Skoči do osrednje vsebine

Vodimo in organiziramo delo inšpekcije, opravljamo neposredni nadzor nad varnostjo in zdravjem pri delu ter pripravljamo najzahtevnejše vrste gradiva, evidence in poročila o delu inšpekcije ter inšpektorata.

Oblikujemo najzahtevnejše sistemske rešitve ter sodelujemo pri pripravi zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora nad varnostjo in zdravjem pri delu. Skrbimo za promocijo politike in kulture varnosti ter zdravja pri delu, kot je določeno z državnim programom Republike Slovenije in smernicami Evropske unije. Pripravljamo programe dela in drugo potrebno gradivo za delo inšpekcije in inšpektorata, navodila za izvedbo usklajenih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije. Spremljamo in usmerjamo delo inšpekcije v območnih enotah, skrbimo, da se zagotavlja enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov, usklajuje delo in nudi strokovna pomoč inšpektorjem s področja nadzora inšpekcije. Opravljamo strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah. Sodelujemo v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah sodelovanja med inšpekcijami, inšpektorati in drugimi organi. Izvajamo izobraževanja, strokovna usposabljanja ter izpopolnjevanja. Pripravljamo podlage in dokumente za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela inšpekcije. Sodelujemo pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem inšpektorata.

Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo