Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje za ranljive skupine in družine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Z rastjo cen energentov in prehrane naraščajo tudi socialne stiske prebivalcev. Z dodatnimi ukrepi želimo preprečiti, da bi draginja poglobila stisko najranljivejših skupin.

Energetski dodatek

Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva je državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najranljivejše skupine prebivalstva. Z namenom zagotavljanja višje socialne varnosti socialno najranljivejših skupin prebivalstva je določeno izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečanega za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok. 

Energetski dodatek se upravičencu izplača samo enkrat, pri čemer se ugotavljanje izpolnjevanja pogojev na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek izvaja v daljšem časovnem obdobju, to je od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023. Dodatek bo prejelo približno 71.000 posameznikov in družin. Finančne posledice so ocenjene na približno 18,4 milijona evrov.

Prvo izplačilo energetskega dodatka za prejemnike DSP in VD je bilo izvedeno 2. novembra 2022. 

Energetski dodatek za dohodkovno najšibkejše kategorije invalidov je v višini 200 evrov. Do energetskega dodatka so upravičeni:

  • upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in so upravičeni do DSP oziroma VD po zakonu. Izplačilo energetskega dodatka: 2. november 2022;
  • upravičenci do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI). Izplačilo energetskega dodatka: 10. november 2022;
  • upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) in so upravičeni do DSP. Izplačilo energetskega dodatka: 2. december 2022. Dodatek je bil izplačan v decembru, ker so upravičenci prejemek iz naslova zaposlitvene rehabilitacije za oktober prejeli v novembru in je izplačilo tega prejemka pogoj za izplačilo energetskega dodatka;
  • upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih, ki prejemajo družinski dodatek ali invalidski dodatek kot edini prejemek. Izplačilo energetskega dodatka: 25. november 2022;
  • invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do invalidske pokojnine. Izplačilo energetskega dodatka izvedeno 60 dni od vrnitve v celoti izpolnjene in podpisane izjave. Osebam, za katere iz uradnih evidenc izhaja, da izpolnjujejo pogoje za izplačilo energetskega dodatka, bo izjavo v izpolnitev poslal ZPIZ.

Do dodatka je upravičenih približno 13.500 oseb. Finančne posledice so ocenjene na približno 2,7 milijona evrov.

Informativni izračun energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka

Izračunajte vaš energetski dodatek tako, da spodaj označite člane družine, ki so oziroma bodo upoštevani pri odločbi za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek.

Opozorilo: Do izplačila energetskega dodatka boste upravičeni samo, če ste prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Zato v informativnem izračunu obvezno odkljukajte, če ste prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka.

Družinski člani

Število odraslih oseb

Kot otrok se šteje mladoletni otrok in otrok, starejši od 18 let (najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti), če se otrok redno šola za višjo stopnjo izobrazbe in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb.

Draginjski dodatek za otroke

Z ukrepom želimo v času draginje pomagati družinam, ki so upravičene do otroškega dodatka. Tako bodo v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 poleg otroškega dodatka za vsakega otroka prejele tudi draginjski dodatek

Do draginjskega dodatka v višini otroškega dodatka za prvega otroka bodo upravičene družine glede na dohodkovni razred. Dodatek bo družina prejela za vse otroke, za katere prejema otroški dodatek. V kolikor je torej družina umeščena v prvi dohodkovni razred in ima tri otroke, bo prejela draginjski dodatek v višini 368,37 evrov, torej trikrat po 122,79 evrov. 

Za upravičenost do draginjskega dodatka bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober/november/december. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, to pomeni izplačilo v novembru/decembru/januarju. Draginjski dodatek bo družina prejemala tri mesece (november/december/januar) poleg otroškega dodatka oziroma krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičeni za krajše obdobje. Na primer, če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo prejel izplačilo draginjskega dodatka samo v januarju in sicer na isti dan, kot otroški dodatek. Na ta dan bodo upravičenci prejeli dve ločeni nakazili.

Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.

Vlog ne bo potrebno oddajati, izplačilo bo avtomatično.

Draginjski dodatek se ne bo upošteval pri pravicah iz javnih sredstev, dohodnini in ne bo predmet izvršb.

Informativni izračun draginjskega dodatka za otroke

Dohodkovni razred

Podatek, v kateri dohodkovni razred ste uvrščeni, najdete v obrazložitvi odločbe za otroški dodatek.

Število otrok

Višina draginjskega dodatka za otroke

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) Draginjski dodatek za vsakega otroka (v evrih)
1 do 200,78 122,79
2 od 200,79 do 334,64 104,98
3 od 334,65 do 401,58 80,01
4 od 401,59 do 468,50 63,11
5 od 468,51 do 591,22 51,60
6 od 591,23 do 713,91 32,70
7 od 713,92 do 914,71 24,53 ali 30,97 (glej opombo pod tabelo)
8 od 914,72 do 1.104,33 21,36 ali 24,58 (glej opombo pod tabelo)

Opomba: Drugi znesek predstavlja višino draginjskega dodatka za otroke v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar največ do 18. leta starosti.