v letu 2024. Ugodna posojila bo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ponujala tudi SID banka, in sicer v višini 150 milijonov evrov, ki bodo namenjeni tako za investicije kot tudi za obratna sredstva. SID banka bo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo namenila še del sredstev za financiranje gospodarstva v dejavnosti cestnih prevoznikov v času energetske krize.

Zakon o nujnemu posredovanju za obravnavo visokih cen energije

Državni zbor je decembra 2022 potrdil besedilo Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva in negotovih razmer za poslovanje gospodarstva, ki so posledica vpliva visokih cen energentov, je potrebno sprejeti nov zakon, v katerem so med drugim opredeljeni nujni ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrola cen in pobiranje prispevkov od morebitnih presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.