Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Naslov: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 280 36 60

E-naslov: is.vog@dsri.pg

Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=55

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Inšpektoratu za delo opravljamo nadzorstva na treh področjih. V okviru inšpekcije nadzora delovnih razmerij izvajamo nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno. Inšpekcijski nadzori s področja varnosti in zdravja pri delu obsegajo neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznosti opreme, strojev ter orodij, osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere in podobno. Socialna inšpekcija pa opravlja nadzor nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, preverja obseg mreže javne službe, za katero je zadolžena občina in soglasij k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Inšpekcija nadzora delovnih razmerij
Jasmina Rakita Cencelj , direktorica
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 280 36 60
is.vog@dsri.pg

Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu
Slavko Krištofelc, direktor
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 280 36 60
is.vog@dsri.pg

Območna enota Celje - Velenje
dr. Lidija Korat, vodja
Kidričeva ulica 24 b, 3000 Celje
03 425 27 00
is.vog@dsri.ejnelev-ejlec

Območna enota Koper - Postojna - Nova Gorica
Ljubo Trajkovski, vodja
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
05 663 45 20
is.vog@dsri.gn-op-pk

Območna enota Kranj
Vida Šink Krenner, vodja
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
04 231 93 22
is.vog@dsri.jnark

Območna enota Ljubljana
Alenka Fritz Kolbe, vodja
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 306 24 90
is.vog@dsri.anajlbujl

Območna enota Maribor
Emil Botić, vodja
Partizanska cesta 47, 2000 Maribor
02 234 86 00
is.vog@dsri.robiram

Območna enota Murska Sobota
Matej Štivan, vodja
Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota
02 512 49 20
is.vog@dsri.atobosaksrum

Območna enota Novo mesto - Brežice
Suzana Lenart, vodja
Defranceschijeva ulica 1 a, 8000 Novo mesto
07 394 21 52
is.vog@dsri.erb-mn

Odnosi z javnostmi
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 280 36 51
is.vog@rakserp.acirej ;is.vog@dsri.pg

Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve ter informatiko
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 280 36 50
is.vog@dsri.pg

Socialna inšpekcija
Peter Stefanoski, direktor
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
01 280 36 80
is.vog@dsri.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Marta Dremelj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Podlaga za delovanje
Delovna razmerja
Varnost in zdravje pri delu
Socialna inšpekcija

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • odločanje na prvi stopnji v inšpekcijskih postopkih na delovnih področjih organa
 • vodenje prekrškovnega postopka na delovnih področjih organa
 • odločanje o dostopu do informacij javnega značaja

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • zapisniki o inšpekcijskih nadzorih
 • izdane odločbe 
 • seznami opravljenih nadzorov, ugotovljenih kršitev in izdanih ukrepov
 • podatki iz prekrškovne evidence

Katalogi informacij javnega značaja