Skoči do osrednje vsebine

Nevarne snovi, ki nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrožajo življenje ali zdravje ljudi in živali, povzročajo uničenje ali škodo na premoženju ter škodljivo vplivajo na okolje.

V gospodinjstvu

Preventivni ukrepi

Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske in dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi.

Tudi v gospodinjstvu se uporablja veliko izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi (fitofarmacevtska sredstva, močna čistila, barve in podobno). Z njimi je treba ravnati pazljivo.

Skladno z navodili proizvajalca uporabljajte in hranite le tiste izdelke, ki jih res potrebujete. Izdelki naj bodo shranjeni v prvotni embalaži, ki naj bo vedno zaprta. Ne hranite jih blizu vira toplote ali ognja. Hranite jih tako, da jih ne bodo dosegli otroci in hišni ljubljenčki.

Med seboj ne mešajte različnih izdelkov, da ne bi prišlo do nevarne reakcije.

Kadar uporabljate izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi, ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.

Pri uporabi izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, se ustrezno zaščitite (rokavice, zaščitna obleka, zaščitna očala, maska za nos in usta, škornji in podobno). Po vsaki uporabi se umijte.

Poskrbite za pravilno odlaganje embalaže in neporabljenih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi. Izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne zlivajte v odtoke in njihove embalaže ne sežigajte.

Pri nesreči z izdelkom, ki vsebuje nevarno snov (vdihavanje, zaužitje nevarne snovi, stik nevarne snovi s kožo in podobno), upoštevajte ukrepe, napisane na embalaži, in, če je treba, poiščite zdravniško pomoč.

Nevarne snovi so različne, zato so zanje predvideni različni zaščitni ukrepi. Podrobnejše informacije o značilnostih snovi in zaščitnih ukrepih najdete v aplikaciji Nevarna snov (NevSnov).

V obratih, ki skladiščijo, proizvajajo ali uporabljajo nevarne snovi

Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske in dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi. Nesreče z nevarnimi snovmi lahko nastanejo v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo, pretovarjajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče. Če nevarne snovi nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in živali, povzročijo uničenje ali škodo na premoženju ter škodljivo vplivajo na okolje. Ob nesreči z nevarnimi snovmi lahko pride do požara, eksplozije (posledica je lahko porušitev objektov), onesnaženja ozračja, vodotokov, podtalnice, zemlje ter do zastrupitve ljudi in živali in drugih posledic. 

Nevarne snovi so različne, zato so zanje predvideni različni zaščitni ukrepi. Podrobnejše informacije o značilnostih snovi in zaščitnih ukrepih najdete v aplikaciji Nevarna snov (NevSnov).

V Sloveniji je več obratov, ki skladiščijo, proizvajajo ali uporabljajo nevarne snovi. Delijo se na obrate manjšega tveganja za okolje in obrate večjega tveganja za okolje. Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje mora za javnost pripraviti informacijo o varnostnih ukrepih in ravnanju ob večji nesreči. Ravno tako morajo občine, na območju katerih so obrati večjega tveganja za okolje, na svojih spletnih straneh objaviti ustrezne informacije iz občinskih načrtov zaščite in reševanja. Področje pokriva Ministrstvo za okolje in prostor.

Na območjih občin Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik in Trbovlje velja poseben znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti nesreče s klorom.

Ravnanje ob nesreči z nevarno snovjo

Upoštevajte zaščitne ukrepe, ki so predvideni ob nesreči z neko nevarno snovjo.

Ne dotikajte se nevarne snovi in ne hodite po njej.

Ne dotikajte se predmetov, ki so bili v stiku z nevarno snovjo.

V bližini kraja nesreče ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.

Če je treba, pojdite v zaprt prostor, zaprite okna in vrata, izključite ventilacijo.

Če je treba, se evakuirajte.

Spremljajte navodila, ki jih objavijo mediji in upoštevajte navodila pristojnih služb na terenu.

Tiskovine