Skoči do osrednje vsebine

Elektronsko poslovanje strank s sodiščem v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku

Zakon o pravdnem postopku (ZPP), Zakon o kazenskem postopku (ZKP) in Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku z vidika elektronskega poslovanja strank s sodiščem med drugim urejajo tudi vlaganje elektronskih vlog in elektronsko vročanje v pravdnem in drugih civilnih sodnih postopkih (nepravdni, zapuščinski, izvršilni, stečajni in drugi) in v kazenskem postopku.

Vlaganje elektronskih vlog v varni elektronski predal sodišča

V skladu s 105.b členom ZPP lahko stranka v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih odda vlogo na sodišče tudi v elektronski obliki. Če je vloga vložena v elektronski obliki, mora biti podpisana z elektronskim podpisom, ki je enakovreden lastnoročnemu podpisu, vloži pa se v informacijski sistem sodstva (t. i . informacijski sistem e-sodstvo), ki vložniku samodejno potrdi prejem vloge. Zakonsko podlago za elektronsko vlaganje vlog v kazenskem postopku ureja 76. člen ZKP. Podrobnejša pravila za vlaganje elektronskih vlog določa Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 158/20 in 28/23, v nadaljevanju: pravilnik).

Za namen varnega elektronskega vlaganja elektronskih vlog v varni elektronskih predal sodišča je Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko pripravilo Funkcionalne in tehnične zahteve za e-vlaganje v varni elektronski predal sodišča z uporabo t. i. odložišča e-sodstvo. Skupaj z njimi je objavljena tudi skupna podatkovna shema sodišča.

V skladu z 22. členom pravilnika je izvajalec storitev varnega elektronskega vlaganja in imetnik informacijskega sistema za varno elektronsko vlaganje lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki:

 • upravlja informacijski sistem za varno elektronsko vlaganje, ki ustreza objavljenim prej navedenim funkcionalnim tehničnim zahtevam,
 • mu Center za informatiko po preverjanju s testiranjem potrdi, da informacijski sistem za varno elektronsko vlaganje ustreza navedenim zahtevam, in
 • je registrirana v informacijskem sistemu e-sodstvo.

Elektronsko vročanje v sodnih postopkih

V pravdnem in drugih civilni sodnih postopkih se v skladu s tretjim odstavkom 141.a člena ZPP vročitev, kadar se opravi v elektronski obliki, opravi po t. i. varni elektronski poti, in sicer se opravi prek informacijskega sistema sodstva:

 • neposredno na naslov za vročanje, ki je registriran v informacijskem sistemu sodstva, ali
 • v varni elektronski predal s posredovanjem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje pisanj po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost in pridobi dovoljenje ministra, pristojnega za pravosodje, če izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določi minister, pristojen za pravosodje.

Zakonsko podlago za vročanje po varni elektronski poti v kazenskem postopku opredeljuje tretji odstavek 117.a člena ZKP. Podrobnejša pravila za vročanje po varni elektronski poti tudi določa navedeni Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 158/20 in 28/23).

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena navedenega pravilnika je za namen elektronskega vročanja po varni elektronski poti Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko pripravilo Funkcionalne in tehnične zahteve za varno elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku.

Veljavne oziroma zadnje spremenjene Funkcionalne in tehnične zahteve za varno elektronsko vročanje v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku so izdelane v dveh različicah, glede na to kako se elektronska vročitev opravi:

 • "Različica A" je namenjena izdelavi lastnih varnih elektronski predalov, kot je to določeno v osmem odstavku 8. člena pravilnika (naslovnik za lastne potrebe vzpostavi naslov za vročanje in ga registrira v informacijskem sistemu (IS) e-sodstvo), kot tudi za ponudnike sistema varnega elektronskega vročanja. Namen enotnega standarda je zagotoviti možnost obojestranskega vročanja med lastnimi varnimi elektronskimi predali in varnimi elektronskimi predali, ki jih zagotavlja ponudnik sistema varnega elektronskega vročanja.
 • "Različica B" je namenjena samo ponudnikom sistema varnega elektronskega vročanja, ki izvajajo storitev elektronske vročitve skladno z ZPP in ZKP; postopkovno pravilnost vročitve zagotavlja informacijski sistem ponudnika sistema varnega elektronskega vročanja, ki v postopku vročanja sodeluje kot tretja oseba. Različica B ni primerna za vročanje v lastne varne elektronske predale.

Izvajalci storitev varnega elektronskega vročanja, ki to storitev že opravljajo na podlagi dovoljenja Ministrstva za pravosodje, in upravljalci informacijskih sistemov oziroma imetniki naslova za vročanje po sedmem in osmem odstavku 8. člena pravilnika, ki imajo informacijske sisteme oziroma varni naslov že vzpostavljen, morajo svoje informacijske sisteme, na podlagi obvestila Ministrstva za pravosodje, prilagoditi najpozneje do 1. oktobra 2024.

Dovoljenje za varno elektronsko vročanje

Na podlagi 8. člena navedenega pravilnika izda minister, pristojen za pravosodje dovoljenje za varno elektronsko vročanje:

 1. pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost in
 2. če informacijski sistem, ki ga upravlja ta oseba, ustreza objavljenim funkcionalnim in tehničnim zahtevam za varno elektronsko vročanje.

Vloga za izdajo dovoljenja za varno elektronsko vročanje se vloži pri Ministrstvu za pravosodje. Vlogi mora vlagatelj priložiti tudi tehnično dokumentacijo informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje in druge dokaze o tem, da ta sistem ustreza funkcionalnim in tehničnim zahtevam za varno elektronsko vročanje.

Ministrstvo za pravosodje nato posreduje podatke o vložniku in priloženo dokumentacijo Centru za informatiko. Center za informatiko po opravljenem testiranju informacijskega sistema, ki ga upravlja vlagatelj, pošlje Ministrstvu za pravosodje mnenje o ustreznosti tega sistema s funkcionalnimi in tehničnim zahtevami.

Minister, pristojen za pravosodje vlagatelju, ki izpolnjuje navedene pogoje, izda dovoljenje za varno elektronsko vročanje. Na podlagi tega dovoljenja mora izvajalec storitev varnega elektronskega vročanja pred začetkom opravljanja storitev s Centrom za informatiko skleniti še pogodbo, v kateri so podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti glede elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri postopkih varnega elektronskega vročanja.

Vzpostavitev naslova za vročanje za lastne potrebe

Na podlagi osmega odstavka 8. člena navedenega pravilnika lahko naslovnik za lastne potrebe vzpostavi naslov za vročanje in ga registrira v informacijskem sistemu e-sodstvo, če ustreza objavljenim funkcionalnim in tehničnim zahtevam za varno elektronsko vročanje, kar preveri Center za informatiko, in s Centrom za informatiko sklene pogodbo, v kateri so podrobneje urejene medsebojne pravice in obveznosti glede elektronske izmenjave elektronskih sporočil in dokumentov pri postopkih varnega elektronskega vročanja. Naslovnik lahko ta naslov za vročanje uporablja le za lastne potrebe in ni upravičen do nadomestila za posredovanje pri vročanju.

Seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja

V skladu z drugim odstavkom 18. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku se na spletni stani Ministrstva za pravosodje objavi seznam izvajalcev storitev varnega elektronskega vročanja, ki imajo v skladu s tem pravilnikom dovoljenje za varno elektronsko vročanje.

Izvajalca storitev varnega elektronskega vročanja, ki imata dovoljenje Ministrstva za pravosodje za varno elektronsko vročanje sta:

 • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
 • EIUS d.o.o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana.

Pomembni dokumenti