Skoči do osrednje vsebine

Naloga države je, da ustvari ustrezne pogoje za odločanje za družino in doseganje visoke ravni kakovosti življenja družin ter da zagotavlja varstvo in zaščito vseh družinskih članov (še posebej otrok). Delno država to počne s prispevanjem k stroškom za preživljanje, s skrbjo in varstvom otrok ter podeljevanjem posebnih pravic zaradi starševstva.

Materinski dopust

Materinski dopust je namenjen materam v trajanju 105 dni v obliki polne odsotnosti z dela, od tega je 15 dni obveznih. Nastop je 28 dni pred predvidenim datumom poroda, razen v primeru rojstva nedonošenčka.

Z vlogo matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.

 • Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

  Obrazci, prijavnice
 • Dogovor o izrabi starševskega dopusta

  Obrazci, prijavnice
 • Vloga za uveljavitev pravic do materinskega dopusta in materinskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka

  Obrazci, prijavnice
 • Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila - brez dopusta

  Obrazci, prijavnice

Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom v trajanju 30 koledarskih dni. Oče ga izrabi najmanj 15 koledarskih dni od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopusta/starševskega dodatka, preostanek do 30 dni pa kadarkoli do končanega prvega razreda osnovne šole otroka. Do očetovskega dopusta so upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu (druga oseba ter materin zakonec, zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti ter zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust). Ob rojstvu dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi dvojčkov ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka.

 • Vloga očeta oziroma druge osebe za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

  Vloga za očete otrok in obvestilo centru za socialno delo o izrabi plačanih 5/10/15 dni očetovskega dopusta.
  Obrazci, prijavnice

Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen materi in očetu, v trajanju 130 dni za vsakega od staršev (skupaj 260 dni) v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Mati lahko na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo ona (oče lahko praviloma izrabi največ 230 dni, izjemoma vseh 260 dni). Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta (mati lahko izrabi vseh 260 dni). V primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se starševski dopust podaljša. Del starševskega dopusta v trajanju največ 75 dni starša lahko preneseta in izrabita do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

 • Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dopusta ter starševskega nadomestila očeta, druge osebe ali enega od starih staršev otroka

  Mati te vloge ne vlaga, saj pravico do starševskega dopusta uveljavlja že na obrazcu S1/1.
  Obrazci, prijavnice
 • Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila - brez dopusta

  Obrazci, prijavnice
 • Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka

  Obrazci, prijavnice
 • Obvestilo delodajalca o izrabi prenesenega starševskega dopusta - za pridobljen dopust po 29. 4. 2014

  Obrazci, prijavnice
 • Vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo)

  Obrazci, prijavnice

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo, ki se izplačujejo v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta znaša 100 % osnove. Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno, najvišje očetovsko in starševsko nadomestilo pa znaša za celoten mesec 3.843,99 evrov bruto. Osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust (primer: vloga vložena v septembru 2018, upoštevajo se plače od julij 2017 do junij 2018 – izplačana v juliju 2018). Center za socialno delo sam pridobi podatke o osnovi od Finančne uprave.

Starševski dodatek

Starševski dodatek je namenjen materam (ali očetom po 77 dnevih od rojstva otroka), ki niso zavarovane za starševsko varstvo (študentke, nezaposlene) in znaša 421,89 evrov mesečno. Upravičenka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mati (oziroma oče, če on koristi) in otrok morata imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka, v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša.

 • Vloga za uveljavitev pravice do starševskega dodatka

  V primeru dogovora staršev o uveljavljanju pravice do starševskega dodatka, priložite Prilogo DP-1.
  Obrazci, prijavnice

Pomoč ob rojstvu otroka

Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka v enkratnem znesku 367,15 evrov. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

 • Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka

  To pravico lahko mati uveljavlja tudi z vlogo, s katero uveljavlja pravice ob rojstvu otroka, in sicer na obrazcu S-1/1, ali z vlogo, s katero uveljavlja pravico do starševskega dodatka, na obrazcu DP-1 (glej zgoraj).
  Obrazci, prijavnice

Nadomestilo v času odmora za dojenje

Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra, do 18. meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno, in sicer v višini sorazmernega dela osnove, kot se izračuna za materinski dopust.

 • Vloga za uveljavitev pravice do nadomestila v času odmora za dojenje

  Obrazci, prijavnice

Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev (to pomeni, da mora eden od staršev izrabiti vsaj eno leto pravice oziroma če se odloči in je ne izrabi, to leto propade in ga ne more prenesti na drugega od staršev). krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (delati mora najmanj 20 ur tedensko). Upravičencu delodajalec zagotavlja plačo po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove, kot se izračuna za materinsko nadomestilo, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. 

 • Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

  Obrazci, prijavnice

Plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok

Pravico ima eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi varstva in nege štirih ali več otrok (mlajših od 18 let), s katerimi ima skupno stalno prebivališče, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka.

 • Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok

  Obrazci, prijavnice

Kje in kdaj lahko uveljavljate pravice?

Pravice lahko uveljavljate na centru za socialno delo, kjer ima mati (bodoča mati) prijavljeno stalno prebivališče.

Pravice se lahko uveljavlja: 

 • materinski dopust največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje do nastopa materinskega dopusta;
 • očetovski dopust po rojstvu otroka, pravica se prizna z dnem vložitve vloge;
 • starševski dopust se uveljavlja skupaj z materinskim dopustom, če ne, pa najpozneje 30 dni pred iztekom materinskega dopusta;
 • pomoč ob rojstvu otroka se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (lahko skupaj z materinskim dopustom) in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka;
 • starševski dodatek se uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje 30 dni po rojstvu otroka, da se prizna od rojstva otroka;
 • plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in zaradi varstva štirih ali več otrok se uveljavlja najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega oziroma po zapustitvi trga dela;
 • nadomestilo/plačilo prispevkov v času odmora za dojenje se uveljavlja najpozneje 30 dni po pridobitvi pravice do odmora za dojenje pri delodajalcu.