Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za civilno pravo oblikujemo predloge zakonov in podzakonskih aktov, ki urejajo izvajanje obligacijskega prava, stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava v posameznih postopkih, vodenje postopkov zaradi insolventnosti, upravljanje sodnega registra, določajo pravila dedovanja, reševanja upravnega spora in alternativnega reševanja sporov.

Pristojni smo za ugotavljanje vzajemnosti ter izdajo odločb o vzajemnosti in drugih upravnih aktov v zvezi s postopki ugotavljanja vzajemnosti. Odločamo o izdaji in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja, izvajamo nadzor nad ravnanji upraviteljev, vodimo seznam upraviteljev ter opravljamo nadzor nad Zbornico upraviteljev Slovenije. Pristojni smo tudi za imenovanja in razrešitve izvršiteljev, izvajanje nadzora nad zakonitostjo opravljanja službe izvršiteljev, izdelavo ocene izvršiteljevega dela ter vodenje ustreznih evidenc in registrov. Upravljamo evidence sklepov o odpustu obveznosti in pošiljanja podatkov iz evidence sklepov o odpustu obveznosti sodiščem. Vodimo Centralni register mediatorjev in zagotavljamo organizacijsko-tehnično podporo Svetu za alternativno reševanje sporov. Pristojni smo za podeljevanje in odvzem statusa društva v javnem interesu društvom, ki delujejo v pravosodju. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju nam nalaga, da delujemo tudi kot prekrškovni organ.

Teme

 • Alternativno reševanje sporov

  Alternativno reševanje sporov je oblika mirnega reševanja sporov na način, ki ne prinaša sodnega postopka. Navadno pomeni pomoč ali posredovanje nevtralne tretje osebe, ki strankam omogoči rešitev spornega razmerja.

 • Sektor za civilno zakonodajo

  Ministrstvo za pravosodje
  Direktorat za civilno pravo

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Sektor za nadzor nad izvršitelji in stečajnimi upravitelji

  Ministrstvo za pravosodje
  Direktorat za civilno pravo

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana