Skoči do osrednje vsebine

Preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Koordinator se mora strokovno usposabljati. Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil ustrezno pooblastilo. Po opravljenem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja. Kasneje se mora stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih (obdobno usposabljanje). 

Način izvedbe

Vloge s prilogami se dostavi osebno na sedež Inšpektorata RS za delo (Štukljeva 44, Ljubljana) ali pošlje po pošti, optično prebrano (skenirano) lahko pošlje tudi na e-naslov: gp.irsd@gov.si.

Zahtevo za izdajo potrdila koordinatorju o udeležbi na obdobnih usposabljanjih se uveljavlja na osnovi udeležbe na seminarjih, posvetih ali kongresih s področja zdravja in varnosti pri delu. Stroški preverjanja in potrjevanja dokazil o udeležbi na obdobnih usposabljanjih ter izdaje potrdila znašajo 128,61 EUR in se obračunajo (po posredovanju računa) po izvedenem postopku in poravnajo najkasneje pred izdajo potrdila.

Stroški obdobnega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev usposobljenosti ter izdaje potrdila znašajo 152,45 EUR in se obračunajo (po posredovanju računa) po izvedenem postopku, poravnajo pa najkasneje pred izdajo potrdila.