Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let

Otrok: 

  • ki je mlajši od 15 let starosti, lahko izjemoma, proti plačilu, sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti (v skupnem trajanju največ 2 uri na dan in 12 ur na teden) oziroma
  • ki je dopolnil starost 13 let, lahko opravlja lažje delo najdalj 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih počitnic (največ 7 ur na dan in 35 ur na teden) tudi v drugih dejavnostih, na način, v obsegu in pod pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogrožajo njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj, 

po predhodnem dovoljenju inšpektorja za delo, ki ga ta izda na podlagi zahtevka zakonitega zastopnika, in sicer na predpisanem obrazcu v slovenskem jeziku.

Način izvedbe

Zakoniti zastopnik mora popolno vlogo za izdajo predhodnega dovoljenja za delo poslati po e-pošti na naslov gp.irsd@gov.si, po navadni pošti ali prinesti osebno na sedež Inšpektorata RS za delo.

Popolno vlogo predstavlja v celoti in skladno s 4. členom Pravilnika o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let (Uradni list RS, št. 24/2018) izpolnjen obrazec. Pri izpolnjevanju obrazca je treba posebno pozornost nameniti podatku o vrsti dela, ki ga bo opravljal otrok (VI. točka) ter natančnemu opisu dela otroka (VII. točka). Iz teh podatkov morajo biti razvidne vse potrebne informacije, na osnovi katerih lahko inšpektorat oceni, ali delo, ki ga bo opravljal otrok, ogroža njegovo varnost, zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj. Zelo priporočljivo je, da se vlogi priloži tudi scenarij, na podlagi katerega bo otrok opravljal delo.

Vlogi mora biti priložen tudi izvod pogodbe, na podlagi katere bo otrok opravljal delo. Pogodba mora biti sklenjena med naročnikom dela otroka (delodajalec) in zakonitim zastopnikom otroka (vlagatelj). Pogodba mora vsebovati tudi določilo o opravljanju dela otroka proti plačilu.

Ob vložitvi vloge za izdajo predhodnega dovoljenja je treba plačati upravno takso (tarifna številka 1 in tarifna številka 3).

Izdaja odločbe

Pristojni inšpektor vlogo pregleda in ugotovi, ali je vloga popolna in ali obsega vse, kar je potrebno za nadaljnjo obravnavo. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, inšpektor v roku petih delovnih dni zahteva od vlagatelja, da odpravi pomanjkljivosti, in mu določi rok, v katerem mora popraviti oziroma dopolniti vlogo. Če vlagatelj vloge ne dopolni v postavljenem roku, inšpektor zavrže vlogo.

Ko je vloga popolna in primerna za nadaljnjo obravnavo, začne teči rok za izdajo odločbe (predhodnega dovoljenja). Če pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni inšpektor izdati in vročiti odločbo čim prej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, na primer ko inšpektor na podlagi vloge zakonitega zastopnika ocene ogroženosti otroka glede morale, izobraževanja in razvoja ne more podati in v ta namen zahteva mnenje pristojnega centra za socialno delo, šolske svetovalne službe ali drugih pristojnih organizacij, mora inšpektor izdati in vročiti odločbo vlagatelju najkasneje v dveh mesecih.

Odločba, izdana v postopku za izdajo dovoljenja za delo otroka, se vroči zakonitemu zastopniku, v vednost pa se pošlje tudi delodajalcu, za katerega bo otrok delo dejansko opravljal.

Dovoljenje za delo otroka velja, dokler obstajajo pogoji, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, vendar ne več kot eno leto.

Delodajalec mora obvestiti Inšpektorat RS za delo o točnem začetku opravljanja dela (datum, čas) najmanj 24 ur pred dogodkom oziroma zadnji delovni dan pred dogodkom. Prav tako mora delodajalec voditi dnevno evidenco o prihodu in odhodu otroka na delo oziroma o času prisotnosti na snemanju