Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Ministrstvo za pravosodje

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Ministrstvo za pravosodje

Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 369 53 42

E-naslov: is.vog@pm.pg

Odgovorna oseba: Andreja Katič, ministrica

Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2013

Datum zadnje spremembe: 19. 4. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=32

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Ministrstvo za pravosodje.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na Ministrstvu za pravosodje opravljamo naloge in zagotavljamo potrebne ukrepe za organizacijo, delo in ureditev statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, za vzpostavitev nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega odvetništva. Omenjenim organom prav tako omogočamo potrebno podlago za izvedbo ostalih pravosodnih nadzorov, izvrševanja civilnega in kaznovalnega prava v postopkih, ki jih vodijo, potrebne ukrepe za sistemsko ureditev omejevanja korupcije, vodenje sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, delovanja pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, zagotavljanja varstva osebnih podatkov, nudenja mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Usmerjamo državne organe, ki so dolžni izvrševati sodbe mednarodnih sodišč, preučujemo in načrtujemo uveljavljanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin, upravljamo s sistemom e-pravosodja. Prav tako skrbimo za reševanje prostorskih potreb pravosodnih organov in izvajamo investicije, s katerimi zagotavljamo potrebne prostorske rešitve za te organe.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Center za izobraževanje v pravosodju
Blanka Javorac Završek, direktorica
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana
01 369 57 70
is.vog@pm.pg

Direktorat za civilno pravo
Miha Verčko, generalni direktor
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 52 44
is.vog@pm.pg

Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
mag. Nina Koželj, generalna direktorica
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 52 68
is.vog@pm.pg

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo
mag. Valentina Vehovar, vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 57 63
is.vog@pm.pg

Kabinet ministra
Živa Živković, vodja kabineta
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 52 71
is.vog@pm.pg

Sekretariat
Saša Renko, vršilka dolžnosti generalnega sekretarja
Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
01 369 57 80
is.vog@pm.pg

Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč
mag. Ana Testen, vodja
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 52 00
is.vog@pm.pg

Služba za notranjo revizijo
Suzana Hötzl, vodja
Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
01 369 53 99
is.vog@pm.pg

Služba za odnose z javnostmi
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
01 369 53 42
is.vog@pm.rp

Služba za varnost in varnostno načrtovanje
dr. Robert Radkovič, vodja
Župančičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
01 369 53 42
is.vog@pm.pg

Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč
dr. Katja Rejec Longar, direktorica
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
01 369 54 00
is.vog@pm.pg

Organi v sestavi

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
mag. Bojan Majcen , generalni direktor
Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
01 300 56 70
is.vog@skisru.pg

Uprava Republike Slovenije za probacijo
dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica
Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
01 252 77 40
is.vog@orpu.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

mag. Lidija Bela

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za pravosodje


Romana Berčič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za pravosodje


Tea Pelc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za pravosodje


Tjaša Salamon Truden

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Ministrstvo za pravosodje

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Ministrstvo za pravosodje
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek

  od do

 • Sreda

  od do

  od do

 • Petek

  od do

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • Informacije javnega značaja s področja delovanja Centra za izobraževanje v pravosodju, npr. rezultati izpitov, vprašanja kandidatom, gradiva za izpite
 • Informacije javnega značaja v zvezi z javnimi natečaji ali javnimi objavami za zasedbo delovnega mesta
 • Informacije javnega značaja v zvezi s pripravo predlogov predpisov
 • Informacije javnega značaja v zvezi s postopki na področju sodnih izvedencev

Katalogi informacij javnega značaja