Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje v pravosodju zajema strokovno izpopolnjevanje ter usposabljanje za delo v pravosodnih organih, organiziranje in izvedbo pravniških državnih izpitov ter drugih preizkusov znanja za potrebe v pravosodju in izdajo strokovnih publikacij.

Vključevanje v izobraževanja

Izobraževanj v pravosodju se udeležujejo sodniki, državni tožilci, državni odvetniki, drugi zaposleni v pravosodnih organih in, širše, pravosodni deležniki, kot so sodni izvedenci, sodni cenilci, sodni tolmači, izvršitelji, upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, svetovalci za begunce in mediatorji. Prenašanje znanja med pravosodnimi deležniki je ključno za uspešno delovanje pravosodja.

Za sodnike, državne tožilce, državne odvetnike in druge zaposlene v pravosodnih organih na državni ravni se organizirajo ter izvajajo stalne oblike izobraževanj in usposabljanj, kot so seminarji, predavanja, delavnice, sodniške šole in šole za državne tožilce ter državne odvetnike, okrogle mize in posvetovanja, posveti in simulacije glavnih obravnav ter druge primerne izobraževalne oblike za povečanje strokovnosti in učinkovitejše delo. V sodelovanju z Evropsko mrežo institucij za izobraževanje v pravosodju (angleško The European Judicial Training Network - EJTN) in Akademijo za evropsko pravo (angleško Academy of European Law - ERA) ter v okviru različnih mednarodnih izobraževalnih projektov pa se lahko udeležujejo tudi mednarodnih izobraževalnih dogodkov, s čimer se jim omogočajo vključitev v študijske izmenjave v tujini, udeležbe na izobraževanjih v tujini in drugih oblikah mednarodnega sodelovanja.

Center za izobraževanje v pravosodju

Osrednja organizacija za izobraževanje v pravosodju je Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje, ki je ustanovljen z Zakonom o sodiščih. Izobraževanja v pravosodju se izvajajo v različnih oblikah, kot so seminarji, predavanja, delavnice, sodniške šole in šole za državne tožilce ter državne odvetnike, okrogle mize in posvetovanja, posveti in simulacije glavnih obravnav ter druge primerne izobraževalne oblike.

Izobraževanje v Sloveniji

Center za izobraževanje v pravosodju organizira in skrbi za izvedbo različnih oblik stalnega izobraževanja sodnikov, državnih tožilcev, državnih odvetnikov, strokovnih sodelavcev, sodniških pomočnikov, sodnega osebja in drugih zaposlenih v pravosodnih organih.

Navedene oblike izobraževanja in usposabljanja se izvajajo različno, denimo na seminarjih, predavanjih, delavnicah, sodniških šolah in šolah za državne tožilce ter državne odvetnike, okroglih mizah in posvetovanjih, posvetih in simulacijah glavnih obravnav ter preostalih izobraževalnih oblikah usposabljanj.

Mednarodno izobraževanje

Center za izobraževanje v pravosodju kot pravosodna izobraževalna ustanova od leta 2008 zastopa Republiko Slovenijo v EJTN, torej Evropski mreži institucij za izobraževanje v pravosodju, v kateri sodeluje kot partner pri mednarodnih izobraževalnih projektih in s članstvom v več skupinah: delovni skupini programov EJTN, upravni podskupini ter podskupini za izmenjave sodnikov, tožilcev in trenerjev.

V Centru za izobraževanje v pravosodju v okviru članstva v EJTN organiziramo programe izmenjav, (Exchange) in program Aiakos:

  • dvotedenske in enotedenske študijske obiske tujih pravosodnih funkcionarjev,
  • kratkoročne in dolgoročne mednarodne izmenjave slovenskih pravosodnih funkcionarjev
  • udeležbo slovenskih pravosodnih funkcionarjev na mednarodnih izobraževanjih (seminarji EJTN, seminarji pri številnih lingvističnih in kazenskih projektih, seminarji za izobraževanje trenerjev), in študijske obiske (Sodišča Evropske unije, Evropsko sodišče za človekove pravice in Eurojust),
  • udeležba tujih pravosodnih funkcionarjev na državnih izobraževanjih o evropskem pravu v okviru seminarjev nadgrajenega kataloga EJTN ter sodelovanje z EJTN v okviru sodelovanja strokovnjakov na mednarodnih strokovnih srečanjih.

Večkrat na leto Center za izobraževanje v pravosodju organizira tudi študijske obiske tujih pravosodnih funkcionarjev na slovenskih pravosodnih ustanovah.

S tujimi institucijami za izobraževanje v pravosodju se, na podlagi sklenjenih več partnerskih deklaracij letno, zavezujemo k sodelovanju v obliki napotitve slovenskih pravosodnih funkcionarjev v tujino in organiziranju seminarjev v Sloveniji (z Akademijo za evropsko pravo, špansko šolo za sodstvo, Svetom Evrope v okviru izobraževanj programa HELP).