Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za javno upravo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za javno upravo

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 83 30

E-naslov: is.vog@ujm.pg

Odgovorna oseba: Sanja Ajanović Hovnik, ministrica

Datum prve objave kataloga: 1. 12. 2018

Datum zadnje spremembe: 17. 8. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=8

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za javno upravo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, integritete v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Direktorat za javni sektor
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 16 50
is.vog@ujm.pg

Direktorat za javno naročanje
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 18 80
is.vog@ujm.pg

Direktorat za kakovost
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 86 76
is.vog@ujm.pg

Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 89 07
is.vog@ujm.pg

Direktorat za stvarno premoženje
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 18 01
is.vog@ujm.pg

Kabinet ministrice
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 99
is.vog@ujm.pg

Sekretariat
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 44
is.vog@ujm.pg

Služba za mednarodno sodelovanje
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 87 73
is.vog@ujm.sms

Služba za notranjo revizijo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 89
is.vog@ujm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 86 36
is.vog@ujm.jos

Služba za upravne enote
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 04
is.vog@ujm.pg

Organi v sestavi

Inšpektorat za javni sektor
Albert Nabernik, glavni inšpektor
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 83 84
is.vog@sji.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Petra Lešnik Kromar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo


Žiga Omejec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo


Mateja Peterca

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo


Tjaša Šircelj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo


mag. Mojca Zupan

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Agencije in zavodi
Državni simboli
Drugi državni organi in funkcionarji
Informacije javnega značaja
Inšpekcijski nadzor
Javno naročanje
Lokalna samouprava
Organiziranost in delovanje uprave
Plačni sistem v javnem sektorju
Nevladne organizacije in prostovoljstvo
Sistem javnih uslužbencev
Stvarno premoženje
Upravni postopek in upravno poslovanje
Upravne takse
Volitve, referendum

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

• Priprava normativnih aktov in drugih predpisov v pristojnosti ministrstva (34.a člen ZDU-1)
• Priprava obrazcev internih aktov za potrebe upravnih enot
• Sodelovanje z  ministrstvi pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje in ostalih predpisov s posameznih upravnih področjih oz. delovnih področij, ki so zastopana na upravnih enotah
• Odločanje o imenovanju na položaj in za vršilca dolžnosti ter o imenovanju v naziv za načelnike upravnih enot
• Odločanje o izločitvi načelnika po ZUP v upravni zadevi upravne enote
• Vodenje postopka in odločanje v zadevah zahtev za izdajo potrdil ali drugih listin iz uradne evidence o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
• Odločanje v upravni zadevi izdaje dovoljenja za uporabo imena in priimka zgodovinske oz. znamenite osebnosti v firm gospodarske družbe oziroma podjetnika posameznika
• Vodenje in odločanje v postopku ugotavljanja statusa naročnika v skladu z Zakonom o javnem naročanju
• Vodenje postopka o pritožbi zoper odločbo ministrstva o statusu naročnika v skladu z Zakonom o javnem naročanju
• Vodenje postopka in odločanje o dostopu in ponovni uporabi informacij javnega značaja
• Vodenje in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.)
• Odločanje o podelitvi oziroma odvzemu statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju javne uprave
• Nadzorni organ in prekrškovni organ po zakonu, ki ureja ustanove
• Postopki v zvezi z odobritvijo članstva V Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje
• Ustanovitev zveze občin in združenja občin, njegovo poimenovaje ter status reprezentativnosti
• Izdaja odločbe o možnosti zaračunanja cene za ponovno uporabo informacij javnega značaja (na podlagi šestega odstavka 34.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja)
• Izdaja odločb o pridobitvi in odvzemu dovoljenja za opravljanje postopkov VEM – točk VEM
• Izvajanje nalog nadzornega organa v skladu s 17. členom Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
• Izdaja odločb o zagotovitvi javnih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja na belih lisah v postopku javnega razpisa v zvezi z izvajanjem 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15)
• Izvajanje nalog nadzornega organa skladno s petim in sedmim odstavkom 190. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) Sveta z dne 23. junija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
• Izvajanje nalog nadzornega organa skladno s 14. členom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
• Prekrškovni organ za obravnavanje kršitev po zakonu, ki ureja vračanje v javno telekomunikacijsko omrežje
• Izdaja odločb o zagotovitvi javnih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja na belih lisah v postopku javnega razpisa v zvezi z izvajanjem 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah
• Izvajanje nalog nadzornega organa skladno s petim in sedmim odstavkom 190. člena Zakona o elektronskih komunikacijah

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Plače v javnem sektorju
 • Področje informatike v državni upravi
 • Področje lokalne samouprave
 • Področje volitev
 • Področje javnih natečajev in izbire kandidatov ter postopki posebnih natečajnih komisij
 • Področje interne revizije

Katalogi informacij javnega značaja