Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo) upravlja kazensko evidenco o vseh pravnih in fizičnih osebah, ki so jih obsodila sodišča Republike Slovenije. Kazensko evidenco upravlja tudi o državljanih Republike Slovenije in pravnih osebah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če je ministrstvo prejelo podatke o njihovih obsodbah.

Evidenca vzgojnih ukrepov

Ministrstvo upravlja evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov o vseh mladoletnih in mlajših polnoletnih storilcih kaznivih dejanj, ki so jim vzgojne ukrepe izrekla sodišča Republike Slovenije. Evidenco izrečenih vzgojnih ukrepov upravlja tudi o državljanih Republike Slovenije, ki so jim vzgojne ukrepe izrekla tuja sodišča, če je ministrstvo prejelo podatke o sodnih odločitvah.

Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupna evidenca izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu

Evidenca pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS)

Ministrstvo je upravljalec EPS, ki se upravlja za vse pravne in fizične osebe, ki jim je sodišče pravnomočno izreklo sankcijo za prekršek. Ministrstvo ne izdaja potrdil o prekrških, ki so jih pravnomočno izrekli drugi prekrškovni organi.

Skupna evidenca izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu (EKT)

EKT se upravlja za vse fizične osebe, ki jim je bila v prekrškovnem postopku pravnomočno izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu.

Evidenca izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

Ministrstvo upravlja evidenco izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, v katero se vpisujejo izbrisane obsodbe za kazniva dejanja po 170., 171., 172., 173., 173.a, po drugem odstavku 174., po drugem odstavku 175. člena, izvršenega proti mladoletni osebi, in po 176. členu tega Kazenskega zakonika. S področnimi zakoni se predpišejo pogoji in omejitve za dajanje podatkov v tej evidenci.