Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za notranjo revizijo smo pristojni za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva. V službi pripravljamo revizijske analize tveganosti vseh notranjih organizacijskih enot ministrstva, organa v sestavi in javnega zavoda Študijski center za narodno spravo (ŠCNR) ter pripravljamo strateške načrte dela službe, s katerimi se vse zgoraj navedene enote razvrstijo po ocenjeni tveganosti in časovno umestijo v revizijski cikel petih let z namenom rednega (periodičnega) revidiranja vseh enot glede na razpoložljive vire službe v tem obdobju.

V službi izvajamo redne in izredne notranje revizije ministrstva, organa v sestavi in ŠČNR z namenom dajanja zagotovil predstojniku ministrstva kot odgovorni osebi o stopnji ustreznosti oziroma zadovoljivosti obstoja in delovanja sistema notranjih kontrol v okviru notranjega kontrolnega okolja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva služba, hkrati pa vseskozi sodelujemo z zunanjimi nadzornimi institucijami.