Skoči do osrednje vsebine

Izpis iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (Potrdilo o (ne)kaznovanosti)

Ministrstvo je uvedlo avtomatski odzivnik na telefonski številki 01/369-55-09, kjer klicatelj takoj dobi osnovne informacije v zvezi s pridobivanjem podatkov iz kazenskopravnih evidenc, brez čakanja na prostega referenta.

Zahteva za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc se vloži na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o kazenskih evidencah.

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah, so vsa izdana potrdila takse prosta.

Pravilnik o kazenskih evidencah predpisuje enoten obrazec za pridobitev potrdila iz treh kazenskopravnih evidenc (potrdila iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov (za mladoletnike) ter evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), zato je potrebno na zahtevku ustrezno obkrožiti tisto evidenco, iz katere zahtevamo potrdilo. Vsak posameznik (fizična oseba) lahko zahteva izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v vseh treh kazenskih evidencah in se nanašajo nanj. Prav tako je mogoče pridobiti izpis iz kazenske evidence za pravno osebo (gospodarska družba, zavod, društvo, organ in organizacija, ki z vpisom v register pridobi lastnost pravne osebe). Opozarjamo, da so samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) in zasebniki (opravljajo poklicno ali drugo neodvisno dejavnost) fizične osebe, zato morajo vlogo podati na obrazcu za fizične osebe.

Izpolnjen obrazec, ki mora biti lastnoročno podpisan, lahko oddate na sledeče načine:

Za lastnoročno podpisano zahtevo se šteje tudi zahteva, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom za pravne osebe.

Vlagatelj bo potrdilo prejel po pošti na svoj naslov. Praviloma bo potrdilo izdano že v nekaj dneh. Če ste zahtevek podali preko portala eUprava in potrdilo potrebujete za uporabo v Sloveniji, vam bo potrdilo, da niste vpisani v kazenskih evidencah, posredovano v eUpravo (v razdelek Oddane vloge). Tako potrdilo je podpisano z digitalnim elektronskim podpisom sistema kazenske evidence, zato natisnjeno potrdilo predstavlja le kopijo izvirnega potrdila. Če potrebujete potrdilo za uporabo v tujini, to v vlogi obvezno označite. V tem primeru boste potrdilo prejeli po pošti na vaš uradno prijavljen naslov.

V primeru, da je oseba zabeležena v kazenski evidenci, ji bo potrdilo v vsakem primeru vročeno osebno, skladno s 87. členom ZUP.

Rok izdaje

Skladno s 34. a členom Zakona o splošnem upravnem postopku Ministrstvo za pravosodje izda potrdilo oziroma izpisek iz kazenske evidence najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka.

Zaposlitev

Prav tako pojasnjujemo, da v postopku prijave na razpis za delovno mesto potrdila iz kazenske evidence ni potrebno priložiti, saj zadostuje že podpisana izjava kandidata za zasedbo delovnega mesta, iz katere izhaja, da kandidat soglaša s pridobitvijo dokazil s strani delodajalca. Na podlagi take izjave, bo delodajalec za izbranega kandidata sam pridobil potrebna dokazila. Le v primeru, če kandidat soglasja ne poda, mora dokazila pridobiti in predložiti sam. Podrobnejša pojasnila najdete tukaj.

Javna naročila

V zvezi z izdajanjem potrdil o nekaznovanosti v postopkih javnega naročanja opozarjamo, da se skladno s prakso Državne revizijske komisije nekaznovanost izkazuje s potrdilom o nekaznovanosti (oziroma potrjenim ESPD obrazcem) ter soglasjem, da naročnik pridobi podatke iz kazenske evidence. Ministrstvo za pravosodje potrdila, da oseba na točno določen dan ni bila vpisana v kazensko evidenco, ne more izdati. Podrobnejša pojasnila najdete tukaj.

Tujina

Glede izdaje potrdila o nekaznovanosti za uporabo v EU pojasnjujemo, da Uredba o javnih listinah, ki se uporablja od 16. februarja 2019, zmanjšuje birokracijo in stroške za državljane, kadar morajo v eni državi EU predložiti javno listino, izdano v drugi državi EU. Uredba tako odpravlja obveznost, da državljani predložijo prevod svoje javne listine. Če javna listina ni v enem od uradnih jezikov države EU, ki zahteva listino, lahko državljani organe zaprosijo za večjezični standardni obrazec, ki je na voljo v vseh jezikih EU in je priloga Uredbe. Če priložite večjezični standardni obrazec javni listini, prevod praviloma ne bo potreben. Kadar državljan predloži javno listino skupaj z večjezičnim standardnim obrazcem, lahko prejemni organ prevod javne listine zahteva le v izjemnih okoliščinah. Več si lahko preberete na spletnem naslovu e-pravosodja, tukaj.

Obrazci za FIZIČNE OSEBE

Obrazci za PRAVNE OSEBE