Skoči do osrednje vsebine

Vodimo in organiziramo delo inšpekcije, opravljamo neposredni nadzor nad varnostjo in zdravjem pri delu ter pripravljamo najzahtevnejša gradiva, evidence in poročila o delu inšpekcije ter inšpektorata.

Oblikujemo najzahtevnejše sistemske rešitve ter sodelujemo pri pripravi zakonskih in podzakonskih besedil, ki urejajo področje nadzora nad varnostjo in zdravjem pri delu. Skrbimo za promocijo politike in kulture varnosti ter zdravja pri delu, kot je določeno z državnim programom Republike Slovenije in smernicami Evropske unije. Pripravljamo programe dela in drugo potrebno gradivo za delo inšpekcije in inšpektorata, navodila za izvedbo usklajenih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije. Spremljamo in usmerjamo delo inšpekcije v območnih enotah, skrbimo, da se zagotavlja enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov, usklajuje delo in nudi strokovna pomoč inšpektorjem s področja nadzora inšpekcije. Opravljamo strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah. Sodelujemo v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah sodelovanja med inšpekcijami, inšpektorati in drugimi organi. Izvajamo izobraževanja, strokovna usposabljanja ter izpopolnjevanja. Pripravljamo podlage in dokumente za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela inšpekcije. Sodelujemo pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem inšpektorata.

Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Pogoji za opravljanje nalog koordinatorjev

Osebe, ki želijo opravljati naloge koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu morajo izpolnjevati pogoje predpisane v 4. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Poleg predpisanih delovnih izkušenj in opravljenih strokovnih izpitov morajo imeti opravljeno tudi prvo usposabljanje in prvi preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Z novim pravilnikom je usposabljanje ločeno na prvo in obdobno usposabljanje.

Prvo usposabljanje

Prvo usposabljanje koordinatorjev opravljajo izvajalci, ki so pridobili dovoljenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvajalec usposabljanja mora najkasneje 15 dni pred izvedbo inšpektoratu sporočiti kraj in čas usposabljanja.

V letu 2024 je izvajanje prvih usposabljanj koordinatorjev na osnovi prijav izvajalcev teh usposabljanj predvideno v določenih terminih.

Predvidena usposabljanja: 

  • Civis d.o.o. (19. 3. 2024-28. 3. 2024)

V letu 2024 so bila izvedena naslednja prva usposabljanja: 

  • ZVD d.o.o. (5. 3. 2024-15. 3. 2024)

Prvi preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Kandidati za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu opravljajo prvi preizkus pred strokovno komisijo na Inšpektoratu za delo. Kandidata za opravljanje prvega preizkusa prijavi inšpektoratu izvajalec usposabljanja s: 

Poleg prijavnice mora v skladu s pravilnikom predložiti:

Na osnovi predhodnega soglasja vlade znašajo stroški prvega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata 278,80 evrov. Plačilo se izvede na podlagi naročilnice za plačilo stroškov preizkusa. 

Termini prvih preizkusov znanja

Termini prvih preizkusov znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev bodo objavljeni, ko bodo izvajalci prvega usposabljanja koordinatorjev skladno z določilom 18. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih kandidate prijavili na Inšpektorat za delo.

Predvideni termini: 

  • 16. 4. 2024 (Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana)
  • 17. 4. 2024 (Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana)

V letu 2024 so bili izvedeni naslednji prvi preizkusi znanja: /

Obdobno usposabljanje in obdobni preizkusi znanja koordinatorjev

Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj 4 šolske ure, izvajalec tega usposabljanja pa mora najkasneje 30 dni pred izvedbo na inšpektorat javiti datum, kraj in program usposabljanja ter seznam predavateljev. Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Koordinator mora vsakih 5 let obnoviti znanje o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Koordinator je obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat  v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu za delo. Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih 5 let na inšpektorat vložiti: 

Koordinatorjem, ki ne dajo vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred potekom roka veljavnosti predhodnega potrdila, veljavnost izdanega potrdila preneha z dnem konca veljavnosti potrdila in morajo ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti.

Če se koordinator ni udeležil vsaj 2 usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5-letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat, s: 

Na osnovi predhodnega soglasja vlade znašajo stroški obdobnega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata 152,45 evrov.  

Koordinatorjem, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne prijavijo pred potekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, veljavnost izdanega potrdila preneha z dnevom veljavnosti in morajo ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja  strokovne usposobljenosti. 

Seznam obdobnih usposabljanj koordinatorjev

Izvajalci morajo izvedbo obdobnih usposabljanj koordinatorjev javiti na Inšpektorat za delo. Z udeležbo koordinatorjev najmanj dvakrat v tekočem letu na predhodno omenjenih usposabljanjih pa se šteje, da je koordinator obnovil znanje in da je stalno strokovno usposobljen za opravljanje strokovnih nalog. Na osnovi pridobljenih dokazil o udeležbi le na takšnih obdobnih usposabljanjih se lahko pridobi potrdilo.

Predvidena usposabljanja: 

/

V letu 2024 so že bila izvedena naslednja usposabljanja: 

  • Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto (14. 2. 2024)
  • Zbornica VZD (7. 3. 2024)
  • Civis Maribor (12. 3. 2024)

Vsi koordinatorji, ki ne bodo pravočasno vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih na osnovi dokazil svoje udeležbe na usposabljanjih, javljenih Inšpektoratu za delo, v predpisanem številu, bodo morali opraviti obdobni preizkus znanja. Na obdobni preizkus znanja se je potrebno prijaviti pred prenehanjem veljavnosti izdanega potrdila.

Obdobni preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

V letu 2024 bodo organizirani obdobni preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev v primerih, ko se posamezni koordinatorji iz kakršnihkoli razlogov niso mogli udeležiti obdobnih usposabljanj. Za predhodno prijavo se pred iztekom veljavnosti že izdanega potrdila uporabi: 

Predvideni preizkusi znanja: 

  • 17. 4. 2024 (Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana)

V letu 2024 so bili že izvedeni naslednji obdobni preizkusi znanja: /

Usposobljenost koordinatorjev

Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Inšpektorat Republike Slovenije za delo