Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje v pravosodju zajema strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje za delo v pravosodnih organih, organizacijo in izvedbo pravniških državnih izpitov ter drugih preizkusov znanja za potrebe v pravosodju in izdajo strokovnih publikacij.

Vključevanje v izobraževanja

V izobraževanja v pravosodju se vključujejo sodniki, državni tožilci, državni odvetniki, drugi zaposleni v pravosodnih organih in pravosodni deležniki v širšem smislu, kot so sodni izvedenci, sodni cenilci, sodni tolmači, izvršitelji, upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, svetovalci za begunce in mediatorji. Prenašanje znanja med pravosodnimi deležniki je ključno za uspešno delovanje pravosodja.

Za sodnike, državne tožilce, državne odvetnike in druge zaposlene v pravosodnih organih na nacionalni ravni se organizirajo in izvajajo stalne oblike izobraževanj in usposabljanj kot so seminarji, predavanja, delavnice, sodniške šole in šole za državne tožilce ter državne odvetnike, okrogle mize in posvetovanja, posvete in simulacije glavnih obravnav ter druge primerne izobraževalne oblike, za povečanje strokovnosti in učinkovitejše delo. V sodelovanju z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) in Akademijo za evropsko pravo (ERA) ter v okviru različnih mednarodnih izobraževalnih projektov pa se lahko vključujejo tudi v mednarodne izobraževalne dogodke, s čimer se jim omogoča vključitev v študijske izmenjave v tujini, udeležbe na izobraževanjih v tujini in udeležbo v drugih oblikah mednarodnega sodelovanja.

Center za izobraževanje v pravosodju

Osrednja organizacija za izobraževanje v pravosodju je Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje, ki je ustanovljen z Zakonom o sodiščih. Izobraževanja v pravosodju se izvajajo v različnih oblikah, kot so seminarji, predavanja, delavnice, sodniške šole in šole za državne tožilce ter državne odvetnike, okrogle mize in posvetovanja, posveti in simulacije glavnih obravnav ter druge primerne izobraževalne oblike.

Izobraževanje v Sloveniji

Center za izobraževanje v pravosodju organizira in skrbi za izvedbo različnih oblik stalnega izobraževanja sodnikov, državnih tožilcev, državnih odvetnikov, strokovnih sodelavcev, sodniških pomočnikov, sodnega osebja in drugih zaposlenih v pravosodnih organih.

Navedene oblike izobraževanja in usposabljanja se izvajajo v različnih oblikah, denimo na seminarjih, predavanjih, delavnicah, sodniških šolah in šolah za državne tožilce ter državne odvetnike, okroglih mizah in posvetovanjih, posvetih in simulacijah glavnih obravnav ter ostalih izobraževalnih oblikah usposabljanj.

Mednarodno izobraževanje

Center za izobraževanje v pravosodju kot pravosodna izobraževalna ustanova od leta 2008 zastopa Republiko Slovenijo v EJTN, torej Evropski mreži institucij za izobraževanje v pravosodju, v kateri sodeluje kot partner pri mednarodnih izobraževalnih projektih in s članstvom v več skupinah: delovni skupini programov EJTN, upravni podskupini, in podskupini za izmenjave sodnikov, tožilcev in trenerjev.

V Centru za izobraževanje v pravosodju v okviru članstva v EJTN organiziramo v okviru »Programov izmenjav - Exchange in Aiakos programa« :

  • dvotedenske in enotedenske študijske obiske tujih pravosodnih funkcionarjev,
  • posredujemo pri kratkoročnih in dolgoročnih mednarodnih izmenjavah slovenskih pravosodnih funkcionarjev
  • skrbimo za udeležbo slovenskih pravosodnih funkcionarjev na mednarodnih izobraževanjih (seminarji EJTN, seminarji v okviru več Lingvističnih in Kazenskih projektih, seminarjih za izobraževanje trenerjev), in študijskih obiskih (Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice in Eurojust-a),
  • omogočamo tujim pravosodnim funkcionarjem udeležbo na nacionalnih izobraževanjih o evropskem pravu v okviru organizacije seminarjev Nadgrajenega kataloga EJTN ter sodeluje z EJTN v okviru sodelovanja strokovnjakov na mednarodnih strokovnih srečanjih.

Večkrat letno Center za izobraževanje v pravosodju organizira tudi študijske obiske tujih pravosodnih funkcinarjev na slovenskih pravosodnih ustanovah.

S tujimi institucijami za izobraževanje v pravosodju se, na podlagi sklenjenih več partnerskih deklaracij letno, zavezujemo k sodelovanju v obliki napotitve slovenskih pravosodnih funkcionarjev v tujino in organizaciji seminarjev v Sloveniji (z Akademijo za evropsko pravo, Špansko šolo za sodstvo, Svetom Evrope v okvir izobraževanj programa HELP).

  • Center za izobraževanje v pravosodju

    Kot osrednja organizacija za izobraževanje v pravosodju objavlja letni program dela, ki zajema izobraževanja za zaposlene v pravosodnih organih, vsa usposabljanja in datume izpitov.

Iskalnik