Skoči do osrednje vsebine

Izpis iz prekrškovnih evidenc - Skupna evidenca izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu (EKT)-Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS)

Ministrstvo je uvedlo avtomatski odzivnik na telefonski številki 01/369-55-09, kjer klicatelj takoj dobi osnovne informacije v zvezi s pridobivanjem podatkov iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, brez čakanja na prostega referenta.

Zahtevo za pridobitev podatkov iz EPS in EKT vložite na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi. Obrazci so bili nekoliko spremenjeni z novelo pravilnika decembra 2020. Objavljeni so v slovenskem, madžarskem, italijanskem in angleškem jeziku.

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah so vsa izdana potrdila takse prosta.

V zvezi z izbrisom kazenskih točk v cestnem prometu pojasnjujemo, da se na podlagi 4. odstavka 207. člena Zakona o prekrških kazenske točke v cestnem prometu iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, oziroma če v zakonsko določenem roku ni bila izdana odločba. Za storilca, ki mu je bila odložena izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, se (skladno s 5. odstavkom 202.e člena ZP-1) do pravnomočnosti dokončne odločitve sodišča o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ne uporabljajo določbe ZP-1 o izbrisu kazenskih točk zaradi izrečenega prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Skladno s 34. a členom Zakona o splošnem upravnem postopku Ministrstvo za pravosodje izda izpis iz Skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu in Evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka. Praviloma bo izpis izdan že v nekaj dneh.

Vlagatelj bo izpis prejel po pošti na svoj naslov ali v varni elektronski predal. V primeru, da je oseba zabeležena v prekrškovnih evidencah, ji bo izpis vročen osebno, skladno s 87. členom ZUP.

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za fizične osebe

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za pravne osebe

Potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu